Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 483

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Ons lees saam uit:
Lukas 21:1-36;
1 EN toe Hy opkyk, sien Hy die rykes wat hulle gawes in die skatkis gooi.
2 En Hy het ook 'n arm weduwee daar twee geldstukkies sien ingooi.
3 En Hy sê: Waarlik, Ek sê vir julle dat hierdie arm weduwee meer as almal ingegooi het.
4 Want hulle almal het uit hul oorvloed by die gawes van God ingegooi, maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het om van te lewe.
5 EN toe sommige oor die tempel praat, dat dit met mooi klippe en gewyde geskenke versierd was, sê Hy:
6 Hierdie dinge wat julle sien - daar sal dae kom wanneer daar nie een klip op die ander gelaat sal word wat nie afgebreek sal word nie.
7 En hulle vra Hom en sê: Meester, wanneer sal dit dan wees, en wat is die teken wanneer dit gaan gebeur?
8 En Hy antwoord: Pas op dat julle nie mislei word nie; want baie sal onder my Naam kom en sê: Dit is ek! en: Die tyd is naby! Gaan dan nie agter hulle aan nie.
9 En wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie skrik nie; want dié dinge moet eers plaasvind, maar dit is nie dadelik die einde nie.
10 Toe sê Hy vir hulle: Die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander.
11 En daar sal groot aardbewings op verskillende plekke wees en hongersnode en pessiektes; en daar sal verskriklike dinge en groot tekens van die hemel kom.
12 Maar voor al hierdie dinge sal hulle die hande aan julle slaan en julle vervolg en oorlewer in sinagoges en gevangenisse en julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my Naam.
13 En dit sal vir julle uitloop op 'n getuienis.
14 Neem julle dan in jul harte voor om nie vooraf oor julle verdediging te dink nie.
15 Want Ek sal aan julle woorde en wysheid gee wat al julle teëstanders nie sal kan teëspreek of weerstaan nie.
16 Maar julle sal oorgelewer word ook deur ouers en broers en bloedverwante en vriende, en hulle sal van julle doodmaak.
17 En julle sal gehaat wees deur almal ter wille van my Naam.
18 En geen haar van julle hoof sal ooit verlore gaan nie.
4
19 Deur julle volharding moet julle jul lewe (siele) in besit kry.
20 EN wanneer julle Jerusalem deur leërs omsingeld sien, dan moet julle weet dat sy verwoesting naby is.
21 Dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug; en die wat in die stad is, moet uitgaan; en die wat in die buitewyke is, moet nie daar inkom nie.
22 Want dit sal dae van wraak wees, sodat alles wat geskrywe is, vervul kan word.
23 Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog in daardie dae; want daar sal 'n groot nood in die land wees en toorn oor hierdie volk.
24 En hulle sal deur die skerpte van die swaard val en as krygsgevangenes geneem word na al die nasies, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies totdat die tye van die nasies vervul is.
25 EN daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun,
26 en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom. Want die kragte van die hemele sal geskud word.
27 En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in 'n wolk, met groot krag en heerlikheid.
28 En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is.
29 Toe vertel Hy hulle 'n gelykenis: Let op die vyeboom en al die bome.
30 Net soos hulle bot, weet julle vanself, as julle dit sien, dat die somer al naby is.
31 So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is wanneer julle hierdie dinge sien gebeur.
32 Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie.
33 Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.
34 MAAR pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nie.
35 Want soos 'n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon.
36 Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.
5
Ons lees tot daar, en mag die HERE sy woord ryklik aan ons harte seën. Die titel van ons advertensie wat u vanaand hiernatoe gebring het is:
“Die Einde – Hoe ver is dit nog?”
Ek dink die meeste van u in die verskillende kerke waar u aan behoort begin u al baie te hoor aangaande die wederkoms van die Here Jesus. En daar word vir ons baie tekens uitgelê en verklaar en so aan. Ek glo nie ek sal vir u vanaand iets nuuts sê, as ek vir u sê dat die tekens van die tye daarop dui dat die koms van die HERE naby is nie.
Maar nou is die vraag: Hoe naby?
Kan ons dit sê?
