Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 437

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Luister ook na die kasset: God se Groot Week. nr. L 95 (1. 2. 1978.)
Inleiding
Ons sal GOD se Groot Week vanaf die begin van Adam af neem. Dat daar ‘n tydperk van miljoene jare voor Adam kon gewees het, is taamlik duidelik uit die bevindinge van die Wetenskap, en ook uit baie duidelike aanduidings uit die Skrif.
Wanneer ons bv. Génesis 1:1 neem:-
“In die begin het God (Elohim) die hemel en die aarde geskape.”
In Génesis Hoofstuk 1, sal ons sien dat daar drie skeppings dade van God genoem word.
Naamlik:-
1). Die hemele en die aarde:
Génesis 1:1;
IN die begin het God die hemel en die aarde geskape.
2). Diere lewe:
Génesis 1:21:
En God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel, volgens hulle soorte; en al die gevleuelde voëls volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.
3). Menslike lewe:
Génesis 1:26-27;
26 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.
27 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.
Daar is die heerskappy.
Die heerskappy wat God aan die mens gegee het,
“en” die wat die mens aan Satan gegee het.
Dat die Satan toe, van daardie oomblik af die “god van hierdie wêreld geword het.”
Sien 2 Korinthiërs 4:4;
“die god van hierdie wêreld”.
4
Die eerste skeppingsdaad verwys na die oneindige verlede, en maak ruimte vir al die geologiese eeue.
Ons lees in Génesis 1:2;
En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.
Uit die volgende Skrifte is dit duidelik dat ‘n geweldige ramp die aarde op een of ander tyd in die gryse verlede moes getref het, en dit as gevolg van die oordeel van God.
Jeremia 4:23-26;
23 Ek het na die aarde gekyk, en dit was woes en leeg; ook na die hemel, en sy lig was daar nie.
24 Ek het na die berge gekyk, en hulle het gebewe, en al die heuwels het geskud.
25 Ek het gekyk, en daar was geen mens nie, en al die voëls van die hemel het weggevlieg.
26 Ek het gekyk, en die land van tuine was ‘n woestyn, en al sy stede was afgebreek voor die HERE, voor sy toorngloed.
Jesaja 24:1;
KYK, die HERE maak die aarde leeg en verwoes dit, en Hy keer sy oppervlakte om en verstrooi sy bewoners.
(In ‘n vorige lesing is daarop gewys, dat in die oorspronklike Hebreeus, is die betekenis van Génesis 1:2; - - - - -
En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.
- - - - - moes lees: “en die aarde het woes en leeg geword”. God het dit nie woes en leeg geskape nie.)
Jesaja 45:18;
18 Want so sê die HERE, wat die hemel geskape het - Hy is God! - wat die aarde geformeer en dit gemaak het - Hy het dit bevestig; Hy het dit nie geskape om woes te wees nie, maar dit geformeer om bewoon te word - Ek is die HERE, en daar is geen ander nie.
Oral op die oppervlakte van die aarde is die spore van so ‘n ramp duidelik sigbaar. Daar is selfs goeie aanduidings dat dit met ‘n vroeër toetsing en die val van engele te doen gehad het.
Lees in hierdie verband Eségiël 28:12-15; Jesaja 14:9-14.
(wat sekerlik baie verder strek as net die konings van Tirus en Sidon).
Eségiël 28:12-15;
12 Mensekind, hef ‘n klaaglied aan oor die koning van Tirus, en sê vir hom: So spreek die Here HERE: Jy was die seëlring van eweredigheid, vol van wysheid en volmaak in skoonheid.
5
13 Jy was in Eden, die tuin van God; allerhande edelgesteentes was jou bedekking: karneool, topaas en jaspis, chrisoliet, oniks, sardoniks, saffier, karbonkel en smarag; en van goud was die werk van jou kassies en groewe aan jou; op die dag toe jy geskape is, is hulle berei.
14 Jy was ‘n gérub met uitgespreide vlerke wat beskut, en Ek het jou gestel op ‘n heilige berg; jy het gewandel tussen vurige gesteentes.
15 Jy was volkome in jou weë van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is.
Jesaja 14:9-14;
