Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 538

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Die onderwerp van my lesing is: Jesus se Bybel. U mag dit vreemd vind
maar u sal gou verstaan waarom ek dit so gekies het.
Ons skriflesing is uit Johannes 5: 39-47;
39 Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die
ewige lewe het; en dit is dié wat van My getuig.
40 En julle wil nie na My kom om die lewe te hê nie.
41 Eer neem Ek van die mense nie aan nie.
42 Maar Ek ken julle, dat julle die liefde van God in julle nie het nie.
43 Ek het gekom in die Naam van my Vader, en julle neem My nie aan
nie. As ʼn ander een in sy eie naam kom, hóm sal julle aanneem.
44 Hoe kan julle glo wat van mekaar eer aanneem, en die eer wat van
die enige God kom, soek julle nie?
45 Moenie dink dat Ek julle by die Vader sal beskuldig nie. Daar is een
wat julle beskuldig -Moses op wie julle gehoop het.
46 Maar as julle Moses geglo het, sou julle My glo, want hy het van
My geskrywe.
47 En as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo?
Ons lees net weer Johannes 5: 39;
39 Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle meen dat julle daarin die
ewige lewe het; en dit is dié wat van My getuig.
(Wat getuig van Jesus? Die Skrifte.)
Nou ook verse 45 tot 47.
Johannes 5: 45-47;
45 Moenie dink dat Ek julle by die Vader sal beskuldig nie. Daar is een
wat julle beskuldig – Moses op wie julle gehoop het.
46 Maar as julle Moses geglo het, sou julle My glo, want Hy het van
My geskrywe.
47 En as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo?
Liewe leser, dit is ernstige woorde daardie – “as julle Moses se geskrifte
nie glo nie, hoe sal julle My woorde glo?” Geliefdes, Jesus en die eerste
kerk se Bybel, was die Ou Testament. Jesus en die eerste gemeente, het
geen ander Bybel gehad nie! Dit is merkwaardig dat dit kom as ʼn skok vir
baie mense, dis so eenvoudig en tóg het hulle nooit daaraan gedink nie.
Ons het groot geword met ʼn vol Bybel (die Ou Testament en die Nuwe
Testament). Dit is asof jy vanselfsprekend aanneem dat dit maar vir altyd
so was. Toe Jesus op aarde was, het die eerste kerk ook geen Nuwe
Testament gehad nie. Hulle Skrif was die Ou Testament. Dus as Jesus sê:
4
“Julle ondersoek die Skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige
lewe het, en dit is dié wat van My getuig”, is daar baie mense wat van
kleins af; (die wat die Here en sy Woord liefhet) daardie versie al gelees.
Dit het nooit tot baie van hulle deurgedring nie.
Watter Skrifte het Jesus van gepraat? Jesus het gepraat van die Ou
Testament en Hy het gesê: “Dit is húlle wat van My getuig”. Volgens
gesaghebbende geleerde mense se gegewens wil ek aanhaal:
Die boek Mattheüs, die eerste boek in die Nuwe Testament, is geskryf in
die jaar 37 na Christus. Dus ʼn paar jaar nadat Jesus reeds gekruisig is. Dit
is ʼn paar jaar ná die dag van Pinkster toe die boek van Mattheüs eers
geskryf is. Dit het nie bestaan in Jesus se tyd nie. Dit het nie bestaan in die
tyd van die mense in die dag van Pinkster nie. Die Evangelie van Markus is
geskryf, soos mense kon nagaan, tussen die jare 57 en 63 ná Christus. Die
Evangelie van Lukas, in die jare 63-68 na Christus en die Evangelie van
Johannes, is geskryf in die jare 85 tot 90, ná Christus. So almal wat geleef
het tot op daardie tyd, het nie die Evangelie van Johannes gehad nie. Die
boek van Handelinge is geskryf in die jaar 65 ná Christus. Die sendbrief
aan die Romeine in die jaar 60 ná Christus. Die aan die Korinthiërs in die
jaar 59 ná Christus en so al die ander sendbriewe ook, min of meer rondom
daardie tyd. En die laaste boek in die Bybel, die Boek van Openbaring is
geskryf in die jaar 96 ná Christus, amper ʼn 100 jaar, amper ʼn eeu, ná
Christus.
