Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 649

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Hierdie boek, oor die Boek van “Die Sendbrief van die Apostel Paulus aan
die Efésiërs”, is ‘n transkripsie van ‘n reeks kassetopnames van lesings,
wat ek met ‘n Seminaar met ons Windhoek Gemeente in September 1985
behandel het. Die Waarhede wat hierin bevat is moes al lankal die lig
gesien het, maar as gevolg van ‘n baie druk bediening kon ek nie daar
naby aan kom om iets daaromtrent te doen nie. Maar toe kom ons Suster
Rieta Schilling en haar man Jörg tot my redding en doen die transkripsie vir
my. Ek is hulle baie dank verskuldig vir die deeglike werk wat hulle
daarvan gemaak het.
Die Boek Efésiërs is die hoogste lering aangaande die Gemeente wat die
liggaam van Christus is. Daar is onomstootlike bewyse dat hierdie
Efésiërs, en al die ander aan wie die ander Sendbriewe geskryf is, niemand
anders was as die “Verlore Skape van die Huis van Israel” nie. Ons Here
Jesus het sy apostels spesiaal na hulle gestuur om vir hulle die goeie nuus
(die Evangelie) te bring dat die Verlosser wat in die Profete so duidelik
beloof is, gekom het om vir al hulle sondes te betaal, en om die breuk wat
daar tussen hulle en die “Huis van Juda” na die dood van Salomo gekom
het, heel te maak.
Een baie belangrike ding wat ons moet onthou is dat Israel se verlossing uit
die slawehuis van Egipte en haar vestiging in Kanaän nie die finale
verlossing is wat onse God die Vader aan Adam en Eva na die val in die
paradys beloof het nie. Nee, die uiteindelike verlossing is wanneer die
Godsaad op aarde veilig gevestig is in die Ewige Kanaän, naamlik die
Nuwe Hemele en die Nuwe Aarde waarin geregtigheid sal woon, al die
trane afgedroog, die vloek verwyder sal wees, en wanneer daar geen dood
meer sal wees nie. Dan eers sal alles wat die eerste Adam verloor het, in
die Tweede Adam volkome herstel wees.
In die Sendbriewe het die Apostels hierdie sogenaamde “Verlore Skape”,
daardie goeie nuus gaan vertel en hulle geleer hoe ons in die oorwinning
moet leef gedurende die tyd van ons vreemdelingskap. Mag u ook deur die
lees van hierdie boek u verlore erfenis ontdek wat vir u verkry is, nie deur
goud of silwer of kosbare edelgesteentes nie, maar deur die kosbare bloed
van die Lam van God.
“In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade
na die rykdom van sy genade”. (Efésiërs 1:7, ou Vertaling)
Ook my dank aan ons dogter Anne wat van haar tyd opgeoffer het om vir
ons die buiteblad te ontwerp.
F.W.C.Neser
12 Julie 2002.
4
Inhoud
Voorwoord.....................................................................................................3
Inhoud. ..........................................................................................................4
Inleiding.........................................................................................................5
Die Brief aan die Efésiërs..........................................................................5
Hoofstuk 1.....................................................................................................6
Want u is lank tevore uitverkore................................................................6
Hoofstuk 2...................................................................................................33
Want U is Sy Maaksel. ............................................................................33
Hoofstuk 3...................................................................................................54
Want u Burgerskap van Israel is Teruggekoop.......................................54
Hoofstuk 4...................................................................................................65
Fondament van die Apostels en Profete.................................................65
Hoofstuk 5...................................................................................................81
Die Verborgenheid van Christus. ............................................................81
Hoofstuk 6...................................................................................................99
Die wysheid van God. .............................................................................99
Hoofstuk 7.................................................................................................104
Kom tot die volle grootte van Christus. .................................................104
Hoofstuk 8.................................................................................................125
Verstaan wat die wil van God is............................................................125
Hoofstuk 9.................................................................................................132
Sodat julle weerstand kan bied. ............................................................132
5
Inleiding.
