Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 490

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Ek wil ‘n paar gedeeltes eers met u saam lees voordat ek dan my kommentaar lewer, vir die van u wat gereeld ons Bybel studies bywoon en ook na ons kassette luister, baie welbekende Skrifgedeeltes. Maar kom laat ons hulle vir u dan in hierdie verband en hierdie onderwerp reg groepeer. Ons gaan dan eerstens saam met mekaar lees uit:
Lukas 4:5-8;
Dit is ‘n gedeelte van die verslag, van wat daar gebeur het, toe die Here Jesus deur die duiwel versoek was in die wildernis.
5 Toe bring die duiwel Hom - - - -
(dit is nou die Here Jesus)
- - - - op ‘n hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld in ‘n oomblik se tyd.
6 En die duiwel sê vir Hom: Ek sal U al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil.
7 As U my dan aanbid, sal alles aan U behoort.
8 En Jesus antwoord en sê vir hom: Gaan weg agter My, Satan, want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.
Net my kort kommentaar vir die oomblik.
U moet onthou hierdie dinge is werklikhede. As ‘n mens dan enigsins die Bybel wil neem dan moet jy hom of aanvaar as die gesaghebbende Woord van God of jy moet hom verwerp. Daar is geen half en half weg met die Bybel en met God nie, en al sal ons dan nou net by dít stilstaan en daaraan dink, is dit ‘n geweldige toneel wat vir ons hier beskrywe word; as u daaraan dink dat die Here Jesus het ‘n mens kom word net soos u en ek, want dit is deel van die Verlossing Plan van God. Sê nou maar net vir argumentshalwe dat u net die punt sal sien; Sê nou die Here Jesus het gefaal, dit was ‘n geweldige aanbod hierdie; al die koninkryke van die aarde en hulle heerlikheid kan Jy vat, val net neer en aanbid my. Geen kruis vir Jou nie, geen bespuging en bespotting, niks vir Jou nie, en Jy het wêreldoorheersing! Jy het die wêreld, dit is Joune; val net neer en aanbid my!
‘n Geweldige versoeking!
Onthou die gedagte,“Die Huidige Wêreldstelsel”.
Onthou in hierdie gedeelte wat ons nou net gelees het, al die koninkryke van die wêreld wys Satan aan Jesus; en hy sê Jy kan dit kry as jy my aanbid, want dit is myne, ek gee dit aan wie ek wil. Jesus het dit nie betwis nie, m.a.w. die duiwel het die waarheid gepraat. ‘n Geweldige waarheid wat, as baie mense dit maar net besef, sal hulle al baie dinge verstaan.
4
Nou kyk ons na:
Johannes 16:33;
33 Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.
Nou daar is ‘n paar Griekse woorde wat in ons Bybels vertaal word as wêreld, maar hierdie tekste wat ek met u wil behandel, oor die wêreldstelsel, al die tekste wat ek gaan neem wat wêreld in gaan voorkom is vertaal uit die Griekse woord “Kosmos”, wat ook beteken - wêreldstelsel (world system). Die hele wêreldstelsel met al sy fasette; sy ekonomiese fasette; sy politieke stelsel en opset en sy godsdienstige opset –dit is hierdie wêreldstelsel.
Die Here Jesus sê vir sy dissipels, in hierdie wêreldstelsel (hierdie manier van dinge) m.a.w. wat aan die Satan behoort volgens – (Lukas 4:5-8), sal julle, My dissipels verdrukking hê, maar hou goeie moed, Ek het hierdie ‘wêreldstelsel’ oorwin!
Nou ons laaste inleidende Skrif gedeelte:
Matthéüs 6:25-34;
25 Daarom sê Ek vir julle: Moenie julle kwel oor jul lewe - wat julle sal eet en wat julle sal drink nie; of oor jul liggaam - wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie?
26 Kyk na die voëls van die hemel: hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie?
27 Wie tog onder julle kan, deur hom te kwel, een el by sy lengte voeg?
28 En wat kwel julle jul oor klere? Let op die lelies van die veld, hoe hulle groei: hulle arbei nie en hulle spin nie?
29 En Ek sê vir julle dat selfs Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie.
30 As God dan die gras van die veld, wat vandag daar is en môre in ‘n oond gegooi word, so beklee, hoeveel meer vir julle, kleingelowiges?
