Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 748

Lent status: Available

Availability: 1/1

 5 / 1
PoorBest 

Review

Ons het die afgelope twee keer wat ons bymekaar was, die inleidende gedagtes met u gedeel en ek wil net so ‘n paar daarvan met u herhaal en dit is van die uiterste belang. Ons moet besef dat dié God wat ons dien, is die Lewende God. Dit is die God van die Bybel, dit is nie ‘n gedagte, dit is nie ‘n idee nie. Hy is werklikheid.
Dit wat Hy doen, wat die Bybel sê Hy doen, dit het Hy gedoen en dit doen Hy ook nog vandag. Maar die mens kan baie maklik, nie net in sonde verval nie, maar die Christen kan baie maklik in ‘n vorm van doodsheid in siel verval, deurdat hy maar net aangaan. Hy het ‘n sekere geloof, ‘n goeie geloof het hy aanvaar en onderskryf. Hy kan selfs na ‘n goeie gemeente toe gaan maar hy kan ook maar net saam draf en saam dryf, en saam ry op die wa.
Maar daar is iets positiefs wat ‘n mens in jou gees moet kry. Jy moet daardie geloof en daardie vonk en daardie vuur in jou hart, moet jy altyd behou en aanwakker. Dit is waarteen die vyand stry om ‘n mens in jou siel dood te maak. In baie gebiede van die lewe is dit ook so. Daar is hierdie ding van inisiatief, jy sal baie mense kry, hy is ‘n doodgoeie mens maar hy het nie vooruitstrewendheid in hom nie, hy het nie inisiatief in hom nie, jy kan amper sê soos die mense in Engels sal sê: “he hasn't got go in him”. ‘n Mens moet ‘n geestelike “go” in jou kry. Jy moet God se beloftes sien, jy moet sy woord sien, jy moet sien wat Hy vir jou beskikbaar gestel het. Dan moet jy daarna uitreik en jy moet daarna gryp.
Daarom sê die Here: “Nader tot My, en Ek sal tot julle nader.”
In hierdie afgelope twee studies oor die gawes van die Heilige Gees, het ek die feit beklemtoon dat as ons God, onse Vader noem en jy weergebore is, is God jou Vader. God is bonatuurlik, dan moet ons ook bonatuurlik wees, daar behoort meer van die bonatuurlike in ons lewens te wees. In ons lewens as individue en in ons lewe as die gemeente.
Die gemeente van die Here Jesus, wat sy naam ook al mag wees, daardie gemeente moet sy natuur, sy geaardheid hê. Ons het vir geslagte groot geword waar ons nooit ‘n wonderwerk in ‘n diens verwag het nie, waar ons nooit die Heilige Gees verwag om met ons te praat of vir ons ‘n openbaring te gee of enigiets nie.
6
O, nee, as jy na die Gypsey toe gaan, of as jy na die waarsêer toe gaan, o, as hulle jou vertel van die dolosgooier en die toordokter, ja, dit is werklikheid. Is dit nie ‘n tragedie nie? Is dit nie verskriklik nie? Dat die wat die duiwel dien en die wat die duiwel se dinge manifesteer is meer lofwaardig, daar is meer ondervinding daarvan as wat daar is van die werkinge van die Lewende God, dié God wat ons sê, ons dien. Is dit nie ‘n verskriklike toestand nie? Behoort ons nie op te spring en te sê; “Here, ek is skuldig! Here, ons is skuldig! Here, ons is vér agter by wat ons behoort te hê.”
In daardie trant het ek met u gepraat en dalk daarop vir u gewys, ek het nog byvoorbeeld vir u die illustrasie gewys van die voëltjie. Die kind van ‘n voël kan vlieg, hy kan ‘n nes bou, hy weet alles van wat sy pa en sy ma gedoen het, sonder dat hy ooit sy pa en sy ma dit gesien doen het. Hoekom? Omdat dit sy natuur is. As ek dan uit God gebore is, moet ek die goddelike natuur hê.
Toe ek die gawes opgesom het, het ek vir u gesê daar is nege gawes. Ons gaan weer in die Skrif lees, in 1 Korinthiërs 12, van die nege gawes wat daar is.
Hulle is verdeel in drie hoofgroepe.
Daar is die drie Openbaringsgawes:
1) Die Woord van Wysheid,
2) ‘n Woord van Kennis,
3) Die Onderskeiding van Geeste.