Dit was nie al nie, in daardie tyd was die drukkuns nog onbekend. Die
boeke was met die hand geskryf en as daar ʼn kopie (afskrif) gemaak word,
moes dit met die hand geskryf word. Die mense het ook nie papier geken
soos ons dit vandag ken nie, dit was op velle en perkamente geskryf. Dan
moes dit, nadat alles gedoen was, versprei word. Daar was nie die
kommunikasie media soos vandag nie.
Hierdie dinge neem ons vanselfsprekend aan, maar dit het groot betrekking
op ons geloof, want ons moet kyk hoe Jesus geglo het. Ons moet kyk, hoe
die apostels en die eerste kerk geglo het en wát hulle geglo het.
Daarom, geliefdes, as ek vir u sê dat Jesus, en u kan dit nagaan, in sy
prediking en in sy lering en in sy bediening, net van die Ou Testament
gebruik gemaak het en dit ook sodoende bevestig het, en dit by al sy
volgelinge aanbeveel het. Daarom ook in hierdie diskussie met die
Fariseërs, waarvan ons hierdie uittreksel reeds gelees het, waar Hy vir
hulle sê, omdat hulle Hom so weerstaan het: “maar as julle Moses geglo
het, sou julle My geglo het, want hy het van My geskrywe”.
5
Hoeveel van ons moderne Christendom vandag, weet hoe baie Moses van
Jesus geskryf het, en die betekenis daarvan. Hoeveel van ons weet van al
die ander Ou Testamentiese skrywers wat van Jesus geskryf het. En hoe
belangrik dit is dat ons sal wéét wat hulle geskryf het want baie daarvan
word nie in die Nuwe Testament herhaal nie. Dus is ons geloof en ons visie
aangaande Jesus onvolledig, sonder kennis van wat in die Skrifte waarvan
Jesus gepraat het, wat die Ou Testament is, geskrywe is. Dit laat ʼn mens
sidder! Dit laat ʼn mens onmiddellik sê: “Here, dan is daar ʼn groot
tekortkoming in my geloof”. Want geloof kom deur die Woord van God.
Watter Woord? Net die Nuwe Testament? Nee, my broer en suster, die
hele Woord. Die Nuwe Testament én die Ou Testament. Wat 'n belangrike
saak is dit nie? Dit is hier waar die Christendom, in hierdie “kritieke tyd”
waarin ons lewe, so geweldig kortkom.
U sal met my saamstem, as daar ooit ʼn tyd was wat ons geloof nie net vas,
suiwer en onwankelbaar moet wees nie, dan is dit vandag. In hierdie tyd
waar die fondamente van die Christendom besig is om geskud te word,
soos nog nooit tevore nie.
Kom ons kyk ʼn bietjie verder wat Jesus van die Skrifte gesê het – onthou:
“Jesus se Bybel”. Hy het net een Bybel gehad, en dit was die Ou
Testament.
Ons kyk wat sê Jesus in:
Mattheüs 5:17-18;
17 MOENIE dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind
nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.
(Soos party Engelse vertalings sê: “To complete.” Met ander woorde om dit
te voltooi.)
18 Want voorwaar Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde
verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit
verbygaan totdat alles gebeur het nie.
Dus as ek volkome in my geloof wil wees, moet ek kyk, wat in die wet
geskryf is. Ek moet dit ondersoek. Ja, geliefdes, soos die HERE
byvoorbeeld vir Josua gesê het. Dit is vandag nog meer van toepassing op
ons.
Kom ons lees wat die HERE vir Josua sê in:
Josua 1:7;
7 Wees net baie sterk en vol moed, om nougeset te handel volgens
die hele wet, wat Moses, My kneg jou beveel het; - - - - - -
(Onthou in ons teksvers het Jesus vir Moses nie net aanbeveel nie, maar
daarop aangedring en gesê: “as julle vir Moses nie glo nie, sal julle ook nie
vir My glo nie”.
6
Dit is die probleem vandag, daar is baie mense wat dink hulle glo in Jesus,
maar hulle glo in hulle eie Jesus, hulle glo in ʼn Jesus wat hulle self gemaak
het, in “kerk leerstelling”. Hulle glo nie in die Jesus van die Bybel nie. Dit
mag u skud, liewe leser, maar dit is die waarheid).