31 Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie?
32 Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het.
33 Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.
5
34 Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.
Ons lees weer vers 32 – ‘Want na al hierdie dinge soek die heidene’.
‘Na al hierdie dinge’ - kos, klere, huisvesting, ens. Die bevrediging van die behoeftes van die liggaam; na al hierdie dinge soek die heidene, soek die nasies en dit is vandag nog so! Hierdie wêreldstelsel wat Satan sin geword het, soos ek vir u sal wys hoe dit gebeur het; baie van u weet dit alreeds.
Hy het in die mens daardie luste en daardie drange en alleen daardie enkel visie het hy geplaas van ‘n aardse bestaan, maar net om die behoeftes en die luste en die drange en so aan, van die vlees te bevredig.
Wanneer jy vandag na hierdie wêreldstelsel kyk; na die geraas in ons strate, jy kyk na die handel, die koop en die verkoop. As jy luister na mense se geselskap en as jy kyk na die politieke bedelings; waarmee is hulle besig, alles met die aardse vlak?
Die Here sê, so moet dit nie wees nie, ‘Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word’.
Nou kom baie geestelikes en hulle vat die saak nou na die ander uiterste en sê jy het niks te doen met hierdie aarde nie. Jy het niks te doen; God se Woord, en die godsdiens is nie bedoel vir hierdie wêreld nie, kry jou saak en jou hart reg met God; eendag in die hemel is daar vir jou voorsiening gemaak. Moenie vir jou besig hou met die fisiese bestaan en die fisiese opset op die aarde nie. Jou politieke stelsel of jou godsdienstige stelsel of jou ekonomiese stelsel; die Bybel het geen antwoord daarvoor nie.
Maar dit is nie wat die HERE gesê het nie. Die HERE het gesê soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge (kos, klere, huisvesting, aardse dinge) sal vir julle bygevoeg word.
M.a.w. die HERE sê nie vir hulle, julle het niks te doen met die aarde nie, julle het niks te doen met julle fisiese bestaan nie; die HERE wys net vir hulle waar die kern moet lê! Hier lê die stryd tussen hierdie twee; dit is wat die HERE vir ons uit sy Woord wil leer en wat ons in hierdie tyd moet verstaan! Dinge is baie anders as wat hulle op die oppervlakte voorkom. Ek wil vir u net sommer ‘n paar eenvoudige illustrasies gee net om hierdie punt vir u duidelik te maak en u dan te laat sien hoe belangrik dit is.
As ons nou byvoorbeeld hierdie televisiestel neem. Ek dink daar is baie min van ons wat weet wat agter hierdie skerm aangaan. Al die draadjies en die prinsiepe wat werk, wat die kyker betref; is die beeld wat hy daar sien. Die opset en die organisasie wat aangaan om daardie beeld hier te kry, gaan hom nie veel aan nie en weet hy ook nie veel daarvan nie. Hy sien die uiterlike. Jou motorkar wat jy mee ry; jy klim in hom, jy druk die
6
knoppie, jy skakel die motor aan jy ry met hom, dis wat jou betref. Wat daar binnekant aangaan; al die vonkies, die tyd en die sinkronisasie van hoe daardie silinders op en afgaan, dit is eintlik iets geweldigs as u daaraan dink. Ek dink baie keer in my eenvoudigheid, as daardie ou klomp stange en goed nou miskien ‘n bietjie deurmekaar moet raak, wat gaan dan gebeur. Dit is seker wanneer hy partykeer ‘n slag deur die blok slaan of iets van die aard. Daar is baie dinge wat aangaan onder die kap van ‘n motorkar. Jy hoor sy gedreun maar verder weet jy niks.
So is dit met die mens en so is dit met hierdie wêreldstelsel. Die masjinerie is aan die gang, daar word gekoop en daar word verkoop. Daar word aangetrek, daar word geslaap. Daar word gelewe, daar word geproduseer, en so gaan ons maar aan. So gaan die miertjies deur die strate en dra maar die goedjies aan en so lewe ons voort. Maar hoeveel van ons weet wat agter die skerms aangaan. Hoeveel mense weet wat daar georganiseer word, wat daar beplan word.