Kan ons sê wat in die volgende jaar gaan gebeur? In die volgende tien jaar? Nou ek is daar seker van, dat baie van u wat vanaand hierheen gekom het, is heel moontlik mense wat self baie diep Bybel studente is, en daarom sal u ook vanaand met ‘n fyn oor luister na wat ek sê en ek is baie dankbaar daaroor. Ek weet dit sal vir my gesê word, en daarmee stem ek volmondig saam, dat die HERE self gesê het ons ken nie die dag of die uur nie, en dit is reg genoeg, maar ek wil hê ons moet daarop let, die HERE is baie spesifiek, en baie duidelik in sy woord. Die HERE het nie gesê julle ken nie die jaar self, of die dekade nie, Hy het gesê julle ken nie die dag of die uur nie. Dis al wat Hy gesê het.
Nou, ‘n dag en ‘n uur is baie kort. ‘n Dag en ‘n uur in terme van die ewigheid is vinniger as die klap van ‘n vinger of die knip van ‘n oog. Maar Hy het gesê, en dit is die volgende paar tekste; ‘n kort gedeeltetjie wat ek met u wil lees ter inleiding van my boodskap. Hy het gepraat van die tye en van die geleenthede. En die gedeelte wat ons gelees het is deel daarvan. Hy sou sekerlik nie vir ons hierdie tekens gegee het nie en dit word vir ons nog verder gevoer in Matthéüs 24 en ook in Markus 13. Hy sou dit nie vir ons gegee het as dit nie sy bedoeling was dat ons sou en kon weet wanneer dit sou wees nie.
Daarom voel ek dat ek voor u met ‘n boodskap staan en dat ek dinge vir u uit God se woord wil oopmaak, wat ek glo wat u sal bekoor en wat u hart sal roer en wat u ook sal laat sê, nou hoekom het ek dit nooit raakgesien nie, dit staan so duidelik in God se woord. Dit is hoe die HERE se woord is. Ek glo met my hele hart dat ‘n liefdevolle hemelse Vader vir diegene wat werklik soek, nooit hierdie boek laat skrywe het om ‘n verborge boek te wees nie. Die HERE het juis hierdie boek laat skrywe onder die inspirasie van die Heilige Gees dat dié wat die HERE waarlik wil dien en die HERE waarlik wil volg en waarlik na sy stem wil luister sal weet waar hy staan en weet waar hy heengaan, en weet op watter tydstip hy homself begewe.
6
O, vriende, ons lewe in ‘n fantastiese tyd. Ons lewe in die geslag waarna al die profete uitgesien het en uitgereik het met reikhalsende verlange. Ek het eendag in ons gemeente gesê, herhaal wat iemand anders gesê het en wat ek gehoor het wat ek beaam, en u moenie dink dis ligsinnig gesê nie. Hy het gesê, ek wil nie graag nou sterwe nie, daar is teveel fantastiese dinge wat op die punt staan om op die aarde te gebeur. Hy sê, ek wil lewe om dit te sien, maar dit hang af van jou verhouding met God. As jou hart reg is met die HERE dan sal ek vir u een venstertjie solank oopmaak net om ‘n bietjie vooruit te loop. Een van die dinge wat baie miskien sal sê is “dis sensasie”. Ek sal weer daarby kom later in hierdie reeks.

 

1. 1 Die belangrikheid van die onderwerp.
(a) Matthéüs 3:1-2;
1 IN daardie dae het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judéa
2 gepreek en gesê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom.
Matthéüs 4:17;
Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. .
Markus 6:12;
En hulle het uitgegaan en gepreek dat die mense hulle moes bekeer.
Handelinge 2:38;
En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
Stelling:
Die kern van die prediking van Johannes die Doper, Jesus, die Dissipels op hulle eerste sendingreise en van Petrus op die Dag van Pinkster, was “bekeer julle”.
(b) Handelinge 20:21;
terwyl ek kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring het op die bekering tot God en die geloof in onse Here Jesus Christus.
En: Handelinge 26:20;
maar ek het eers aan die mense in Damaskus en in Jerusalem en in die hele land van Judéa en aan die heidene verkondig dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God bekeer deur werke te doen wat by die bekering pas.
Stelling:
Die hart en siel van Paulus se prediking aan Jood en Griek was bekering tot God en geloof in Jesus Christus.
