Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 499

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Inleiding
Die ganse wêreld begin onrustig voel. Selfs die sondaar begin aanvoel dat daar iets geweldigs in die “lug” is. Net soos die insekte en dierewêreld instinkmatig weet wanneer daar ‘n groot storm aan die kom is, so is daar die begin van ‘n gewaarwording by die mens van iets wat aan die kom is. Ongelukkig is die uitwerking daarvan by die meeste ‘n reaksie van: laat ons maar eet en drink, want môre sterf ons.
Net soos ons in ons Studie oor die “Opraping” noukeurig nagegaan het wat die Skrif ons daaromtrent leer, so gaan ons ook kyk wat God se Woord oor die groot verdrukking te sê het.
Ons kyk eers wat die Bybel sê.
Wat Sê Die Bybel?
Wanneer ons ‘n Konkordansie neem, dan vind ons dat die woord “Verdrukking” onder andere in die volgende gedeeltes voorkom.
4
Ons kyk eers na:
Matthéüs 24:21, 29;
21 Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie.
29 EN dadelik ná die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskud word.
Markus 13:24;
24 MAAR in daardie dae, ná dié verdrukking, sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie,
Johannes 16:33; (waar die woord verdrukking ook in voorkom)
33 Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.
Handelinge 14:21-22;
(v. 22, vir my altyd ‘n besonderse Skrif in ‘n besondere mate)
21 En nadat hulle aan daardie stad die evangelie verkondig en ‘n aantal dissipels gemaak het, het hulle teruggegaan na Listre en Ikònium en Antiochíë,
22 en die siele van die dissipels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê: Ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan.
Ek dink nie ek moet al hierdie Skrifte lees nie want ons sal dalk nie deurkom nie, en noem dit net hierso vir wie na die band sal luister dat hulle dit self kan naslaan.
Romeine 8:35; 2 Korinthiërs 1:4; 2 Korinthiërs 7:4; 1 Thessalonicense. 3:4;
Openbaring 1:9; Openbaring 2:9-10,22; Openbaring 7:14.
Dit is die tekste waar “verdrukking” in voorkom.
Die woord “vervolging” kom voor in die volgende:
Handelinge 8:1; ( ons kyk net daarna)
1 EN Saulus het ook sy vermoording goedgekeur. En daar het in dié tyd ‘n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan, en almal is verstrooi oor die streke van Judéa en Samaría, behalwe die apostels.
2 Timótheüs 3:12;
12 En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus, sal vervolg word.
Hieruit kan ons sien dat die verdrukking van die kinders van God nie iets is wat net aan die einde, kort voor die Wederkoms van Christus gaan
5
plaasvind nie, maar alreeds in die dae van die Bybel deur die Christene ondervind was. Nêrens sal ons ook werklik die term “die groot verdrukking” só, in hierdie verband vind nie.
Jesus het bv. gesê:
“- - - - - In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin” - (Joh. 16:33).
Die woord “wêreld” kom van die Griekse woord “Kosmos” wat ook wêreldorde of wêreldstelsel beteken. Hierdie vervolging of verdrukking van die Christene het alreeds in die dae van die Nuwe Testament begin. Ons besef dit by verre te min, dis daarom dat so baie van ons so gou aanstoot neem wanneer die wêreld ons ‘n bietjie skeef aankyk.
Dit het iets gekos om in die dae van die Nuwe Testament ‘n Christen te wees, soms jou lewe. Die standaard is nog nooit verlaag nie, en ook nie die maatstaf nie. Daar moet ‘n toetsing wees, om te kyk wie waarlik kinders van God is, en wie dit net in naam is.
Ons kyk nou na die woord antichris.
Antichris