Ons sal hulle in besonderheid behandel. Hierdie studie gaan juis wees oor die gawe van die woord van kennis. Wat beteken dit?
Dan is daar die drie Kraggawes:
1) Geloof,
2) Die Werking van Kragte of Wonderwerke,
3) Gesondmaking.
Dan is daar die drie Inspirasie of Vokale Gawes:
(die gawes wat oor jou lippe kom, wat jy praat).
1) Tale,
2) Uitleg van Tale,
3) Profesie.
Nou kom ons lees net daardie gedeelte:
1 Korinthiërs 12:8-11;
8 Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis vanweë dieselfde Gees;
9 aan ‘n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan ‘n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees:
7
10 aan ‘n ander werkinge van kragte, aan ‘n ander profesie, aan ‘n ander onderskeiding van die geeste, aan ‘n ander allerhande tale, aan ‘n ander uitleg van tale.
11 Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil.
Ja, prys die Here!
Daar het ons nou al nege gawes opgenoem.
In die 7de vers sien ons: (die Engels sê weer “the manifestation”).
Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is.
Nou iets wat jy manifesteer is iets wat jy wys. Dit is iets wat mense kan sien. Daar is te veel van hierdie ding, wat geslagte deur in ons ingedruk is.
O, jou geloof is iets innerlik, is nie iets wat jy hoef te sien nie, dit is nie iets wat jy hoef te openbaar nie. Maar wat was dit met die Here Jesus? Kyk sy wonders, sy tekens, die storm wat Hy stilgemaak het op die see, Hy het gesê: “swyg, wees stil.” Hy het die brood en die visse vermeerder. Dit was tasbare dinge, dit was wonderlike dinge. Hoekom nie vandag nie? Dink julle nie as die wêreld ‘n bietjie meer van die manifestasie van die Heilige Gees sien, dat die wêreld ook meer die God wat ons dien sal erken nie.
Nou daar in die 7de vers:
Maar aan elkeen word die openbaring (“manifestation”)van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is.
Die manifestasie, met ander woorde, elkeen van hierdie nege gawes is ‘n manifestasie. Dit is ‘n werking wat mense moet kan sien. Dit is van die uiterste belang. Ons moet ook ons geloof kan demonstreer. Mag die Here vir ons genade gee, ook deur die bywoon van die studies, dat u uself as Christen en as kind van God en as een wat die Heilige Gees liefhet, dat u, u eie lewe daaraan gedurig sal wei en sê: “Here, ook ek gee myself, ook ek, Here, stel myself tot u beskikking dat die manifestasie van die Heilige Gees ook deur my in werking sal kom of deur my toedoen”.
Ons gaan oor na die eerste een van die nege gawes van die Heilige Gees, om in besonderheid te behandel en ons begin by die gawe van:-
‘n Woord van Kennis.
1 Korinthiërs 12:8;
8 Want aan die een word deur die Gees ‘n woord van wysheid gegee, en aan die ander ‘n woord van kennis van weë dieselfde Gees;
8
Maar net by wyse van verduideliking, die gawe van ‘n woord van kennis. Ons stem almal saam dat God alwetend is, God weet alles, God het alle kennis omtrent alle dinge. Hier werk die Heilige Gees, dat in die werking van die Heilige Gees en wanneer die gawe van ‘n woord van kennis manifesteer, dan is dit wanneer God deur die Heilige Gees dit goed dink om aan die een of ander ‘n stukkie van daardie kennis mee te deel en te openbaar. Iets wat jy op ‘n natuurlike manier nooit sou kon bekom nie. Dit is nie kopkennis nie. Dit is nie kennis wat jy uit ‘n boek leer nie. Ons sal dit weer netnou herhaal want dit is belangrik. Ek maak dit net vir u só duidelik. Ek sal vir u netnou baie voorbeelde gee wat u dit sal laat insien.
Hierdie gawes van die Heilige Gees is almal bonatuurlik, “they are super-natural”. So, dit is nie iets wat jy met gewone talent kan produseer of voortbring nie, dit kom deur die Heilige Gees. Dit is ‘n deel van God se kennis wat Hy aan jou meedeel. Laat ek net vir julle so ‘n paar voorbeelde gee, dan sal julle beter verstaan wanneer ons ook die verskillende tekse van naderby beskou.