(c) Lukas 24:47;
en bekering en vergewing van sondes in sy Naam verkondig word aan al die nasies, van Jerusalem af en verder.
6
Stelling:
Die hart van Jesus Christus se afskeidsbevel aan die twaalf was dat “bekering en vergewing van sondes” aan al die nasies verkondig moes word.
(d) 2 Petrus 3:9;
Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.
Stelling:
Die Heer se grootste begeerte aangaande alle Israeliete is dat hulle tot bekering sal kom.
(Die twee briewe van Petrus was aan Israeliete geskryf)
(e) Handelinge 17:30;
God het die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer,
Stelling: God se bevel aan alle mense oral is, “bekeer”.
(f) Lukas 13:3,5;
3 Nee, sê Ek vir julle; maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom.
5 dieselfde as vers 3
Stelling:
Die enigste weg van ontsnapping van verdoemenis vir enige mens, is bekering.
Let wel: Die waarskuwing van al die Profete van die Ou Testament was “bekeer”. Daar word baie beslis in die moderne prediking nie die klem op bekering gelê wat die Bybel daaraan gee nie.
1. 2 Wat is Bekering?
(a) Wat is die taalkundige betekenis van die woorde wat gebruik word?
Die grondliggende gedagte van die Hebreeuse woord wat as “bekeer” vertaal word in die Ou Testament, is om te hyg, te sug , te kreun, te beklaag, te treur en om bedroef te wees oor jou handelswyse.
Die Griekse woord in die Nuwe Testament wat met die woord “bekeer” vertaal word, beteken “om jou gedagte te verander”. Die betekenis kan dus opgesom word as beide berou en verandering van gedagte en uitkyk.
(b) Hoe hierdie woorde in die Bybel gebruik word.
Jeremia 8:6;
(In hierdie Skrifte word die woorde “repent” in die Engelse vertaling gebruik).
7
Ek het geluister en gehoor: hulle spreek wat nie reg is nie; daar is niemand wat berou het oor sy boosheid, dat hy sou sê: Wat het ek gedoen nie? Elkeen spring weg in sy loop soos ‘n perd wat storm in die geveg.
Jeremia 18:8;
maar as dié nasie waaroor Ek gespreek het, hulle bekeer van hul boosheid, sal Ek berou hê oor die onheil wat Ek van plan was om hulle aan te doen.
Jeremia 42:10;
As julle rustig in hierdie land bly, sal Ek julle bou en nie afbreek nie, en julle plant en nie uitruk nie; want Ek het berou oor die onheil wat Ek julle aangedoen het.
Eségiël 24:14;
Ek, die HERE, het dit gespreek; dit kom, en Ek sal dit doen; Ek sal nie ophou nie en sal nie verskoon of berou hê nie; volgens jou wandel en jou handelinge sal hulle jou oordeel, spreek die Here HERE.
Joël 2:13-14;
13 En skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die HERE julle God; want Hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil;
14 wie weet of dit Hom nie weer sal berou nie, sodat Hy ‘n seën sal agterlaat - ‘n spysoffer en ‘n drankoffer aan die HERE julle God.
Amos 7:1-3;
1 DIT het die Here HERE my laat sien - kyk, Hy het sprinkane geformeer toe die na-gras begin uitspruit het; en kyk, dit was die na-gras nadat die snysels van die koning af was.
2 En toe hulle al die gewasse van die land afgeëet het, sê ek: Here HERE, vergeef tog! Hoe sal Jakob staande bly? Want hy is klein.
3 Toe het die HERE berou gekry oor hierdie saak. Dit sal nie gebeur nie, het die HERE gesê.
Amos 4:6;
Alhoewel Ék julle reinheid van tande gegee het in al julle stede en broodsgebrek in al julle woonplekke - nogtans het julle jul tot My nie bekeer nie, spreek die HERE.
Jona 3:9-10;
9 Wie weet of God nie sal omkeer en berou sal hê nie, sodat Hy Hom afwend van die gloed van sy toorn en ons nie vergaan nie?
10 En God het hulle werke gesien dat hulle hul bekeer het van hulle verkeerde weg; toe het God berou gehad oor die onheil wat Hy gesê het dat Hy hulle sou aandoen, en Hy het dit nie gedoen nie.
