Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 608

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Wat die Bybel ons leer aangaande engele
Van die van u wat hierdie handleiding gelees het ken dit seker alreeds, maar op hierdie manier sal ons dit ook op band kry en ek voel dit sal ons die regte instemming gee in ons gees om ons voor te berei vir hierdie studie wat ons in die Bybel met u wil deurgaan vir wat die Bybel ons leer aangaande engele.
1. Inleiding
1.1. Die Christelike Beskouing van die Skepping en die Heelal
Op sy beste, is die koue onpersoonlike, wetenskaplike beskouing van die heelal één van: die heerskappy van die verstand oor die materie (“Mind over matter”), en op sy slegste, stel hy dit voor as ‘n siellose masjien. In teenstelling hiermee is die Bybel se beskouing vol van lewende persoonlikhede.
Ek wil hê u moet u veral daarop instem om dit te sien en soos ek al so baie kere in hierdie studies gesê het, ons moet onthou ons is nie hier bymekaar om Tteks op teks en reël op reël in te ryg nie. Ons is hier om die boodskap en die siel van die saak raak te sien. Met hierdie hele inleiding wil ek u TnogT net verder daarop instel. Ons is sekerlik nie besig net met die dinge wat ons sien nie. TOns wil dit vir u wys in hierdie studie dat dTaar is persoonlikhede en van hulle is engele waarmee ons te doen het TenT wat baie, baie dieper en direk op ons lewens inwerk as wat ons ooit kan besef. Ons wil vir u wys wat hulle gedoen het in die dae van die Bybel en wat die Bybel sê hulle sal doen in die laaste dae. Waarom sal ons dan nie Tsó weesT en dat ons vir hulle werkinge op die uitkyk moet wees nie. TDus,T die Bybel se beskouing TisT vol van lewende persoonlikhede.T Dit erken dat daar ‘n Wet is wat die openbaring is van die Wil van ‘n Goddelike Skepper wat wysheid, liefde en krag is, “van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang,” (Efés 3:15)
Hierdie wesens in die hemele en op die aarde vorm ‘n familiekring met twee terreine van bestaan as’t ware, maar tog een in geheel. Dit is dus geen verrassing nie wanneer ons sien dat lede van hierdie familiekring die wette van die heelal ‘administreer’ nie. Nou, hierdie twee groepe vanT familiekringe wat ek TnatuurlikT by bedoel; die een familie TisT natuurlik ons, die sigbare en die ander familieTkringT is die onsigbare, Tdit isT die engele. Ons het baie meer met mekaar te doen as wat die mens ooit TkanT besef.
6
Dit sou voorwaar tragies wees indien ons onsself toelaat om tot so ‘n mate die slagoffers van die waarneming van ons sintuie, of so materialisties te wees, dat ons sou weier om te glo in ‘n ‘orde van geesteswesens’, net omdat ons hulle nie kan voel of sien nie. Ons moet ons nie uit só ‘n groter lewe uitsluit nie.
a) Dit was die engel - terloops engel beteken in Grieks, ‘boodskapper’ - dit was die engel of boodskapper van die HERE wat Egipte en die leërmagte van Assirië, 185,000 man volgens Jes 37:36, met die dood getref het;
b) Dit was ‘n engel wat in die weg van ‘n koppige Bíleam gestaan het - Num 22:22-35;
c) Dit was ‘n engel wat vir Elía versterk het - 1 Kon 19:5;
d) Met Daniël gespreek het - Dan 10;
e) Engele het die winde van die aarde vasgehou – Open 7;
f) En die laaste plae uitgestort – Open 16.
Dit is die sogenaamde wetenskap wat die heelal ontvolk en daarvan ‘n leë ruimte gemaak het. Die Apostel Paulus spreek van die owerhede en die magte in die lug, (Efés 6:12) (dit is in die hemele). God het die uitvoering van sy mag en wil oorgegee aan ontelbare wesens van baie groter mag en verstand as wat die mens nog ooit van gedroom het. Die gesigte van daardie ander wêreld, soos aan Eségiël en in Openbaring gegee, toon aan ons vorme van lewe wat heeltemal anders is as dié waaraan ons gewoond is. Die mens is baie beslis nie die enigste bewoner van die heelal nie.
Ek wil net voordat ek met die volgende paragraaf aangaan, terwyl die gedagte by my opkom, ook dit nog byvoeg: wanneer u die Bybel lees - baie mense het miskien nooit daaraan gedink nie (eTk het vir al die jare van Bybel lees nooit eers daaraan gedink nie), dalk is daar onder u ook sulke persone - ek het nooit besef dat die Bybel, sover ons die Bybel lees, het die Bybel eintlik maar te doen met God en sy verhouding met hierdie aarde. Die Bybel sê vir ons baie min van God se verhouding met die ander dele van sy skepping en dan ook TnogT weer in ‘n nouer kring, God se verhouding met die aarde. Die Bybel handel eintlik op ‘n besonderse wyse TmetT God se verhouding met Teen besonderse volkT en daardie volk is Israel.
