Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 581

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Goddelike genesing is van God en daarom onveranderlik en ewig, want die Here sê:
Maleági 3:6;
Want Ek, die HERE, het nie verander nie; en julle, kinders van Jakob, nie verteer nie.
Die woord sê verder in:
Exodus 15:26;
en gesê: As jy getrou na die stem van die HERE jou God luister en doen wat reg is in sy oë, en luister na sy gebooie en al sy insettinge hou, dan sal Ek geeneen van die siektes op jou lê wat Ek op Egipteland gelê het nie; want Ek is die HERE wat jou gesond maak.
Hy is die Ewige: “Ek Is”, sonder ‘n begin en sonder ‘n einde. Wat Hy gister was, is Hy vandag en sal Hy môre wees en tot in alle ewigheid.
Jesus van Násaret het gekom om die “wil” van die Vader te doen, sien:
Hebreërs 10:7;
Toe het Ek gesê: Kyk, Ek kom - in die boekrol is dit van My geskrywe - om u wil te doen, o God.
Nou staan dit geskrywe in:
Handelinge 10:38;
met betrekking tot Jesus van Násaret, hoe God Hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met Hom was.
Met ander woorde, as ons hierdie twee Skrifte bymekaar sit, dan sien ons dat Jesus gekom het om die “wil” van God te doen en daardie “wil” was en is (want God is die Ewige “Ek Is”) om almal te genees wat onder die mag van die duiwel is.
Ver meer as die helfte van ons Here Jesus se Bediening op aarde was Goddelike genesing en ons lees in:
Johannes 14:12;
Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo - die werke wat Ek doen; sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan.
Dit geld vir almal wat in Hom glo, vir alle tye.
Johannes 20:21;
Jesus sê toe weer vir hulle: Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.
Hierdie bevel staan vir alle tye en vir alle dissipels.
4
Jesus is nie net geskiedkundig nie.
Die een groot oorsaak van die kragteloosheid van die hedendaagse kerk is dat Jesus van Násaret vir hulle ‘n geskiedkundige figuur geword het.
Hulle sal wonderlik preek ensovoorts oor die wonderwerke en kragte van Jesus, maar dit was vir daardie dae, maar nie meer vir vandag nie.
Nee, dank God:
Hebreërs 13:8;
Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.
Wat Hy gister gedoen het, en wat Hy in die toekoms gaan doen, doen Hy ook vandag! Halleluja! Siek wêreld, sondige wêreld, bevreesde en beangste wêreld, daar is verlossing vir u vandag net soos daar was vir hulle in die dae van Sy omwandeling op aarde.
En deur sy wonde.
Ons lees in:
Matthéüs 8:16-17;
16 En toe dit aand geword, het hulle baie na Hom gebring, wat van duiwels besete was; en Hy het die geeste met ‘n woord uitgedrywe; en almal wat ongesteld was, het Hy gesond gemaak,
17 sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja, die profeet, toe hy gesê het: Hy het ons krankhede op Hom geneem en ons siektes gedra.
Met ander woorde, Jesus het self in: - - - -
Jesaja 53:4-5;
4 Nogtans het Hý óns krankhede op Hom geneem, en óns smarte - dié het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was.
5 Maar Hy is terwille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.
- - - - verklaar deur dit op die siekte van die liggaam toe te pas.
En moet nou nie toelaat dat iemand vir u sê dat dit net vir die tyd van Jesus en sy apostels bedoel was nie, want dan moet die res van Jesaja 53 ook net vir daardie tyd bedoel wees en dus ook:
Jesaja 53:6;
6 Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.
As dit dan net vir daardie tyd was, dan was daar vergiffenis van sonde net vir diegene wat in die tyd van Jesus geleef het. Dan is almal wat nie in daardie tyd geleef het nie, verlore, so ook vandag, en ons kan met alle vrymoedigheid staan op “Nogtans het Hy óns krankhede op Hom geneem,
5
en óns smarte (pyne) - die het Hy gedra; maar óns het Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom”.
Dit word vir ons bevestig in:
1 Petrus 2:24;
wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie se wonde julle genees is.