Maar ek gaan aan in Josua 1:7-8
7 - - - - wyk daar nie regs of links van af nie, sodat jy met goeie
gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan.
8 Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit
dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin
geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en
dan sal jy met goeie gevolg handel.
Dan sal ons nie in ʼn slaggat geval het, soos daar oor die algemeen in die
Christelike kerk, nie net in Gereformeerde kringe nie, maar ook in Pinkster
kringe, gesê word: “Ons is nou nie onder die wet nie, ons is onder die
genade”. Geliefdes, sekerlik is ons nie onder die wet vir ons saligheid nie.
Ons kan die wet hou soos ons wil, dit sal ons nie salig maak nie. Dit is die
Bloed van Jesus wat ons reinig van ons sondes. Dit is die Bloed van Jesus
wat ons met God versoen het, want Hy is die enigste mens wat die wet
volkome vervul het. En in Hom, as ons waarlik in Hom glo, kan ons voor
God volkome staan.
Dit beteken glad nie dat ek nou die wet kan weggooi nie. Nie volgens die
woorde van Jesus waar Hy gesê het: “Totdat die hemel en die aarde
verbygaan sal daar nie een jotatjie of titteltjie van die wet ooit verbygaan
totdat alles vervul is nie”. Dan sou die HERE nie vir Josua gesê het dat hy
nie daarvan regs of links moet afwyk nie, maar as hy dit doen, sal hy met
goeie gevolg handel, oral waar hy gaan, en hy sal in sy weë voorspoedig
wees, sodat hy met goeie gevolg handel.
Baie van ons teëspoed, baie van ons ongeluk spruit daaruit, omdat ons nie
God se wet ken nie. Daar is magtige wette, daar is wette in die natuur, daar
is wette in die ekonomie, daar is wette in die wetenskap, daar is wette wat
die sterre hemel aanmekaar hou. Daar is ook wette wat ons lewens bepaal,
en netso tot ons eie ondergang, as ons hierdie ander wette ignoreer,
ignoreer ons ook God se wette – tot ons eie ondergang. Soos Jesus in
Mattheüs 22:29 vir die Fariseërs sê, en Hy sê dit ook vir die Christendom
van hierdie tyd: “Julle dwaal omdat julle die Skrif nie ken nie en ook nie die
krag van God nie”.
Mattheüs 22:29;
29 Toe antwoord Jesus en sê vir hulle: Julle dwaal, omdat julle die
Skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie.
7
“Julle dwaal omdat julle die Skrif nie ken nie”. Watter Skrif ? Watter Skrif
het Jesus na verwys? Die Ou Testament – want die Nuwe Testament was
nog nie geskryf nie.
Ons lewe in ʼn moderne tyd met al ons ingewikkelde masjinerie. Die
videostelsel en kassetspelers is ontwerp volgens fyn elektroniese wette.
Ons het baie keer probleme met hierdie videomasjien omdat daar êrens ʼn
draadjie los is. Omdat daar êrens van die stroombane nie reg is nie. Dan
funksioneer hierdie sake nie, want daar is elektroniese wette vir hulle
neergelê.
U en ek is geskape na God se Beeld. Het Hy nie vir u en my wette gemaak
nie? Hy het, en dit staan hier geskryf. Maar ons steur ons nie daaraan nie
omdat ons verkeerd geleer is. Ons het amper ʼn gesindheid van: “ag, wat –
die Ou Testament is vir ʼn ou klomp Israeliete geskrywe.” Om die waarheid
te sê, in ons Christendom is daar baie van ons wat net ʼn Nuwe Testament
in ons sak, of die dames in hulle handsakke dra.
As u na u eie Bybel kyk en ʼn Bybelleser is, maak hierdie toets op uself.
Elke Bybel kan jy so vat, dan kyk jy watter deel lees u die meeste. U sal
sien die merke van u vingers, as u Bybel ʼn bietjie oud is.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

74444
TodayToday107
YesterdayYesterday162
This_WeekThis_Week1373
This_MonthThis_Month5474
All_DaysAll_Days74444