Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 745

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

 “Maar die HERE het julle geneem en julle uit die yster-smeltoond, uit Egipte, uitgelei om sy erfvolk te wees soos dit vandag is” – (Deut. 4:20).
Ons lees ook: Deuteronómium 4:1-20; 33-40;
1 LUISTER dan nou, Israel, na die insettinge en die verordeninge wat ek julle leer om te doen, sodat julle mag lewe en inkom en die land wat die HERE, die God van julle vaders, aan julle sal gee, in besit mag neem.
2 Julle mag by die woord wat ek julle beveel, niks byvoeg nie, en julle mag daar niks van weglaat nie; sodat julle die gebooie van die HERE julle God mag onderhou, wat ek julle beveel.
3 Julle oë het gesien wat die HERE weens Baäl-Peor gedoen het; want al die manne wat agter Baäl-Peor aan geloop het, dié het die HERE jou God onder jou uit verdelg.
4 Julle daarenteen wat die HERE julle God aangehang het, is vandag nog almal in die lewe.
5 Kyk, ek het julle insettinge en verordeninge geleer soos die HERE my God my beveel het, om so te handel in die land waarheen julle gaan om dit in besit te neem.
6 Onderhou dit dan en doen dit; want dit is julle wysheid en julle verstand voor die oë van die volke wat al hierdie insettinge sal hoor en sê: Waarlik, hierdie groot nasie is ‘n wyse en verstandige volk.
7 Want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is soos die HERE onse God so dikwels as ons Hom aanroep ?
8 En watter groot nasie is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het soos hierdie hele wet wat ek julle vandag voorhou?
9 Neem jou net in ag en wees terdeë op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie; en jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak:
10 die dag dat jy voor die aangesig van die HERE jou God by Horeb gestaan het, toe die HERE aan my gesê het: Vergader die volk vir My, en Ek sal hulle my woorde laat hoor, dat hulle kan leer om My te vrees al die dae wat hulle op die aarde lewe, en dit aan hulle kinders kan leer.
11 Toe het julle nader gekom en onder aan die berg gaan staan; en die berg het met vuur gebrand tot in die middel van die hemel, met duisternis, wolke en wolkedonkerheid.
12 En die HERE het met julle uit die vuur gespreek; julle het ‘n stem van woorde gehoor, maar geen verskyning gesien nie - net ‘n stem was daar.
13 Toe het Hy aan julle sy verbond verkondig wat Hy julle beveel het om te doen, die tien woorde, en dit op twee kliptafels geskrywe.
14 Ook het die HERE my in dié tyd bevel gegee om julle die insettinge en verordeninge te leer, dat julle dit kan doen in die land waarheen julle oortrek om dit in besit te neem.
15 Neem julle dan terdeë in ag ter wille van julle siele - want julle het géén verskyning gesien op die dag dat die HERE by Horeb uit die vuur met julle gespreek het nie -
16 sodat julle nie verderflik handel deurdat julle vir julle ‘n gesnede beeld, ‘n gelykenis van enige afgodsbeeld, maak nie: ‘n afbeelding van man of vrou,
17 ‘n afbeelding van enige dier wat op die aarde is, ‘n afbeelding van enige gevleuelde voël wat in die lug vlieg,
18 ‘n afbeelding van enigiets wat op die aarde kruip, ‘n afbeelding van enige vis wat in die water onder die aarde is;
19 dat jy ook jou oë nie na die hemel opslaan, en as jy die son sien en die maan en die sterre, die hele leër van die hemel, jou laat verlei en voor hulle neerbuig en hulle dien nie - dinge wat die HERE jou God aan al die volke onder die hele hemel uitgedeel het.
20 Maar die HERE het julle geneem en julle uit die yster-smeltoond, uit Egipte, uitgelei om sy erfvolk te wees soos dit vandag is.
33 Het ‘n volk die stem van God uit die vuur hoor spreek, soos jy gehoor het, en in die lewe gebly?
34 Of het ‘n god probeer om vir hom ‘n nasie uit ‘n ander nasie te gaan neem deur versoekinge, deur tekens en wonders en deur oorlog en deur ‘n sterke hand en ‘n uitgestrekte arm en deur groot skrikwekkende dade soos die HERE julle God met julle voor jou oë in Egipte gedoen het?
35 Jy self het dit te sien gekry, dat jy kan weet dat die HERE God is; daar is geen ander buiten Hom nie.
36 Uit die hemel het Hy jou sy stem laat hoor om jou te onderrig; en op die aarde het Hy jou sy groot vuur laat sien, en jy het sy woorde uit die vuur gehoor.
37 En omdat Hy jou vaders liefgehad en hulle nageslag na hulle uitverkies het, en Hy self jou deur sy grote krag uit Egipte uitgelei het,
38 om nasies groter en magtiger as jy voor jou uit te verdrywe en jou in te bring om hulle land aan jou as erfenis te gee soos dit vandag is -
39 daarom moet jy vandag weet en ter harte neem dat die HERE God is, bo in die hemel en onder op die aarde; daar is geen ander nie.