8
Matthéüs 12:41;
Die manne van Ninevé sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel; want hulle het hul op die prediking van Jona bekeer, en - meer as Jona is hier!
Jona 3:8-10;
8 maar mens en dier moet ‘n rougewaad om hê, en hulle moet ernstig tot God roep, en elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer en van die onreg wat aan sy hande kleef.
9 Wie weet of God nie sal omkeer en berou sal hê nie, sodat Hy Hom sal afwend van die gloed van sy toorn en ons nie vergaan nie?
10 En God het hulle werke gesien dat hulle hul bekeer het van hulle verkeerde weg; toe het God berou gehad oor die onheil wat Hy gesê het dat Hy hulle sou aandoen, en Hy het dit nie gedoen nie
In die gebruik van die woorde is die gedagte van berou, en van verandering van doel en handeling duidelik verstaanbaar. In ons dae is daar groot gevaar dat die belangrikheid van berou oor sonde onderskat word. Berou oor sonde is nie bekering nie, maar dit is ‘n belangrike bestanddeel daarvan. Die teksverband sal aandui waarvan ons, ons moet bekeer en waaroor ons van gedagte moet verander. Bekering van sonde is so ‘n berou daaroor en so ‘n afsku daarvan, en so ‘n verandering van hart daaromtrent, dat dit die sondaar sal lei om heeltemal sy rug daarop te keer.
1. 3 Hoe word Bekering (berou) gemanifesteer?
(a) Lukas 10:13;
13 Wee jou, Górasin, wee jou, Betsáida! want as in Tirus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het.
Joël 2:12-13;
12 Maar selfs nou nog, spreek die HERE, bekeer julle tot My met julle hele hart, en met vas en geween en rouklag.
13 En skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die HERE julle God; want Hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil;
Job 42:5-6;
5 Volgens hoorsê het ek van U gehoor; maar nou het my oog U gesien.
6 Daarom herroep ek en het berou in stof en as.
Stelling:
Bekering (berou oor sonde) word gemanifesteer in diepe droefheid oor sonde en in selfvernedering en in selfveragting, volgens Lukas 18:13. Daar word in hierdie dae nie genoeg nadruk op hierdie manifestasie van bekering gelê nie.
9
(b) Hoséa 14:2-3;
2 Bekeer jou, Israel, tot die HERE jou God, want jy het gestruikel deur jou ongeregtigheid.
3 Neem woorde met julle, en bekeer julle tot die HERE; sê aan Hom: Vergeef alle ongeregtighede, en neem aan wat goed is; dan sal ons as offerdiere ons lippe aanbied.
En:
Lukas 18:13-14;
13 En die tollenaar het ver weg gestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê: o God, wees my, sondaar, genadig!
14 Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan eerder as die eerste een; want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word.
Stelling:
Bekering word gemanifesteer deur belydenis van ons sonde en gebed tot God vir genade.
(c) Matthéüs 12:41;
Die manne van Ninevé sal in die oordeel opstaan saam met hierdie geslag en dit veroordeel; want hulle het hul op die prediking van Jona bekeer, en - meer as Jona is hier!
Vergelyk:
Jona 3:5-8;
5 En die manne van Ninevé het God geglo en ‘n vasdag uitgeroep, en groot en klein het hulle met rougewaad beklee.
6 En toe die berig die koning van Ninevé bereik, het hy opgestaan van sy troon en sy mantel afgehaal en in rougewaad gehuld in die as gaan sit.
7 En hy het in Ninevé laat uitroep en sê: Op las van die koning en sy groot manne - geen mens of dier, beeste of kleinvee mag aan iets proe nie, hulle mag nie wei of water drink nie;
8 maar mens en dier moet ‘n rougewaad om hê, en hulle moet ernstig tot God roep, en elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer en van die onreg wat aan sy hande kleef.
Eségiël 18:30;
Daarom sal Ek julle oordeel, o huis van Israel, elkeen volgens sy weë, spreek die Here HERE. Bekeer julle en wend julle af van al julle oortredinge, sodat dit nie ‘n struikelblok tot geregtigheid vir julle mag wees nie.
Eségiël 14:6;
Daarom , sê aan die huis van Israel: So spreek die Here HERE: Bekeer julle en wend julle af van julle drekgode en wend julle
10
aangesig af van al julle gruwels.