Die Brief aan die Efésiërs.
Ons gaan Efésiërs behandel onder ‘n paar kern indelings soos:-
1) Want u is lank tevore uitverkore.
Teks Efé.1:4-5.
2) Want u is Sy maaksel;
Teks Efé.2:10
Dit handel dan oor die hele Efésiërs van hoofstuk 1:1 tot hoofstuk 2:10.
3) Want u burgerskap van Israel is terug gekoop.
Teks Efé. 2:12-18.
4) Want u is gebou op die fondament van die apostels en profete.
Teks Efé. 2:20.
5) Sodat julle die verborgenheid van Christus kan verstaan.
Teks Efé. 3:3-9.
6) Sodat die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan
word.
Teks Efé. 3:10-11.
7) Kom tot die volle grootte van Christus.
Teks Efé. 4:13-16.
8) Verstaan wat die wil van die HERE is.
Teks Efé. 5:17.
9) Sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil.
Teks Efé. 6:13.
Dit is min of meer ons onderwerpe en die een sal natuurlik in die ander een
vloei.
6
Hoofstuk 1
Want u is lank tevore uitverkore.
Die eerste wat ons gaan doen, ons maak ons Bybels oop en ons gaan eers
met mekaar saam lees uit:
Efésiërs 1:1-23;
1 PAULUS, ‘n apostel van Jesus Christus deur die wil van God, aan
die heiliges wat in Éfese is, en die gelowiges in Christus Jesus:
2 Genade vir julle en vrede van God, onse Vader, en die Here Jesus
Christus!
3 GESEËND is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat
ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in
Christus,
4 soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die
wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,
5 deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself
aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil,
6 tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee Hy ons
begenadig het in die Geliefde.
7 In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die
misdade na die rykdom van sy genade,
8 wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand,
9 deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak
het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het,
10 om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in
die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus
te verenig.
11 in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore
daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat
alles werk volgens die raad van sy wil,
12 sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore
op Christus gehoop het,
13 in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die
evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook
geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte,
14 wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot
lof van sy heerlikheid.
15 Daarom - vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus
wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges -
16 hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede
dink nie,
17 dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die
heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in
kennis van Hom mag gee,
7
18 verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van
sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel
onder die heiliges is;
19 en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na
die werking van die krag van sy sterkte
20 wat Hy gewerk het in Christus toe Hy Hom uit die dode opgewek
het en Hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele,
21 bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat
genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die
toekomstige.
22 En Hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en Hom as Hoof bo
alle dinge aan die gemeente gegee,
23 wat sy liggaam is, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.
Dit is die eerste hoofstuk en ons lees tot daar.
Liewe toehoorders, ek is seker daarvan dat toe ek dit so vir u gelees het en
dié wat dit saam met my gevolg het, dat u agtergekom het, dat hier magtige
terme is en wonderlike dinge wat hier gesê word, wat tog betekenis moet
hê. Dit moet tog iets beteken anders het Paulus maar net sommer geskryf.
Daardie betekenis was bedoel om verstaan en begryp te word. Anders,
waarom is dit geskrywe?
Dit is een van ons groot probleme as Christene, met die lees van ons
Bybel. Ons lees maar net en doen nie moeite om te begryp wat ons lees
nie. Ek wonder hoeveel van ons ‘n eksamen sou deurkom in ‘n standerd of
graad, as ons so moes gemaak het met ons gewone studies. Of mense
wat ook onder ander mense staan waar daar gedurig allerhande instruksies
uitgegee word. As hulle daardie instruksies sommer net so sou lees en
hulleself nie veel daaraan sou steur nie, of hulle dit nou wel verstaan of nie.
Dit sou darem ‘n baie verkeerde ou wêreld gewees het. Ek gaan nie verder
daaroor uitwei nie en ek dink die illustrasie is goed genoeg.