TAs jy na die Bybel gaan Ten God se verhouding met die aarde, selfs dan Tsal jy sien God het nie baie te sê omtrent die ander nasies nie, behalwe in die opsig waar hulle TkontakT maak met Israel en Israel beïnvloed ten goede of ten kwade, in botsing of in stryd TofT as handlangers van die TSTatan om God se volk aan te raak. Meer as dit word daar nie vir ons gesê nie. TDus,T die
7
Bybel praat glad nie vir of teen die feit dat daar ander wêrelde kan wees met ander wesens daarop.
TDie Bybel sluit dit glad nie uit nie, maar ons, vir ons doel, is TdanT met hierdie saak besig Ten vir hierdieT spesifieke studie: hoe staan ons verhouding op die aarde TteenoorT hierdie engele wesens wat onsigbaar is - behalwe waar hulle vir ‘n spesiale doel in sigbare vorm aan die mense verskyn en TmetT hoorbare woorde met ThulleT praat - soosT TonsT met uT Twil ondersoek in die Bybel.
Ons word gedurig deur die bonatuurlike omring. Ons lees vir u hierdie teks verse.
Psalm 34:8
8 “Die Engel van die HERE trek ‘n laer rondom die wat Hom vrees, en red hulle uit.”
Psalm 103:20-21
20 “Loof die HERE, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord!
21 Loof die HERE al sy leërskare, sy dienaars wat sy welbehae doen!”
TDie Bybel gee vir ons ‘n paar merkwaardige voorbeelde van die leërskare van die HERE. Lees byvoorbeeld 2 Kon 6 en 2 Kon 2:11 waar daar ‘n wa van vuur met perde van vuur gekom en Elía fisiesT opgeneem het na die hemel.
Ons sal weer by 2 Kon 6 kom in die loop van ons studie maar kom ons kyk net ‘n bietjie daar na 2 Kon 2:11. Dis seker maar by die meeste van u ‘n baie welbekende verhaal maar kom ons lees dit net weer met mekaar saam. Ek dink ons begin net daar by die sewende vers, net om die verband te kry.
2 Konings 2:7-12
7 “En vyftig man van die profete seuns het geloop en op ‘n afstand eenkant gestaan, terwyl hulle twee by die Jordaan staan.
8 Toe neem Elía sy mantel en rol dit op en slaan op die water; en dit is na weerskante verdeel, sodat hulle twee op droë grond deurgegaan het.
9 En nadat hulle deur was, sê Elía vir Elísa: Begeer wat ek vir jou moet doen, voordat ek van jou af weggeneem word. En Elísa antwoord: Laat dan tog ‘n dubbele deel van u gees op my kom.
8
10 En hy sê: Jy het ‘n harde saak begeer. As jy my sien wanneer ek van jou af weggeneem word, laat dit dan so met jou wees. Maar so nie, dan sal dit nie wees nie.
11 En terwyl hulle aldeur loop en spreek, kom daar meteens ‘n wa van vuur met perde van vuur wat skeiding tussen hulle twee maak; en Elía het in die storm na die hemel opgevaar.
12 En Elísa het dit gesien en geroep: My vader, my vader, wa van Israel en sy perderuiters! En toe hy hom nie meer sien nie, het hy sy klere gegryp en dit in twee stukke geskeur."
Die Bybel is ‘n fantastiese en wonderlike boek waar jy daarop ingaan. Hier waar Elísa so opkyk en by sê: “wa van Israel en sy perderuiters”. Die Bybel op ‘n hele paar plekke, praat hy met ons van waar die waens en die perderuiters van God met betrekking tot Israel op die toneel verskyn het. Ek dink byvoorbeeld aan ‘n tipiese en wonderlike voorbeeld - ons wil nie nou te veel tyd daaraan gee nie maar u kan dit lees in Open 19:11 en 2 Kon 6, (wat ons weer by sal kom) - waar Elísa en sy dienskneg Gehási omring was deur die vurige waens en die vurige perde van die HERE. Dit laat my sommer ook dink toe Joshua (Jos 5:13-14) buitekant Jérigo gestaan het net voordat hulle hul aanval teen Jérigo gemaak het, toe sien Joshua mos daar ‘n man staan met ‘n uitgetrekte swaard en toe vra Joshua vir hom ‘Wie is U? Is U vir ons of is U teen ons?’ Toe sê hy, ‘Nee, ek is die leërowerste van God en die grond waarop jy staan is heilige grond’.