Lees weer Matthéüs 8:16-17. Dank God, Jesus het gesterwe en opgestaan om my en u van ons sondes en siektes te genees. Kom, terwyl u hierdie woorde lees en word gered en genees ooreenkomstig die onfeilbare beloftes van God!
Die mens sal van brood alleen nie lewe nie.
Hierdie woorde het Jesus vir die Satan gesê toe hy Hom in die wildernis versoek het.
Lees self Matthéüs 4:1-11 en Lukas 4:1-13.
Die mens se liggaam moet leef van brood (voedsel), maar sy siel kan alleen leef op die Woord van God, anders sterwe hy.
Jesus het vir die Fariseërs gesê:
Matthéüs 22:29;
Toe antwoord Jesus en sê vir hulle: Julle dwaal, omdat julle die Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie.
Dit is die tragedie van die moderne mens. Sy kop is vol van verstandskennis maar sy hart is leeg van die Woord van God. Sy hart vergaan van die honger en dus sy liggaam van siekte.
Dawid sê in:
Psalm 103:2-3;
2 Loof die HERE, o my siel, en vergeet geeneen van sy weldade nie!
3 Wat al jou ongeregtighede vergewe, wat al jou krankhede genees,
Word deurdring met die Woord van God;
Leer sy beloftes ken, glo dit;
Sy gebooie en doen dit;
Sy wonderwerke en bewonder dit en prys Hom daarvoor;
Sy Almag en aanbid Hom.
Kyk of sy lewe nie deur u sal begin vloei nie en daar genesing vir u gebeente sal kom nie.
6
O! Jesus staan by die deur van u hart en klop en vra om ingelaat te word sodat Hy met u kan maaltyd hou en u met Hom - u redding, verlossing en genesing en doping in die Heilige Gees met u kan vier en u kan gereed maak om Hom as Spoedig Komende Koning te kan ontmoet.
Openbaring 3:20-21;
20 Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My.
21 Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met die Vader op sy troon gaan sit het.
Die bevel en die belofte.
In sy opstandingsheerlikheid en krag het Jesus vir sy dissipels van alle tye gesê: Matthéüs 28:19-20;
19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.
20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.
Let wel:
Jesus het gesê: “met julle tot aan die voleinding van die wêreld”.
Die dissipels wat op daardie gedenkwaardige dag teenwoordig was, is almal nie baie jare daarna dood, en tog sê die Meester:
“- - - - tot aan die voleinding van die wêreld”.
Dit het nog nie aangebreek nie, dus staan die bevel en die belofte ook nog vandag. Met ander woorde, Hy is nog met elkeen wat gaan om sy bevel uit te voer, ook vandag.
Markus stel dit so:
Markus 16:19-20;
19 Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is Hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God.
20 Maar hulle het uitgegaan en oral gepreek, en die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Amen.
As die Here toe saamgewerk het, dan ook vandag, want die belofte is:
“Ek is met julle tot aan die voleinding van die wêreld”.
Nêrens staan dit in die Skrif dat die wonders en die tekens ooit sou ophou voor die voleinding van die wêreld nie. Dit staan ook nie geskryf dat die tekens en wonders bedoel was om aan te hou net totdat die Nuwe Testament voltooi is nie. Dit is menslike vertolkings wat ontstaan uit ongeloof en nie uit die Woord nie.
7
Tekens en wonders Skriftuurlik.
Ons Here Jesus het Homself op die tekens en wonders beroep as bewys van sy Goddelike sending toe ‘n sondige en owerspelige geslag nie in Hom wou glo nie. Lees Johannes 14:11;
Glo My dat Ek in die Vader is, en die Vader in My; of anders, glo My terwille van die werke self.
Natuurlik het die wat nie wou glo nie, nie geglo nie; al het Jesus ook die tekens gedoen. Selfs die opwekking van Lasarus kon sommige nie oortuig nie en hulle wou Jesus en Lasarus doodmaak om die bewyse te vernietig.
