Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 435

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Inhoud
Die Herstelde Verhouding.........................................................................4
Die Herstelde Beeld................................................................................22
Die Herstelde Natuur..............................................................................40
Die Herstelde Volk..................................................................................57
Die Herstelde Administrasie...................................................................75

 

Die Herstelde Verhouding.
Kom ons bid saam:
Hemelse Vader, ons dank U vanmôre in die wonderlike Naam van onse Here Jesus, HERE vir die geseënde en wonderlike voorreg om nou hierdie ou Bybelboek te kan oopslaan.
O, liefdevolle HERE, waar die gebed van my hart is, waar ons as ’n volk gewoond is om ’n Bybel hê, om self oop te maak en te lees maar HERE, om nie werklik te weet wat ons lees nie, nie werklik om te verstaan wat daar geskrywe is nie. En HERE, daar waar ons verstaan en waar ons weet maar wat ons nie werklik doen nie.
O, liefdevolle HERE kom praat met ons vanmôre, gee ons genade HERE om te besef die tyd het uitgeloop en dit het tyd geword o, HERE, om te doen wat U vir ons sê. HERE gee vir ons ontvanklike harte en ’n gewillige gees in Jesus Naam. Amen.
Geliefdes ons Skriflesing vanmôre vind u in:
2 Korinthiërs 5:11-21;
11 OMDAT ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig; maar voor God is ons openbaar, en ek hoop om ook in julle gewetens openbaar te wees.
12 Want ons beveel ons nie weer by julle aan nie, maar ons gee julle aanleiding tot roem oor ons, sodat julle iets kan hê teenoor die wat hulle op die uiterlike beroem en nie op die hart nie.
13 Want as ons uitsinnig is, is dit tot eer van God; en as ons by ons verstand is, is dit om julle ontwil.
14 Want die liefde van Christus dring ons,
15 omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het; en Hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is.
16 Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie.
17 Daarom, as iemand in Christus is, is hy ’n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.
18 En dit alles is uit God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het,
19 naamlik dat God in Christus die wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou.
20 Ons tree dan op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil: Laat julle met God versoen.
5
21 Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.
Mag die HERE hierdie gedeelte van sy woord ryklik in ons hart seën. Nou geliefdes, die konferensie waarvoor ons bymekaargekom het is dan gesentreer rondom hierdie heerlike en wonderlike tema nl. “Die Glorieryke Herstel”. Dit is waaroor ons met u wil praat in hierdie konferensie en dit is dat ons gekom het by die tydperk van die herstel en die wederoprigting van alle dinge. Maar dan moet ons eerste dinge, eerste plaas en ons moet by die begin, dan begin.
Daarom is my tema vanmôre:
“Die Herstelde Verhouding.”
Omdat ek dit glo dat dit was, hier waar die hele verval van daardie skone en pragtige skepping, wat die HERE geskape het en na gekyk het en gesien het dat dit baie goed was, dat die verval en die vernietiging waaraan ons nou vir amper 6 000 jaar ly, begin het omdat die verhouding tussen God en die mens verbreek was. Omdat daardie koord, daardie band wat Adam en God aanmekaargebind het, afgesny was en daar het die dood vandaan gekom en alles wat daarmee saamgaan. En dat daar geen glorieryke herstel kan wees voordat daardie verhouding nie herstel is nie.
Daarom moet ons daar begin. Daarom wil ek, as ek dit dan as my kern teks wil neem vir hierdie boodskap van vanmôre, wil ek dit vir u neem uit 1 Petrus 3:18. O, ek dank die HERE vir baie jare voordat ek in die bediening gegaan het, was dit die teks wat die HERE my mee gegryp het.
1 Petrus 3:18;
18 Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring - Hy wat wel gedood is na die vlees, maar lewend gemaak deur die Gees;
“Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring”.
“Om óns tot God te bring!”
As die nakomelinge van Adam weer na God toe teruggebring is gaan alles herstel word, en daarom is ons ook by ’n môre soos vanmôre waar ons spesiaal dink aan die kruisiging van onse Here Jesus, en dat Hy vir ons gesterf het sodat soos ons hier in 2 Korinthiërs 5:21 gelees het, want Hy (dis die Vader) het Hom, (dis die Seun) wat geen sonde geken het nie sonde gemaak vir ons sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.