9 Die doderyk daaronder is in beroering om jou ontwil, jou koms tegemoet; dit wek om jou ontwil die skimme op, al die bokke van die aarde; dit laat al die konings van die nasies van hulle trone opstaan.
10 Hulle hef almal aan en sê vir jou: Ook jy het kragteloos geword soos ons; jy het soos ons geword.
11 Jou trots is neergewerp in die doderyk, die geruis van jou harpe; onder jou is wurms as ‘n bed gesprei, en maaiers is jou bedekking.
12 Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad! Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies!
13 En jý het in jou hart gesê: Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde.
14 Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!
Wanneer ons dus met Adam begin, dan moet ons al die voorgaande in gedagte hou en as agtergrond gebruik.
Die Groot en Wonderlike Godsplan.
In 2 Petrus 3:8, lees ons:
8 Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos duisend jaar is en duisend jaar soos een dag.
Die hele Plan van God met die wêreld en die mens kan dan opgesom word in; ‘n periode van een week, met een dag vir ‘n duisend jaar.
Die ses dae van arbeid, en dus van stryd, gevolg deur die een dag van rus, kan duidelik gesien word.
6
Elhohim (GOD) Die Skepper Begin met Adam
Uit beide Bybelse en astronomiese waarnemings blyk dit dat Adam in die jaar 3996 (6X666) v.C. geskape is. Ons neem dit as die jaar 0 - Anno Mundi, d.w.s. die jaar 0; van die skepping van die wêreld wanneer ons by Adam begin.
Die Eerste Dag / Die Eerste Duisend Jaar
Gedurende hierdie “eerste dag” was die grondslag gelê vir die verloop van die hele “week”.
Hierin het die val van Adam gekom, en ook die belofte van ‘n Verlosser. Dit was in hierdie tyd, terwyl die mens (Adam?) geslaap het, dat die vyand gekom het, en onkruid tussen die koring gesaai het. Uit die misleiding van Eva deur die Satan het Kain in die wêreld gekom.
Volgens: 1 Johannes 3:12;
12 Nie soos Kain wat uit die Bose was en sy broer doodgeslaan het nie. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en dié van sy broer regverdig.
Dit was gevolg deur die seuns van God (die gevalle engele) wat ‘n soortgelyke ding met die dogters van die mens gedoen het, en waaruit ‘n hele ras ontstaan het, wat in opstand gekom het teen God. Die vloed moes kom om hulle uit te roei, anders sou die hele Godsaad op aarde uitgeroei word deur bloedvermenging.
Maar daar is ook die Godsaad gebore wat begin het met die geboorte van Set toe Adam 130 jaar oud was:
Génesis 5:3;
Toe Adam honderd-en-dertig jaar oud was, het hy ‘n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem.
Vergelyk: Génesis 1:26-27;
26 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.
27 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.
Hierdie stamboom kan gevolg word in Génesis 5; tot waar dit uitloop op die geboorte van Noag ongeveer in die jaar 1050 AM, of te wel net in die begin van die “Tweede Dag” of Tweede Duisend Jaar.
7
Die Tweede Dag / Die Tweede Duisend Jaar.
Die mens het al meer en meer korrup geraak as gevolg van die vermenging, totdat Noag naderhand die enigste rasegte Adamiet was, wat op die aarde oorgebly het. Dit was dan ook in sy tyd dat die Sondvloed gekom en alle mense uitgeroei het, behalwe Noag en sy familie.
Vanuit Noag se drie seuns; Sem, Jafet en Gam, het die Godsaad in Sem te lande gekom, en uit hom sou die Israel Nasie kom, en uiteindelik dié Christus.
Uit Jafet het Gomer, Magog, Meseg, Madai, Askenas, Togarma, ensovoorts, gekom, en wat in Eségiël 38 genoem word as die Gog en Magog wat in die laaste dae teen Israel sou kom. Ons identifiseer dit vandag as Rusland wat teen die Weste sal optrek.

MiniCalendar

July 2019
SMTWTFS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Shop

Visitors Counter

66317
TodayToday75
YesterdayYesterday179
This_WeekThis_Week254
This_MonthThis_Month3050
All_DaysAll_Days66317