Ek sal nooit vergeet nie, ek moet sy naam noem, ek weet dit is vandag ‘n naam wat in oneer is, maar dat dié dinge gebeur het, kan niemand betwis nie. Toe Rassie Erasmus hier in 1963 in Vereeniging sy veldtog gehou het, sal ek nooit vergeet, een aand, die tent was gepak (die tent kon ± 2000-3000 mense hou) en die mense het in verskillende rye, diep in sirkels rondom daardie tent gestaan, so baie mense was daar.
Daar het beslis baie wonderlike dinge plaasgevind, in sekere opsigte dinge wat nog nooit weer herhaal is nie. Ek het nog nooit weer herhaal gesien, dat mense by die honderde van buitekant, party van daardie fabriek werkers nog so in hulle werksklere, party van hulle nog met die swart vlekke op hulle gesigte soos hulle net uit die fabriek uitgekom het, met opgerolde moue het hulle in daardie tent ingehardloop, daar voor die platform, tussen daardie saagsels, op hulle aangesig geval het, die Here gesmeek het om genade. Daar is vandag nog verskillende predikers in die bediening wat daardie tyd tot bekering gekom het. Baie jammer dat die arme man so verskriklik daarna geval het, wat sy rede ook al daarvoor mag wees.
Een aand, die tent was gepak, daar was ‘n gees van afwagting, alles was doodstil. Hier by die deur kom ‘n man ingestap. Jy kon sien hy was ‘n boemelaar, maar hy was skoon en netjies. Voor die platform was daar so ‘n oop gedeelte, die gedeelte was altyd oopgehou vir mense wat daar wil kniel of die Here wil aanneem of siekes wat vorentoe kom want hulle het by die honderde vorentoe gekom om voor gebid te word. Toe hy so op hierdie
9
oop gedeelte staan, toe sê Rassie vir hom van die platform af: “Jou naam is Houtman”, die man draai so om en kyk na die platform, (ek kan nou nog die verbasing op sy gesig sien) hy sê: “Meneer, wie het vir jou my naam gesê?” Rassie sê: “Die Here het deur die Heilige Gees vir my jou naam gesê”. Dit was toe ‘n woord van kennis wat in werking getree het.
Rassie het nie daardie man se van geken nie, en ek weet nie wie in daardie tent sy van geken het nie, seker maar baie min. Maar God het sy van geken. Die Here het sy naam geken, nie waar nie, net soos wat hy elkeen van ons se name ken. Die Here weet die dag en datum van ons geboorte, die Here weet alles omtrent ons, die Here weet wat ek in my sak het, die Here weet waar ek netnou was. Enige ding, die Here weet dit. So het die Here hierdie man se naam geken en die Here het dit goedgedink, soos julle sal sien, om sy naam deur die Heilige Gees, deur die gawe van ‘n woord van kennis, aan Rassie bekend te maak.
Hy vra vir Rassie, “Wie het vir jou gesê wat my naam is? Rassie antwoord: “Dit is die Heilige Gees wat vir my gesê het wat jou naam is. Ek sal jou nog meer vertel, jy het ‘n broer en julle is met twee susters getroud”. Teen daardie tyd kon jy die verbasing op hierdie man se gesig so lees dat dit gelyk het of hy oorweldig was. Hy het omgedraai en voor die platform kom staan en so opgekyk. Hy het nog vir hom ‘n hele paar ander dinge uit sy lewe vertel wat niemand vir hom sou kon vertel nie as hy hom nie geken het nie. Teen daardie tyd kon jy natuurlik ‘n speld hoor val in daardie diens. Jy kon die teenwoordigheid van die Here voel want hier is nou iets bonatuurliks in werking. Wat ons moet onthou, die gawes van die Heilige Gees is bonatuurlik. Waar die gawes van die Heilige Gees werk, is daar altyd ‘n besef van die teenwoordigheid van die Here en dit is God se bedoeling. Daar het daardie aand magtige en wonderlike dinge plaasgevind.
Na al daardie dinge klaar plaasgevind het, kan julle julself voorstel dat hy, die prediker, die gehoor in die holte van sy hand gehad het. Hulle sou enige ding glo wat hy vir hulle sou sê, hulle sou enige ding doen wat hy vir hulle sou sê om te doen. Daar het groot wonderwerke daardie aand plaasgevind.