Dis daardie geregtigheid wat herstel moes word en wanneer die hele Israel, God se volk, die nakomelinge van Adam dit besef en dit ontvang en dit toepas in hulle lewens gaan die glorieryke herstel begin. Geen onheil wat daarbuite woed, ekonomies, fisies, klimatologies, sosiologies, volkere
6
verhoudings of wat ook al sal dit keer nie. Maar dit is wat God voor wag. Die HERE het nog nooit gesoek na getalle nie, die HERE het nog nooit gesoek na meerderhede nie. Hierdie meerderheids gedagte en hierdie demokratiese idee wat op die wêreld afgegooi is kan ek amper sê en wat selfs deur die kerk omhels is, “o ons is ’n demokratiese stelsel” is ’n stelsel direk van die duiwel.
God het nog altyd gewerk met enkelinge en met minderhede. U kan dit reg van die begin af neem, God het met Adam begin. Die HERE het ’n Gideon gebruik, wat maar net ’n Gideonsbende gehad het. En so regdeur, God het uiteindelik sy eie Seun gestuur en nadat Hy teruggegaan het na die hemel nadat Hy hierdie verlossingswerk vir ons kom doen het en vir ons dit nagelaat het om dit net aan te neem; was dit ’n handjie vol dissipels, daar was maar honderd en twintig daardie dag in die oppersaal toe die Heilige Gees uitgestort was.
Daarom, ook ons wat na hierdie konferensie gekom het, bid die HERE nog meer, (ek weet u het met ’n biddende hart gekom want ons het u gevra om dit te doen), dat Hy waarlik u verstand, gees en siel en liggaam sal oopmaak om hierdie heerlike boodskap te ontvang en te besef wie u is, en wat u besitting is, en wat die HERE vir u gedoen het! Maar geliefdes, kom ons begin dan, ons lê vir u ’n grondslag vir hierdie konferensie.
Die glorieryke herstel, en dat die Regverdige vir ons gesterf het, “die onregverdiges om ons tot God te bring, en dat God Hom wat geen sonde geken het nie sonde gemaak het, ter wille van ons sodat ons mag word die geregtigheid van God in Hom”. Die “geregtigheid” van God. As jy die geregtigheid van God het, het jy geen sonde meer nie. As jy die geregtigheid van God het, het jy geen aanklag meer teen jou nie. As jy die geregtigheid van God het, kan niemand ’n beskuldiging teen jou inbring nie en nie een van ons is instaat of sal ooit instaat wees om dit uit onsself, vir onsself te verwerf nie, dit is alles uit God! Hý het dit vir ons kom doen, daarom pleit die Apostel Paulus by die Korinthiërs wat ook Israeliete was en hy sê “ek bid julle om Christus ontwil laat julle met God versoen”.
Maar kom ons gaan ’n bietjie terug.
Ons gaan met u na Handelinge hoofstuk 3. Die Skrifgedeelte wat ons as ons basis teks wil gebruik vir hierdie hele konferensie.
Handelinge 3:19-26; (Petrus lewer hier sy tweede preek en hy sê:)
19 Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom,
7
20 en Hy Hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus,
(Luister nou mooi!)
21 Hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete.
Ek wil vanmôre vir u sê, u en ek is die geslag wat op die drumpel, op die grens staan van hierdie moment “van die wederoprigting van alle dinge waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van sy heilige profete”. Ons lewe op die drumpel van ’n wederoprigting en nie van ’n vernietiging nie. Ons lewe op die drumpel van ’n vernietiging van net van dit wat nie van God is nie, en dit sluit die grootste gedeelte van hierdie wêreldstelsel in, dit moet ek vir u duidelik sê. En sekerlik gaan dit nie ’n sagte of ’n maklike proses wees nie, maar kry visie met hierdie konferensie en kry krag van God om dit deur te sien want aan die anderkant lê die wederoprigting van alle dinge.
Loof die HERE!
Dan sal hierdie aarde skoongemaak wees van al sy drek. Van al die dinge wat Satan op hom afgelaai het en ons toegelaat het om op ons afgelaai te word. Kom laat ons vanmôre uitstyg met ons oë gevestig op Jesus, die Leidsman en die Voleinder van ons geloof. Maar, luister vriende, ek praat nie onverantwoordelik nie, ek praat ook nie afbrekend nie maar dan nie op ’n “Jesus” van ’n prediking waarmee die Christendom ongelukkig groot geword het nie.
Die Jesus wat die wêreld oor die algemeen vandag in glo is nie dié Jesus van die Skrifte nie. Daarom moet ons teruggebring word na die woord; na dié woord; reël op reël, lyn op lyn, woord op woord. Woord met woord sodat ons vir Jesus kan ken. “Die wederoprigting van alle dinge waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete”.