Sover dit die meeste mense betref bestaan ons lewe uit dit wat ons kan sien, uit dit wat ons kan voel, wat ons kan hoor, m.a.w. wat ons deur ons vyf sintuie kan waarneem. Hoeveel mense besef as al hierdie draadjies en transistors en wat ook al alles hier binnekant hierdie beeldradio kas is, as dit nie hier agter die skerms reg werk nie, dan het jy ook nie jou beeld nie. As jou motorkar nie reg werk nie, en daar is ietsie verkeerd, dan kan jy maar daardie knoppie druk, daar sal niks gebeur nie.
So ook met ons aardse bestaan, die dinge wat ons sien, die dinge wat ons belewe, is maar ‘n klein deeltjie, dit is maar eintlik die eindresultaat van dit wat daar in die onsienlike en wat agter die skerms georganiseer word. Dit is wat die gewone mens niks van weet nie, en ook eintlik niks van wil weet nie. As hy maar kon besef dat dit vir hom van lewensbelang is, van ewigheidsbelang is, dat hy moet weet wat agter die skerms aangaan. As hier iets verkeerd gaan met die beeldradio, kan ek nog die tegnikus inroep en hy kan hom vir my regmaak. As my motorkar gaan staan kan ek dieselfde doen, om ‘n goeie werktuigkundige in die hande kan kry. Maar vir myself, vir my eie siel en vir my werklike bestaan, moet ek weet wat agter die skerms gebeur en ek moet ook weet wat om daaromtrent te doen.
Onthou, u moenie dink ek dwaal van my punt af nie, ek neem partykeer ‘n bietjie lank om ‘n ding te verduidelik.
Ons kyk nou na Efésiërs 6:10-20;
10 EINDELIK, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte.
7
11 Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.
(Nou onthou, sover dit alles betref wat ons reeds in hierdie studie geleer het, het ons hom alreeds ontmoet; daar in die woestyn toe hy met Jesus gepraat het. Toe hy vir Jesus die wêreld aangebied het, dus ‘n baie vername en belangrike persoonlikheid!
(sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel).
12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.
(Alles onsienlike dinge! Alles die dinge wat nou agter die skerms aangaan, maar wat van die uiterste belang is vir die sigbare! Die fisiese vlak waarop u en ek beweeg. Teen die bose geeste in die lug!).
13 Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly.
14 Staan dan vas, julle lende met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan,
15 en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede.
16 Behalwe dit alles neem op die skild van die geloof waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus.
17 En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees - dit is die woord van GOD -
18 terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges
19 en vir my, sodat ‘n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak,
(julle bekend maak wat agter die skerms aangaan).
20 waarvoor ek ‘n gesant is in kettings, sodat ek daarin vrymoediglik mag spreek soos ek moet spreek.
‘Sodat julle staande kan bly - (vers 11) teen die liste van die duiwel’; vers12 ‘want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug’.
Dit is ‘n piramide in die onsienlike! ‘n Piramide van euwel, ‘n piramide van geweld van sataniese bedrog wat inwerk op die mens, wat te voorskyn kom op “die skerm van die lewe”.
8
Op die punt - die slypsteen van hierdie piramide, is Satan self. Die persoon wat vir Jesus gesê het: “al die koninkryke van hierdie wêreldstelsel behoort aan my”; die wêreldstelsel kan ons sien, maar die hoof kan ons nie sien nie, hy is onsigbaar. Maar as hy dan die hoof is, dan is hy ook die een wat dit regeer! Dan is hy ook die een wat dit organiseer, en sy organisasie sal sekerlik nie wees tot u heil en my heil nie, want hy het baie name:
Hy word genoem ‘n Leuenaar, die vader van die leuenaars;
Hy word genoem ‘n Moordenaar, van die begin af;
Hy word genoem ‘n Bedrieër;
Hy word genoem ‘n Verleier;
Hy word genoem die Teëstander.