‘n Volgende aand, net wanneer hulle opgehou het met sing of hy het opgehou met praat, ek is nie meer seker nie, ek kan dit nie onthou nie, dit was te lank gelede, maar ek kan dit met sekerheid sê, wys hy skielik so in die gehoor, hy sê: “Daardie man wat daar sit”, en hy beskrywe hom en sê: “Jy is hier in verband met jou vrou. Jou vrou is baie ernstig siek, en jy het gekom vir haar genesing vanaand meneer, vra Rassie vir die man, is ek reg? Die man staan op en sê: “dit is reg”. Rassie sê: “Jy kom van die
10
Vrystaat af, en hy gee vir hom sy naam”. Hy staan so ‘n rukkie en sê: “Toe jy ‘n jong man was, was jy ‘n baie bekende atleet”. Weer staan hy ‘n rukkie en sê vir hom: “in die kort afstand”. Daardie man het opgestaan en het elke ding bevestig wat Rassie vir hom gesê het.
Nou om uit ‘n paar duisend vir so ‘n persoon so iets te sê, jy kan nie met jou natuurlike krag dit doen nie, dit is bonatuurlik. Dit is ‘n woord van kennis. Die Here het vir Rassie kennis gegee omtrent daardie man. Die idee, ook daarvan, is om die geloof van die mense in die bonatuurlike krag van God te bevestig en ook in die bediening van sy dienskneg.
Op ‘n ander geleentheid, is ek saam met hom op ‘n veldtog na Port Elizabeth, ek het vir hom daar gaan “tolk” want hy kon nie in Engels preek nie. Hy het die dienste gehou in die Veremarksaal, dit is ‘n groot saal. In die voorste ry het ‘n man gesit. Hy wys so na die man, en sê vir hom: (die Here het nie aan hom sy naam geopenbaar nie) maar hy sê: “Meneer, jy wat daar sit, jy woon in die Kaapse weg nommer so-en-so”. Rassie vra; “Is dit reg?” Die man antwoord; “Ja dit is my adres”. Weereens het dit die mense se geloof geweldig aangegryp.
Na die diens, vra ek hom: “Rassie, sê jy nou vir my, hoe gebeur dit? Hoe kry jy dit?” “Vanmiddag, net voor die diens, terwyl ek besig was om te bid vir hierdie diens, toe gee die Here vir my ‘n gesig. Ek sien hierdie man by sy hek uitkom op pad na die diens toe, ek sien hoe swaai hy die hek oop, toe hy die hek so oopswaai, lees ek die nommer op sy hek. Vanaand toe ek daardie man daar sien sit, toe herken ek hom. Dit is dieselfde man wat ek in die visioen gesien het”. “Nou is dit net ‘n geloofstap van my kant af, om vir daardie man te sê waar hy woon, en dit was natuurlik reg”.
Ek het baie onder die ou Pinkster mense, toe hulle nog die Here ernstig gedien het, in die dae toe Pinkster nog Pinkster was en hulle nog gespot het daarmee en die mense met eiers en tamaties gegooi het en hulle baie gemolesteer het in hulle dienste, het van die ou mense my baie keer vertel dat hulle sal bid, en hulle het baie ernstig gebid. Ek dink ons het baie van die krag van gebed in ons dae verloor. Hulle sê, as hulle so bid, dat die Here duidelik vir hulle na ‘n adres stuur, Hy gee vir hulle die straat, die nommer en Hy sê gaan, daar is ‘n behoefte. Dan gaan hulle op wat die Here vir hulle gesê het en dan sê hulle: “Meneer, mevrou. julle ken my nie, maar die Here het my gestuur en gesê hier is groot behoefte in die huis, hier is groot siekte”, of wat ook al en dan is dit presies so.
Dan doen die Here ‘n groot wonderwerk op daardie plek. Ek hoop dit begin vir julle ‘n idee gee van die werklikheid van die Heilige Gees en hoe vér
11
agter ons in die dinge van die Here is, en dat ons self die aangesig van die Here moet begin soek en sê: “Here, ons geloof moet ‘n praktiese geloof wees, daar moet die openbaring van die Heilige Gees, in ons lewens wees”.