Ons gaan nou met sulke magtige stellinge en magtige terme in Efésiërs te
doen kry wat van die uiterste betekenis is om te verstaan. Veral in hierdie
laaste dae waarin ons lewe. Ek wil ook net vir u sê, vir die van u wat nog
dieper in hierdie onderwerp wil ingaan, dit word algemeen gereken deur die
Bybel verklaarders en geleerdes, dat hierdie brief aan die Efésiërs is die
hoogste lering aangaande die gemeente.
As jy werklik wil weet wat die gemeente is soos hy in hierdie laaste verse
voorkom, wat die liggaam is, wat die gemeente is, dan moet ons die boek
van Efésiërs baie haarfyn bestudeer. Ek moet vir u eerlik sê, hierdie reeks
en volgens my insig van hierdie onderwerpe, sal ek nie naby daaraan kom
8
in hierdie reeks nie. Dit sal ‘n reeks opsigself wees. Ek is tog net in die
versoeking, ek voel, siende dat ek dit genoem het, om dan net vir u ‘n
aanduiding te gee.
Wanneer jy die Bybel lees, bly die Bybel in sy terme wat hy gebruik en in sy
simboliek altyd baie naby aan die natuurlike gang en verloop van dinge. As
die Here Jesus byvoorbeeld van sy gelykenisse gebruik maak, en Hy praat
van ‘n saaier wat uitgaan om te saai en van verskillende soorte sade wat in
verskillende soorte grond val, dan is dit presies getrou aan die natuur en
aan die boerdery. Enige boer weet daar is verskillende soorte grond. Ons
is vandag slim genoeg om daardie grond chemies te laat ontleed.
So ook wanneer hy praat van die gemeente wat die liggaam van Christus
is, die oomblik wanneer jy die woord liggaam hoor, kan jy maar dink aan
jou eie liggaam. Uit hoeveel ledemate jou liggaam bestaan. Jy het 10
vingers, 10 tone, 2 oë, 2 ore, neus, mond, ensovoorts. Afgesien nog van
jou binne organe: jou hart, longe, niere en wat ook al. Dit is jou liggaam en
elkeen van daardie organe of ledemate het ‘n funksie en jou liggaam is
onvolledig as een van daardie ledemate dalk verlore raak, dalk ‘n arm of
been.
‘n Paar dae gelede toe ek met mense praat, vra ek, hoeveel van julle het
vandag hierdie twee hande gedank dat jy met hulle jou gesig kon was; as jy
nie hierdie twee hande gehad het nie, kon jy nie jou gesig gewas het nie,
afgesien van jou kos wat jy kon eet en nog 101 ander dinge. Dit is jou
hande.
As hy dan sê, die gemeente is die liggaam van Christus, dan beteken dit
dat elkeen wat aan daardie gemeente van Christus behoort, is ‘n lewende
orgaan. Hy het dus sy funksie en hy moet sy funksie ontdek en hy moet sy
funksie uitvoer, anders is die gemeente ‘n gebreklike liggaam, soos jou eie
natuurlike liggaam sal wees as elke ledemaat en orgaan nie sy funksie
vervul nie. Om die waarheid te sê, sekere organe in jou liggaam as hulle
ophou funksioneer kan jy nie leef nie, byvoorbeeld jou hart, longe en so
aan. Ek wil maar net hê u moet dit in gedagte hou wanneer ons verder
aangaan.
“Want u is lank te vore uitverkore”.
Veral met betrekking tot Teks Efésiërs 1:4-5.
Hierdie boek van Efésiërs spring sommer weg met baie belangrike stellings
wat juis vir eeue al, ook ‘n baie belangrike rol speel in die Christelike en
Kerklike denke.
Soos in:
9
Efésiërs 1:4-5, waar hy sê:
4 soos Hy ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die
wêreld om heilig en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees,
5 deurdat Hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir Homself
aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil.
Daar is baie bekende en belangrike woorde in soos: uitverkies, voorbeskik
en die grondlegging van die wêreld.
Wat beteken dit?

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

72720
TodayToday118
YesterdayYesterday203
This_WeekThis_Week1285
This_MonthThis_Month3750
All_DaysAll_Days72720