40 En jy moet sy insettinge en sy gebooie hou wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou en jou kinders ná jou goed mag gaan, en dat jy die dae mag verleng in die land wat die HERE jou God jou vir altyd sal gee.
Die Afrikanervolk is ’n unieke deel van hierdie volk wat God sy erfvolk noem. Mag die HERE genade gee dat u die implikasie, en dit wat daaruit voortvloei, sal besef. Wanneer hierdie stelling tot u deurdring sal dit ook die grootste ontdekking en gewaarwording in u lewe wees. U sal u erfenis, waar u vandaan kom, wie u is en waar u heengaan, onmiddellik besef.
Hierdie Volk is nie ‘n klomp weeskinders nie, en God sal nie sy volk laat mishandel nie. Daar is geen ander volk soos die Afrikanervolk nie. Dit sê ek nie om Afrikanertrots op te wek nie, sekerlik sal dit daaruit voortvloei, maar ek konstateer net ‘n feit. Ons eie geskiedenis is die bewys dat God die room van Wes-Europa, Duitsland, Noorweë, Swede, Engeland, Skotland en Frankryk geneem het, en in hierdie land kom vestig het. Die grootste gedeelte van die blanke bevolking van Suid-Afrika is dus hulle nakomelinge.
Het dit per toeval plaasgevind?
Nee!
Die Groot en Almagtige God doen nie net sommer dinge nie. Hy het ‘n Raadsplan en u en ek is deel daarvan.
Daar is egter ook magte in die onsienlike aan die werk wat ons oë verblind sodat ons hierdie dinge nie kan raaksien nie. Dit was nie maklik om deur al hierdie jare hierdie dinge aan God se volk te verkondig nie. Dit was moeite en arbeid en trane wat daarmee gepaard gegaan het, boeke wat geskrywe is, kassette wat gemaak is, reise wat onderneem is, en geloofstappe wat geneem moes word.
Ons het met die vyand van God se volk, die duiwel, te doen. Dit is hy wat in die duisternis werk en wat ook God se volk in die duisternis wil hou.
Die geskiedenis van hoe hierdie “volk” vanaf Wes-Europa na die suidpunt van Afrika oorgeplant is, is bekend. Net soos wat u, die Bybel met u verbeelding moet lees, so moet u ook u geskiedenis met u verbeelding lees. Geen skrywer kan die geskiedenis van die volksplanting van Jan van Riebeeck, sy stryd teen die Hottentotte en die woeste wildernis waarin hy voet aan wal gesit het, in die fynste besonderhede vir ons beskryf nie.
Ons blanke bevolking is vandag nog hier. Hulle het die volksplanting, die grensoorloë, die ongeregtigheid van vreemde oorheersing, die aanslae van barbare in die binneland, die Groot Trek, Bloedrivier, die verskillende
anneksasies, die vryheidsoorloë, die Anglo-Boeroorlog, armoede, depressie, uitbuiting deur die geldmag, die breinspoeling van media magnate, tot vandag toe oorleef.
Dit alleen het alreeds ‘n groot adel in die siel van ons Afrikanerdenke ingeplant, al is ons nog onkundig aangaande wie ons werklik is. Ons onkunde is egter ‘n deel van Satan se set en patroon, aangesien hy nie wil hê dat ons moet weet wie ons is nie.
Hierdie Afrikanervolk het binne ‘n kort rukkie sy eie taal ontwikkel. Wanneer die Afrikaner getel word onder die blanke bevolking van Suid-Afrika, is ons nie eers 2 miljoen nie. Nieteenstaande die feit dat ons omring en oorkoepel word deur die Engelse taal en kultuur, het ons in ‘n wêreld van miljoene mense ons eie taal ontwikkel.
Ons bly lewe! Ons het ‘n pragtige kultuur, poësie en prosa. Die kroon van alles is dat hierdie ou volkie sy eie Bybel in sy eie taal in ‘n woeste vyandige wêreld het.
Die 1933 Afrikaanse Bybel is ‘n goeie vertaling met hier en daar ‘n paar foutjies wat geen wesentlike verskil maak nie. Ons moet net onthou dat die foute nie die basiese struktuur en waarheid van God se woord verander nie. Ons Almagtige God het self daaroor gewaak. Ons het ons eie Bybel gelykstaande aan die beste in die hele wêreld.
Luister mooi, die Afrikaner is die sleutel tot die bestaan van die hele Westerse wêreld. U moet nie toelaat dat die duiwel vir u sê dit is te vergesog nie. Ook vra ek enigiemand om die feit te weerlê. Verdwyn of swig die Afrikaner, is daar vir Suid-Afrika en die Westerse beskawing geen hoop nie. Suid-Afrika sal in duie stort, en saam met hom die Westerse wêreld, as die Afrikaner ten gronde gaan.
Aangesien Suid-Afrika en die Midde-Ooste die twee ankerpunte, die twee strategiese punte van die hele wêreld is, wentel die stabiliteit van die wêreld rondom hierdie twee gebiede.
Dit is waarom die stryd vandag gaan: Die Midde-Ooste met sy olievelde waarsonder die wêreld nie meer sy wiele kan laat rol en sy masjiene kan laat draai nie, en Suid-Afrika weer, is ryk aan minerale en is strategies aan die Suidpunt van Afrika geleë

Indien u hierdie boek wil bestel - kontak Monique : ekklesiakassetfonds.neser@gmail.com

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

72713
TodayToday111
YesterdayYesterday203
This_WeekThis_Week1278
This_MonthThis_Month3743
All_DaysAll_Days72713