Ons het in ons Studie oor die “Opraping” (u moet dit saam met hierdie Studie lees) aangetoon dat die woord Antichris eintlik beteken “in die plek van” sowel as teen, en daarop gewys dat die Pous van Rome hierdie beskrywing tot in die fynste besonderhede vervul. Dat hy waarlik die Valse Christus by uitstek is, en die Man van Sonde. Ons het gewys dat in die 1,260 jaar (of 3½ tye) waarin hy absolute Godsdienstige en Politieke opperheerskappy gehad het, hy 50 miljoen Christene vermoor het.
Hy het dus selfs die wrede Romeinse Keisers soos Nero, Diocletian, Galerius, Maximian, en ook daardie een Domitian wat Johannes na Patmos verban het en in wie se tyd 10 miljoen (dis nou al hierdie keisers) Christene, die wreedste marteldood gesterf het, by verre oortref.
Vir daardie edele ontslapenes wat nou rondom die troon van God is en in wit geklee is, was húlle tyd, ‘n tyd van groot verdrukking en die wrede keisers en selfs wreder Pouse die Antichriste.
Kan die Kommuniste wreder wees?
Kan daar ‘n erger martelaarsdood wees as om deur wilde diere verskeur te word terwyl tienduisende dit rondom die arena toejuig, of om jou liggaam met pik besmeer te hê en dan aan die brand gesteek te word?
So baie van hulle is doodgemaak, gemartel en vermoor, dat bv. op die 5de Mei 1514 op die Lateraanse Konsilie waar die Pous, Kardinale, Biskoppe en Aartsbiskoppe, Priesters en Monnikke in groot prag en praal vergader
6
het, het nie een enkele getuie vir die Hervormers opgedaag nie. Dit is toe afgekondig: “Die ketters is dood. Daar is geen opposisie teen die kerk meer nie”. Hulle het gejuig van vreugde omdat al die Protestante dood was, en het geskenke aan mekaar gegee om dit te vier.
Op 31 Oktober 1517 spyker Martin Luther toe sy Tesis aan die Kerkdeur van Wittenberg vas. Toe die Pous dit hoor sê hy: “Die Ketters leef weer in die persoon van Martin Luther”.
Sien Openbaring 11:10 – dit het miskien meer verduideliking nodig wat ons nie nou die tyd voor het nie. U kan dit gerus nagaan in die “Boek van Openbaring: waar ek dit behandel.
Openbaring 11:10;
10 Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat dié twee profete die bewoners van die aarde gepynig het.
Nou-ja, daar is ‘n baie groot verklaring omtrent die twee profete wat saamhang met die Futuristiese vertolking. Ons vertolking is natuurlik heeltemal lynreg daarteenoor, daarom het ek nou net gesê sien Open. 11:10, maar vir die volle verklaring daarvan sal u ons boek: “Die Boek van Openbaring” moet nagaan. Dit sal te lank neem om dit vir u verder duidelik te maak. Die feit dat hulle vir mekaar geskenke gestuur het, was werklik so vervul in daardie tyd.
Wanneer u nou die volgende Skrifte lees, sal u sien dat die Antichris al vanaf die dae van die Nuwe Testament bestaan het en in verskillende gedaantes verskyn het, maar dieselfde instrumente in die hand van Satan (die eintlike teëstander van Christus) was.
Ons kyk na:
1 Johannes 2:18;
18 KINDERS, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is.
1 Johannes 2:22;
22 Wie is die leuenaar, behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dít is die Antichris wat die Vader en die Seun loën.
1 Johannes 4:3;
3 en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld.
Dit is in Johannes se tyd, toe hy daardie brief geskryf het.
7
2 Johannes vers 7;
7 Want baie verleiers het in die wêreld ingekom: die wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie. Dit is die verleier en die Antichris.