Jesaja 55:7;
Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en laat hy hom tot die HERE bekeer, dan sal Hy hom barmhartig wees; en tot onse God, want Hy vergeef menigvuldiglik.
Stelling:
Bekering word gemanifesteer deurdat die sondaar homself afkeer van sy bose weg - van al sy oortredings, sy afgode, verfoeisels en gedagtes. Hierdie is die belangrikste en mees beslissende manifestasie van bekering, die een waarop die Bybel die meeste klem lê. Bekering het die betekenis om, om te draai en in die teenoorgestelde rigting te beweeg. Waar jy voor jou bekering saam met die sonde beweeg het, beweeg jy nou net in die teenoorgestelde rigting daarvan.
Vergelyk:
Handelinge 3:19;
Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom,
Bekering is die uiterlike manifestasie van die innerlike berou.
Vergelyk:
1 Thessalonicense 1:9;
Want hulle vertel self aangaande ons watter ingang ons by julle gehad het en hoe julle jul van die afgode bekeer het tot God, om die lewende en waaragtige God te dien.
(d) Handelinge 26:20;
maar ek het eers aan die mense in Damaskus en in Jerusalem en in die hele land van Judéa en aan die heidene verkondig dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God bekeer deur werke te doen wat by die bekering pas.
1 Samuel 7:3;
Maar Samuel het met die hele huis van Israel gespreek en gesê: As julle met jul hele hart julle tot die HERE bekeer, verwyder dan die vreemde gode en die Astartes onder julle uit, en rig julle hart op die HERE en dien Hom alleen; dan sal Hy julle red uit die hand van die Filistyne.
Matthéüs 3:8;
Dra dan vrugte wat by die bekering pas.
Stelling:
Bekering word gemanifesteer deur:
(1) Deur jou tot God te keer en Hom te vertrou en te dien. Bekering het twee kante: Om weg te draai van, en te draai na, lees weer 1 Thess. 1:9 by (c)
11
(2) Deur vrugte voort te bring, of om werke te doen, wat by die bekering pas. Dit is nie net ‘n kwessie van om op te hou om kwaad te doen nie, maar dit is om te begin om goed te doen.
Lukas 3:10-14;
10 En die skare het hom gevra en gesê: Wat moet ons doen?
11 En hy antwoord en sê vir hulle: Wie twee kledingstukke het, moet meedeel aan hom wat nie het nie; en wie voedsel het, moet dieselfde doen.
12 En die tollenaars het ook gekom om gedoop te word, en vir hom gesê: Meester, wat moet ons doen?
13 En hy antwoord hulle: Moenie meer invorder as wat julle voorgeskrywe is nie.
14 En die soldate het hom ook gevra en gesê: En ons, wat moet ons doen? En hy sê vir hulle: Julle moet niemand geweld aandoen of iets afpers nie; en wees tevrede met julle soldy.
(e) Markus 1:4;
Johannes het gekom en was besig om in die woestyn te doop en die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig.
Handelinge 2:38;
En Petrus sê vir hulle: Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.
Handelinge 13:24;
nadat Johannes voor sy koms eers die doop van bekering aan die hele volk van Israel verkondig het.
Stelling:
Na jy bekeer is moet jy jouself laat doop. Dit is God se bestemde en hoogs betekenisvolle weg waardeur ons in die openbaar ons bekering bely. Watter reg het ons om enige ander weg in die plek daarvan te stel?
1. 4 Die uitwerking van Bekering.
(a) Lukas 15:7,10;
7 Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor nege-en-negentig regverdiges wat die bekering nie nodig het nie.
10 So, sê Ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer.
Stelling:
Daar is blydskap in die hemel, voor die Engele van God, oor een sondaar wat hom bekeer. Dit is juis die hoof resultaat van bekering. Ons behoort meer te werk vir die bekering van sondaars omdat dit blydskap aan God en aan Christus gee, as vir die seën wat die mens daaruit ontvang.

MiniCalendar

July 2019
SMTWTFS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Shop

Visitors Counter

66322
TodayToday80
YesterdayYesterday179
This_WeekThis_Week259
This_MonthThis_Month3055
All_DaysAll_Days66322