Nou verder met Handelinge 3:22-26;
22 Want Moses het tot die vaders gespreek: Die Here julle God sal vir julle ’n Profeet verwek uit julle broeders net soos ek is; na Hom moet julle luister volgens alles wat Hy met julle sal spreek.
(Daardie profeet wat Moses van gepraat het was die Here Jesus self. En julle moet luister na alles wat Hy sal spreek).
23 En elke siel wat nie na dié Profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word.
24 En ook al die profete van Samuel af en die wat gevolg het, almal wat gespreek het, het ook hierdie dae aangekondig.
8
25 En julle is kinders van die profete en van die verbond wat God met ons vaders gesluit het toe Hy vir Abraham gesê het: En in jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën word.
26 God het, nadat Hy sy Kind Jesus opgewek het, Hom eers vir julle gestuur om julle te seën deur elkeen van sy booshede te bekeer.
Geliefdes ons is die hedendaagse kinders van die profete en van die verbond wat God gemaak het met ons vaders toe Hy vir Abram gesê het, “en in jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën word”. Ons is daardie geslag in wie hierdie tye van die wederoprigting van alle dinge sal geskied. Maar dan sal dit geskied volgens wat die profete gesê het en nie volgens wat teoloë gesê het nie en nie volgens wat predikers gesê het nie, maar wat die profete gesê het.
Dit is wat vir my so wonderlik is liewe vriende, dat hierdie ou Bybelboek so geskryf is dat jy nie ’n geleerde, vermaerde, teoloog met ’n string van doktorsgrade hoef te wees om hierdie Skrif te verstaan nie. Jy kan ’n eenvoudige ou kindjie van die HERE wees en dit soos ’n babatjie aanneem en net glo wat hier staan. Al wat ons dan nodig het is om te sê nou maar HERE as u dan so sê, as hierdie tyd van wederoprigting, as hierdie tyd van glorieryke herstel dan gebaseer is op wat die profete gesê het, al wat ek nodig het om te doen is om te gaan kyk wat het die profete gesê. Dit is duidelik en eenvoudig geskrywe en dit laat my hart opspring van vreugde.
Nou kom ons kyk wat hét die profete gesê! Kom ons kyk net na ’n paar. ‘n Mens sal ’n konferensie nodig hê net om dit vir u te sê wat die profete gesê het. Maar kom ons kyk net na ’n paar. Ons kyk eers na hierdie selfde Handelinge, en ons kyk in Handelinge 15, waar Jakobus opgetree het, min of meer as, sal ek sê die voorsitter van die apostels in daardie tyd net kort na die dag van pinkster en verskillende uitsprake moes gee oor verskillende vrae wat die jong gelowiges gevra het en Jakobus antwoord toe so.
Ons begin by:
Handelinge 15:13-18;
13 En nadat hulle geswyg het, antwoord Jakobus en sê: Broeders, luister na my!
14 Símeon het vertel hoe God in die begin uitgesien het om ’n volk uit die heidene - - - - -
(Nou daardie woord heidene is nasies, want dit is “etnos” in die Grieks).
- - - - - vir sy Naam aan te neem.
15 En hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos geskrywe is:
9
Nou voordat ek dit verder lees wil ek hê u moet daarop let, hoedat die apostels en hoedat die mense van die Bybel, die prominente plek wat hulle aan die profete gegee het. Watter plek word daar vandag in ons prediking aan die profete gegee? Niks nie, daar word vir ons gesê wat hierdie teoloog gesê het en wat daardie teoloog gesê het en wat hierdie geleerde gesê het en daardie geleerde gesê het, en die profete word skaars oopgemaak en skaars na gekyk. Is dit nie waar nie? En dit is hier waar ons groot probleem lê en dit is hier waar ons haastig moet maak dat as u miskien selfbesef hoeveel grond u verloor het dat u dit haastig sal inhaal.
En hiermee, vers 15, “En hiermee stem die woorde van die profete ooreen, soos geskrywe is”.
“soos geskrywe is!”
16 Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel,
17 sodat die oorblyfsel van die mense die Here kan soek, en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie dinge doen.
18 Aan God is al sy werke van ewigheid af bekend.
Die profete het gesê, i.v.m. die tyd van herstel, van die glorieryke herstel, die wederoprigting van alle dinge, daarna vers 16, Handelinge 15 – “Daarna sal Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig”. Is dit nie ’n wederoprigting nie? Dus, as ek wil reg laat geskied beide aan die Skrif en aan myself moet ek vir myself vra nou wat is daardie wederoprigting “van die vervalle hut van Dawid en wat daarvan verwoes is sal Ek weer oprig en dit herstel”.