Hier is nou baie uitkennings waarby u die Antichris kan ken. Ek weet dat wat ek nou gaan sê nie vir baie mense aanneemlik en smaaklik sal wees nie, maar ek noem dit en u kan dit in sy volheid nagaan in ons reeks oor “Die Verlore Tien Stamme van Israel”. Byvoorbeeld, soos ek vir u gewys het – dié Jood wat werklik nie ‘n Jood is nie, die Jood wat werklik van daardie vreemde elemente is wat in Juda ingekom het. Een van jou grootste manifestasies van die Antichris vind jy in hom, en vind jy vandag nog in die wêreld dat hy aan die spits staan en die middelpunt van alle antichristelike bewegings vorm. So ook byvoorbeeld in die Kommunisme, wat sekerlik een van die grootste manifestasies van die Antichris is wat die wêreld nog ooit gesien het, waar hy openlik sê dat sy doelwit is nie net wêreldoorheersing nie, maar die uitwissing van die ganse Christendom.
Is dit nie Antichris nie, hy bestaan alreeds en hy het bestaan, sy gees het bestaan en sy verskillende manifestasies het alreeds bestaan in die Nuwe Testament; in die dae van die wrede Keisers toe hulle al hierdie Christene doodgemaak het. Baie van daardie ou Christene het die vinger gewys na die Keisers, en gesê: daar is die Antichris van wie gepraat word. En so het die Hervormers gewys na die Pous en gesê: daar is die Antichris, kyk hoe maak hy die Christene dood. Ons sal nog meer daarvan sien in die loop van hierdie studie.
Daar is dus nêrens; en ek wil dit beklemtoon, luister baie mooi en kyk die feite in die oë, daar is dus nêrens ‘n werklike Skriftuurlike grondslag vir die lering dat daar ‘n verskriklike tiran, ‘n soort van “Superman” aan die einde van die tyd sal verskyn, dat ons in hóm die Antichris sal sien en dat hy gedurende die laaste 3½ of 7 jaar wat die “Groot Verdrukking” genoem word, sal regeer nie. Ons het alreeds aanduidings gegee dat ons glo die groot verdrukking was deel van God se kinders in die dae van die Nuwe Testament.
Ons sal dit verder in die loop van hierdie Studie bewys.
Lees ook ons boekies “Daniël se Sewentigste Week”, en die “Groot Verdrukking”.
Ons sal dit ook nog met u volledig behandel want daar in Daniël se sewentigste weke is die groot punt juis van die Futuristiese Skool en waar al hierdie idees van ‘n “Superman” van 3½ jaar van groot verdrukking kom. Dat hulle die 70 ste week van Daniël losmaak van die vorige 69 weke en ‘n
8
periode van 2,000 jaar, die Christelike Dispensasie daar tussenin plaas en dat hulle sê hierdie laaste week sal dan aan die einde vervul word. Dit is wanneer hierdie groot verdrukking alles van die boek Openbaring vanaf hoofstuk 4 tot 22, vervul sal word en al daardie verskriklike dinge op die aarde sal kom terwyl die kerk dan weggeraap word en in die hemel is.
U onthou in ons studie van “Die Opraping”, verlede keer, het ons vir u gewys daar is geen geheime wegraping nie, nie in die sin van die verdwyning van die kerk en die gemeente nie. So, dit is ook nog iets wat baie belangrik is. Ons sal sien, nêrens is daar soveel van ‘n Skriftuurlike grondslag vir enigiemand om daardie 70 ste week van Daniël los te maak van die vorige 69 weke nie.
As die vorige 69 weke dan aaneenlopend was en geëindig het met die doping van die Here Jesus in die Jordaan, waar is daar soveel Skrif om nou te sê die 70 ste week sal eers 2,000 jaar later vervul word? Dit is alles ‘n versinsel van die mens want dit staan nie in die Bybel nie. Dit sal ons dan sien en dit is baie belangrik. Kom ons kyk na die laaste dae!

MiniCalendar

July 2019
SMTWTFS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Shop

Visitors Counter

66317
TodayToday75
YesterdayYesterday179
This_WeekThis_Week254
This_MonthThis_Month3050
All_DaysAll_Days66317