Sien Johannes 11:43-46;
43 En nadat Hy dit gesê het, het Hy met ‘n groot stem geroep: Lasarus, kom uit!
44 En die oorledene het uitgekom, aan hande en voete met grafdoeke gebind, en sy gesig was toegedraai met ‘n doek. Jesus sê vir hulle: Maak hom los en laat hom gaan.
45 EN baie van die Jode wat na Maria gekom het en aanskouers was van wat Jesus gedoen het, het in Hom geglo.
46 Maar sommige van hulle het na die Fariseërs gegaan en hulle vertel wat Jesus gedoen het.
Johannes 12:9-11;
9 En ‘n groot menigte uit die Jode het verneem dat Hy daar was, en het gekom, nie alleen ter wille van Jesus nie, maar ook om Lasarus te sien, wat Hy uit die dode opgewek het.
10 En die owerpriesters het besluit om Lasarus ook om die lewe te bring,
11 omdat baie van die Jode deur hom weggegaan en in Jesus geglo het.
Selfs die opstanding van Jesus kon baie nie oortuig nie (en hulle was die kerkleiers van daardie dae) en so is dit ook nog vandag; die wat nie wil oortuig word nie sal nie oortuig word nie al sal iemand ook terugkom van uit die dode. Sien:
Lukas 16:31;
Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan.
In die dae van die Eerste Kerk het die dissipels gebid vir tekens en wonders toe hulle baie vervolging van die Priesters, Skrifgeleerdes en Fariseërs van daardie dae moes verduur.
Luister hierna:
8
Handelinge 4:29-30;
29 En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek,
30 deurdat U u hand uitstrek tot genesing, en tekens en wonders deur die Naam van u heilige Kind Jesus plaasvind.
Paulus skryf aan die Romeine soos volg:
Romeine 15:18-19;
18 Want ek sal nie waag om iets te sê van dinge wat Christus nie deur my gewerk het nie - om die heidene tot gehoorsaamheid te bring, met woord en daad,
19 deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God, sodat ek die evangelieverkondiging van Christus volbring het van Jerusalem af en rondom tot by Illírikum;
As Paulus en die ander Apostels en ons Here Jesus self, deur middel van tekens en wonders die heiden tot gehoorsaamheid gebring het, het ons dit nie ook vandag nodig nie? As ons die tekens en wonders van die Eerste Kerk volgehou het, sou ons nie met die skande vandag gesit het waar die Kommunisme in ‘n halfeeu meer bekeerlinge gemaak het as die Christendom na twintig eeue.
Elke herlewing lewer sy tekens en wonders.
As mens die geskiedenis van die Christelike Kerk nagaan, sal u sien dat elke herlewing sy tekens en wonders oplewer. Dit kan ook nie anders wees nie, want dit is die Heilige Gees wat van Jesus getuig en Sy Bloed en Sy Wonde eer.
Jesus sê in: - - - -
Matthéüs 12:28;
28 Maar as Ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom.
- - - - - dat Hy self deur die Gees van God die duiwels uitdryf. Dit was juis die lastering teen die Heilige Gees deur die Fariseërs, wat Jesus gesê het, wat die onvergeeflike sonde is. Vandag maak ons nog die siekes gesond en dryf duiwels uit deur die krag van dieselfde Heilige Gees. Laat diegene wat sê dat dit duiwelswerk is, gewaarsku wees dat hulle nie dieselfde onvergeeflike sonde begaan soos die Fariseërs nie.
Dit is baie kenmerkend, dwarsdeur die hele geskiedenis, dat, net wanneer die Gees van God verflou, dan verdwyn Goddelike Genesing ook. Maar, waar God se kinders heilige, ernstige lewens lei en die Heilige Gees sy regmatige plek kry, daar is die tekens en die wonders. Prys die Heer. En waar daar tekens en wonders is, daar is ook altyd die weerstand en vervolging van die Fariseërs en die Skrifgeleerdes wat buite staan. Hulle ken nie die Skrifte en ook nie die krag van God nie.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

74450
TodayToday113
YesterdayYesterday162
This_WeekThis_Week1379
This_MonthThis_Month5480
All_DaysAll_Days74450