Nêrens kan ek ooit die hut van Dawid vergeestelik nie. Die hut van Dawid, m.a.w. die huis van Dawid. Die huis van Dawid was ’n letterlike huis op aarde waaraan die HERE ’n ewigdurende koninkryk belowe het - 2 Samuel 7, en die HERE het gesê, “jou troon en jou koninkryk sal vir ewig wees”. Dan moet ek kyk wat die profete daaroor gesê het. Dan kyk ek bv. na ’n Skrif soos Amos waar dit uitgehaal is. Hier, in Amos 9, dis tog die profete, dis wat die profeet gesê het.
Amos 9 vanaf vers 11, of ons kan eers by vers 9 begin.
Amos 9:9-13;
9 Want kyk, Ek gee bevel en sal die huis van Israel - - - - -
(Dit kan ek ook nie vergeestelik nie dit is God se letterlike volk wat ons soos ons vandag hier is, die hedendaagse afstammelinge is. Diegene wat hier is, ons is natuurlik nie die enigstes nie. Ons Israel broers is oor die hele Westerse Wêreld versprei).
- - - - - onder al die nasies skud soos in ’n sif geskud word, maar daar sal geen korrel op die grond val nie.
10
(Niks daarvan sal verlore raak nie, is dit nie wonderlik nie)
10 Al die sondaars van my volk sal deur die swaard sterwe, - - - - - -
(Let daarop – “al die sondaars van my volk sal deur die swaard sterwe”, daarom sê Petrus daar – “Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat die tye van verkwikking van die aangesig van die HERE oor julle mag kom en Hy Hom mag stuur wat aan julle belowe is”, en so aan).
- - - - - die wat sê: Die onheil sal ons nie bereik en ons nie ontmoet nie.
Ek hoor hoedat broer Blacky wat daar agter sit sê hoedat die motorkarre by die duisende stroom na Sun City toe. Na daardie nes wat die vyand reeds daargestel het, daardie slagyster om ons volk mee te verwoes. Ons sien hoedat die mense orals stroom na hierdie plekke waar die HERE nie gedien word nie. Want daar is ’n hele komplot, daar is ’n hele skema onder hierdie Babiloniese Stelsel gesmee.
Hierdie Babiloniese Stelsel waar Mammon die God van hierdie wêreld is en wat jou massa kommunikasie in sy besit het, jou televisie, jou radio, jou koerantwese, jou tydskrifte, jou boeke, nou uitgewers. Al hierdie mense waar ons volk absoluut, mee gebreinspoel word en mee gemesmeriseer word en verswak word, sodat ons die prooi word, van dit wat die wêreld vandag en Satan mee besig is.
Maar soos ‘n broer vir my gister gesê het, bv. op Bloemfontein se skou waar hulle daar glo ’n treintjie het wat natuurlik een van die vermaaklikheid dinge is op so ’n skou, waar die kinders opry, swartetjies, en wittetjies, deurmekaar en skouer aan skouer en almal lag en almal is bly. En dit; ek is ook ’n Vrystater, uit die hart van die Vrystaat waar, ek weet nie of ons verkeerd was nie, waar dit nog altyd ons hoop en ons trots was dat ons Blanke Identiteit miskien behoue sal bly, omdat dit nie meer die middel provinsie van SA is nie, maar ook nog die hartland van ons Blanke Identiteit.. Maar dis nie meer daar nie, want ons is hier; ons gedagtes en ons denke is gemanipuleer soos daar een boek oor geskryf is, “The Mind- benders”.
Verder met Amos 9:10-13;
10 Al die sondaars van my volk sal deur die swaard sterwe, die wat sê: Die onheil sal ons nie bereik en ons nie ontmoet nie.
11 In dié dag sal Ek die vervalle hut van Dawid weer oprig, en Ek sal sy skeure toebou en sy puinhope herstel, en Ek sal dit opbou soos in die ou tyd;
(Prys die HERE!)
11
12 sodat hulle in besit kan neem die oorblyfsel van Edom en al die nasies oor wie my Naam uitgeroep is, spreek die HERE wat dit doen.
13 Kyk, die dae kom, spreek die HERE, dat die ploeër die maaier inhaal, en die druiwetrapper die saadsaaier; en dat die berge van mos sal drup, en al die heuwels daarvan oorvloei sal wees.
Dit is, die heuwels sal drup en tap van die druiwesap omdat die wingerde so oorvloedig lewer, die oeste sal so groot en so ryk wees dat teen die tyd dat die boer klaar die oes van sy land afgehaal het dan is dit alweer tyd om te ploeg. O, die natuur is gewillig, daar is wonderlike Skrifte, sommige van die wat ek nog in die konferensie vir u sal gee wat die HERE vir Israel sê: “Ek sal vir jul gee plante van naam”, waar die HERE sê, en ons het dit ook gehoor in die sang vanoggend, wanneer “elkeen sal sit onder sy eie wingerdstok en sy eie vyeboom, en niemand hom sal skrik maak nie”.

MiniCalendar

July 2019
SMTWTFS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Shop

Visitors Counter

66317
TodayToday75
YesterdayYesterday179
This_WeekThis_Week254
This_MonthThis_Month3050
All_DaysAll_Days66317