Ek wil u nog van een geval vertel. Ons was 6 maande in Pinkster (1951). Die Branham-geselskap het na Suid-Afrika gekom. Dit was drie broers wat teruggekom het van Amerika af. Broer Branham, Bosworth en Baxter. Die Here het groot tekens en wonders deur hulle gedoen. Hulle was hier op Maranatha Park kampgronde van die A.G.S. Dit is lank voordat ek in die bediening gekom het, nog Navorsingswerk in Pretoria gedoen. Ek het twee weke verlof geneem en in Johannesburg gaan bly om die dienste daar te kon bywoon. Dit was vir my soos hemel op aarde, soos die boek van Handelinge, waarby ‘n nuwe hoofstuk toegevoeg is, al die magtige tekens en wonders wat ek gesien het, ons was so opgewonde.
Suster Neser het ‘n niggie gehad, haar bynaam was Tiefie. Dié Tiefie was ‘n verpleegster en sy het ‘n ongeluk gehad, sy het geval en haar rug was op ‘n paar plekke af en was in gips van hierbo van haar skouers af tot onderkant haar heupe, dik gips. Ons neem haar een aand na die diens toe. O, daar het ‘n magtige boodskap oor geloof uitgegaan.
Die ou tannie Maritz, sy het daar ook werklik die Here gevind. Sy was so vol van die geloof en die vreugde toe ons by die huis kom en sy sê: “Tiefie, jy moet die Here glo, jou rug is gesond, ons moet daardie gips afhaal”. Hoe gaan jy nou daardie gips afkry? Ons het ‘n saag in die hande gekry en ons het begin saag. ‘n Vreeslike besigheid, nou begin ons naby die vel kom. Nou moet ons versigtig wees, as die saag nou deurgaan, dat jy nie die lyf raak saag nie. Haar een broer het in die myn gewerk, hy het so ‘n breë myngordel gehad. Hulle neem toe die gordel en ryg dit hier van bo af in en trek dit deur tot onder, sodat daar beskerming kan wees as die saag deur die gips gaan. Die gips is deurgesaag, nou moet ons dit ooptrek en af kry.
Die gips is af; “toe Tiefie, jy is nou gesond”, daar het niks met daardie rug gebeur nie. Nou is ons in die moeilikheid! Hoe kan sy nou teruggaan dokter toe? Maar nee, daar is geen bekommernisse nie, die Here gaan vir jou gesond maak, ons is môreaand weer by die diens en môreaand word jy gesond. Dit klink omtrent na ‘n storie wat ek julle vertel, maar die waarheid, die Here hoor my!
Daardie volgende aand, sy kan nou nie loop nie en so’ n af rug kan gevaarlik wees want hy kan die rugmurg beskadig of afsny en dan is sy verlam. Ons het haar op ‘n draagbaar gesit en ons is met haar diens toe.
Wat ‘n aandoenlike toneel! Dit wil my laat huil wanneer ek daaraan dink. Al die, jy kan maar sê, “mislukkings”, (ongeneeslikes) die wat dokters geen hoop meer voor het nie, mense met kanker, met permissie gesê, die reuk
12
tussen daardie mense, het julle al iemand geruik wat kanker het? Dan so ‘n klomp bymekaar. Kreupeles, verminktes, daar is hulle almal bymekaar. ‘n Verskriklike gesig en ons het vir Tiefie ook maar daar tussenin gesit.
Dié broer Branham het ‘n wonderlike gawe gehad, dit is ‘n lang storie. Ek het twee boeke gehad:- “A man sent from God”, daar vertel hy hoe die Here vir hom gesê het; (in 1945 het die Here ‘n engel na hom toe gestuur) “My dienskneg hierdie boodskap moet jy oor die lengte en breedte van die wêreld neem, want My koms is naby.
Uit daardie bediening van Branham het daar magtige bedienings gekom, soos die van Tommy Osborn, die Here het ook groot tekens en wonders deur hom gedoen. Hier in die vyftiger jare in Amerika, die manne met die bediening van goddelike genesing was te wonderlik en baie van hulle het hulle inspirasie en lering vir aansporing gekry deur dít wat die Here vir Branham gegee het.
In elk geval, die engel het ook vir hom gesê dat die Here vir hom die gawe sal gee om mense se siektes te kan sien, hy sal vir hulle kan sê: “daar is ‘n gewas aan jou lewer”, sommer so in die gehoor. Hy het dit ook gedoen, daardie een wat daar sit, jy het ‘n breuk, en dan is dit so. Daardie man wat daar sit, jy het kanker in hierdie deel of daardie deel van jou liggaam. Dan sal hy hom beskryf en sê jy het so ‘n kleur das en so ‘n pak klere aan, dit is die kleur van jou hare.