Die leërowerste: so daar is leërs in die hemel en God het sy leërowerste; en ons gaan sien in hierdie studie - en ek dink ek het al in ‘n hele paar van ons ander studies al - is vir U daarop gewys dat in hierdie eindtyd en in die benoudheid en die bedreiging van die Christendom, dat daárdie leërs van die hemel ‘n baie aktuele aandeel daarin gaan hê, in die beskerming, in die beveiliging, in die redding van God se volk. Ons sal nog baie daarna kyk.
1.2. Die Christelike Beskouing Aangaande Die Mens
Die Bybel beskou nie die mens as die eindproduk van ‘n blindelingse evolusie proses nie maar dat hy spesiaal geskape is in die beeld en gelykenis van God, met ‘n verstand, ‘n geheue, verbeeldingskrag en liefde - ‘n wese bestem om gemeenskap met God te beoefen, en om die status te hê, nie van ‘n skepsel nie, maar van ‘n Seun. Hoe heerlik onbeperk is die moontlikhede van die mens tog nie!
Lees gerus 1 Kor 3:21-23; 1 Kor 6:2-3; Rom 8:17; Efé 1:19-23 en Fil 2:9-11. Ek wil net daardie paar gedeeltes gou met u lees, dat u net kan sien wat die HERE vir die mens bestem het.
9
• 1 Korinthiërs 3:21-23
21 “Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle;
22 of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge—alles behoort aan julle;
23 maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God.”
• 1 Korinthiërs 6:1-3
Luister net hier - Glo God se Woord en kyk daarin in u verbeelding en ook met u gees en met u verstand.
1 “DURF iemand van julle wat ‘n saak teen ‘n ander het, gaan reg soek voor die onregverdiges en nie voor die heiliges nie?
2 Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? En as die wêreld deur julle geoordeel word, is julle dan onbevoeg vir die geringste regsake?
3 Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie, hoeveel te meer die alledaagse dinge?”
Ons sal nog engele oordeel. Ek glo – nou ja, u moet maar daaroor dink as u nie daarmee saam stem nie - God het van die mens so 'n wonderbaarlike wese gemaak, dat God dit die moeite werd - as ek dit maar in aardse terme mag stel - dit die moeite werd geag het, om sy Seun te gee om aan die kruis vir hom te sterwe om hom terug te bring tot God. Die Here Jesus het gesê: wat sal dit die mens baat, al sal hy ook die hele wêreld wen en hy lei skade aan sy siel? Wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Dit wys vir jou die waarde van die mens. In die oë van God is een mens meer werd as die hele wêreld. En hierdie magtige wesens, engele wesens, is wat ek met u wil bestudeer in hierdie reeks.
Paulus skrywe hier aan die Korinthiërs, hy sê die dag sal kom dat ons engele sal oordeel. Met ander woorde dat ons engele direk onder ons beheer sal hê, maar, nou al reeds vir die ware gelowige, het die HERE alreeds die engele as sy dienaars beskik. Die wetenskap sê vir ons - ek dink dit is ‘n algemeen bekende feit by u, u sal dit seker ken, maar hy sê vir ons - ons werk maar en leef maar met 10% van ons verstandsvermoë. Dit is maar wat die mens gemiddeld gebruik. Ek wonder met hoeveel van ons geestesvermoë ons werk en lewe. Ons het ‘n ryke en ‘n magtige erfenis in die Here Jesus. Kyk byvoorbeeld na hierdie profete. Neem byvoorbeeld vir Elía wat met sy mantel op die water slaan en daar gaan die water oop. Kyk die magtige dinge wat die profete gedoen het. Kyk die magtige dinge wat in die dae van die Here Jesus plaasgevind het. Hoekom nie vandag met ons nie? Een van die redes en een van baie redes, is omdat ons God beginne beperk het. Ons het sonder dat ons dit miskien besef het, ons instede van
10
dat ons geskape is in die beeld van God, het die mens sy God begin skape na sy beeld. En ons het vir God gesê, sonder dat ons dit miskien met woorde sê, sê ons as te ware vir God: ons sal eers ‘n saak deurkyk, en kyk of dit moontlik is dan sal ek glo dat God dit kan doen. Dit is wat ons doen. In plaas van dat ons God glo volgens wat sy Woord sê aangaande Homself. Ons sal engele oordeel.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

72720
TodayToday118
YesterdayYesterday203
This_WeekThis_Week1285
This_MonthThis_Month3750
All_DaysAll_Days72720