Al hierdie name is van geweldige betekenis, en hy is die hoof van hierdie wêreldstelsel waaronder u en ek lewe!
Maar hy is nie alleen nie, hy het sy stelsel hier agter die skerm baie fyn georganiseer. Hy het ‘n piramide gemaak van delegasie en onder hom; het hy owerhede, (hierdie owerhede, in die Grieks – “Archas”, volgens ‘n Engelse Leksikon – “First or Pre-eminent one”), die ‘Eerste of die Vernames’; magtige prinse wie se gebiede groot gedeeltes van die aarde behels, met gesag oor die nasies wat daarin woon - dit is die owerhede!
Nou, die magte, die wat net onder hulle is. (Hulle word genoem in Grieks - die “Exousias” of die “Authority’s” - die gesaghebbendes). Die magte is net onder hierdie owerhede; heel moontlik ministers wat onder hulle gesag regeer.
U sien die gewone mens weet niks daarvan af nie! Net soos ek ook niks weet wat eintlik agter die beeld van die beeldradio aangaan nie; maar dit bepaal ons lewens en God se Woord het bedoel dat ons dit sal weet en dat ons dit sal verstaan!
Die owerhede, die magte!
Nou die volgende: Die wêreldheersers; daar word hulle genoem wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu.
“Die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu” - ‘n bediening van bedrog en misleiding, om mense se verstand te verduister, veral van diegene wat andere se denke beïnvloed!
Onthou u die gelykenis wat die Here Jesus vertel het van die man wat die koring gesaai het, en toe hulle weer sien, toe kom daar ook onkruid op. Hulle sê: “nou maar wat het gebeur?” Toe sê die Here: “ ‘n Vyandige mens het dit gesaai terwyl die ander geslaap het”.
Nou terwyl ons slaap; nou wat is slaap? Dit is nie die gewone slaap nie, dit is die slaap van onkunde deurdat ons nie die kennis het van hierdie wêreldstelsel en hoe hy regeer en hoe hy geadministreer word nie.
9
Ons besef nie dat daar slim joernaliste is, wat byvoorbeeld deur groot geld magte gehuur en aangestel word en in die massa media hulle dinge te skrywe en op die Beeldradio vir jou dinge aanbied; dit is saai; dit is saai in ons denke! Ons sit soos babatjies met ‘n fopspeen, sit ons maar net en insuig en indink; want ons “slaap”; want ons weet mos niks wat agter die skerms aangaan nie.
Ons sien net dit wat voor oë is, ons het geen benul van hierdie wêreldstelsel en sy administrasie nie! En terwyl ons slaap word daar onkruid gesaai in die tuin van ons denke! Dan kom daar onkruid op, onkruid van verkeerde beginsels, verkeerde insigte, van ‘n verkeerde visie en alles van wat die vyand in ons verstand wil manipuleer.
Maar hierdie piramide is nog nie klaar nie. Hy word nou al wyer en wyer na ondertoe.
“Die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug”.
Teen die bose geeste in die lug; dus ook hiervan af, terwyl ons besig is om met mekaar hierdie gedagtes te deel. Die gewone mens sal nou vir jou begin lag, want hy is lankal gemanipuleer, hy het lankal verkeerde saad wat in hom gesaai is, lankal is die Bybel maar sommer ‘n “ outydse boek”! En dit is hierdie dinge wat ek nou besig is om vir u te sê “stories om vir baba mee bang te maak”; en dan sal ons ook lekker daaroor lag, want ons is lankal beïnvloed!
Maar in die tussentyd word ons maar voortgedrywe, deur hierdie onsienlike magte. Hierdie bose geeste in die lug, ‘n ontelbare swerm van demone, wat die mensdom lei na die growwer sondes en misleiding, die aanwakker van luste en drange en die opwekking van allerhande vleeslike en sinlike begeertes, en so aan. (Nou daar is verskillende Skrifte wat ek later vir u, verderaan sal gee).

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

72709
TodayToday107
YesterdayYesterday203
This_WeekThis_Week1274
This_MonthThis_Month3739
All_DaysAll_Days72709