Dié aand, terwyl broer Branham besig was om te preek, is dit asof iemand hom net so aan sy baadjie gryp en hom omruk en hy wys direk na Tiefie toe. Hy het haar nog nooit in sy lewe gesien nie, hy kom van Amerika af. Hy kyk reguit na haar en sê: “Jy wat daar lê”, en hy beskryf haar, sy het sulke pragtige blonde hare gehad. “Jou rug is op drie plekke af”, en hy het ‘n hele paar ander dinge ook van haar gesê. Hy sê: “The Lord has just healed you, in the Name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk!”
Die beste beskrywing wat ek kan gee is soos ‘n hark in ‘n tuin wat jy op trap, so slaan sy regop dat sy voor haar draagbaar op haar voete staan. Sy het tussen al die mense deurgeloop en het met die trappies op die platform opgegaan en vir hom ‘n handdruk gegee. Wie het vir hom gesê wat haar makeer tussen al daardie duisende? Dit is ‘n woord van kennis. Dink u nie dit is wonderlik nie?
Nou waarom sal ons net van hierdie dinge hoor? Hoekom sal ons hierdie dinge nie sien nie? Sal u nie met my saamstem, as ons kyk in die tyd wat ons in lewe, ons sien hoe die heidene besig is om die wêreld in te neem, ons sien hoe afvallig word die gelowiges. Dink julle nie dit is tyd dat die bonatuurlike krag van God in Sy gemeente begin openbaar word nie?
13
Waarom moet ons dan net lees van hierdie dinge in die Bybel? Waarom moet ons dan net lees dat Petrus, Paulus, Johannes, Stéphanus en Filippus hierdie dinge gedoen het? Nou vertel ek u net van ‘n paar wat dit gedoen het en daar is baie in die wêreld wat dit ook al gedoen het waarvan ons net nie gehoor het nie. Ek het maar net hierdie vir u genoem by wyse van illustrasie dat u kan sien wat dit is.
Gaan ons die uitdaging aanvaar of nie? Gaan ons sê: “Here, ek gaan my lewe aan u wy, nog meer as ooit tevore en ek gaan U begin loof en prys en ek gaan U begin aangryp dat ook hierdie heerlike gawes in ons lewens in werking kom”. Onthou, ons begin nou maar net.
Nou die eerste gawe:-
“Die gawe van ‘n woord van kennis”.
Wag tot ek by die ander gawes kom en vir julle voorbeelde daarvan gee, vir julle ook wys wat die Here se Woord daarvan sê en julle moet ook onthou, wat daar ook in vorige Studies gesê is.
Romeine 10:17;
Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.
Soos julle die Here se woord hoor, soos ek julle vertel, soos ons dit saam bestudeer, moet u, u harte oopstel dat geloof in u hart kom, dat u nie sal sê dit klink mooi en dit was vir daardie mense in daardie tyd. As jy dit sal toelaat, sal die duiwel dit met jou doen en hy sal altyd die direkte punt, die fokuspunt, sal hy altyd skuif na ‘n ander persoon of na ‘n ander geleentheid of na ‘n ander plek. Dit is dieselfde met jou genesing, jy kan siek wees en jy kan die Here glo vir genesing en die lering van goddelike genesing aanvaar, “en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom”.
Maar die duiwel sal altyd vir jou sê dit is nie vanaand jou aand nie, liewer op ‘n ander keer of op ‘n ander tyd, dan is dit jou kans. Het ek dit nie al baie keer vir julle gesê nie, altyd op die een of ander manier ja, as daardie een nou vir jou kon bid, of as jy nou hierdie een was of op daardie plek, dan sal dit gebeur. Maar nie waar jy nou is nie. Dit is net waar sy leuen is, dit is nie in die eerste instansie die een wat vir jou bid nie, maar die EEN wat jou gesond maak is die Here Jesus. Dit is die krag van God in Jesus.
Kom ons gaan ‘n bietjie meer op ons studie in en ek gaan vir u so ‘n stukkie lees wat hier geskrywe is en dan kan ons ‘n paar tekse begin nagaan en ‘n bestaan tussen die gawe van ‘n woord van wysheid en ‘n woord van kennis, sal ons eerstens die tweede gawe behandel naamlik; ‘n woord van kennis.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

72709
TodayToday107
YesterdayYesterday203
This_WeekThis_Week1274
This_MonthThis_Month3739
All_DaysAll_Days72709