Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 1949

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Ons leef in die mees veelbewoë tyd van alle tye. Wanneer daar gepraat word van die gevaar dat die mens homself en alle lewe op aarde totaal kan uitwis, dan is dit nie net ‘n blote bangmaak storie nie, maar ‘n harde werklikheid.
In sy Profetiese Rede in Matthéüs 24:22; het ons Here Jesus gesê:
En as daardie dae nie verkort word nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word.
Hy het van die dae waarin ons nou leef gepraat.
Ons staan op die randjie van die grootste ekonomiese ineenstorting wat die wêreld nog ooit gesien het. Die goudprys wat nou so die hoogte inskiet sal skielik val, en dan sal Openbaring 18 vervul word. Lees dit in u Bybel. Ek sit dit “vers vir vers” uiteen in my boek “Die Boek van Openbaring”.
Een van die ander kenmerke van hierdie einde van die Eindtyd is die gevaar van misleiding.
Ek haal weereens hierdie paar verse aan uit:
Matthéüs 24:4,11;
4 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pasop dat niemand julle mislei nie.
11 En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei.
(Lees ook vers 24.)
Een van die groot misleidings in hierdie tyd veral, is die misleiding aangaande die RASSEKWESSIE. Daar word al meer en meer vir ons gesê dat daar geen verskil in ras is behalwe die kleur nie, en dan word daar veral verwys na MOSES EN SY KUSITIESE VROU, en word daar vir ons gesê dat ons Númeri 12 moet lees.
Ek vra u, geagte leser, om dit asseblief te doen.
Gebruike in die dae van die Bybel:
In Númeri 12:1 word Moses deur Aäron en Mirjam weerstaan oor sy Kusitiese vrou, en die verse wat daarop volg lees ons van hoe die toorn van God teen Mirjam ontvlam het omdat hulle dit gewaag het om teen Moses te spreek.
Nou word dit sonder meer aanvaar dat Moses se vrou swart was omdat sy ‘n Kusiet genoem word. In die dae van die Bybel was dit dikwels die
4
gebruik om ‘n persoon te noem volgens die land waar hy of sy vandaan gekom het, en nie volgens die ras wat hy verteenwoordig het nie.
Kom ons kyk na die paar voorbeelde:
Moses:
In Ex.2:19, word Moses ‘n Egiptiese man genoem.
En hulle antwoord: ‘n Egiptiese man het ons uit die hand van die veewagters verlos; en hy het ook volop vir ons geput en die vee laat drink.
Dit was die antwoord wat Jetro se dogters aan hom gegee het op sy vraag hoekom hulle daardie dag so vroeg by die huis gekom het. Moses het op daardie oomblik daar by die put aangekom toe hy op vlug was uit Egipteland uit omdat hy daar ‘n Egiptenaar doodgeslaan het. Die dogters van Jetro noem hom toe ‘n Egiptiese man. Ons weet dat hy nie ‘n Egiptenaar was nie, maar ‘n Israeliet.
Jakob:
In Deut. 26:5, word Jakob ‘n Arameër (In Engels “Syrian”) genoem:
“- - - - - - My vader was ‘n swerwende Arameër en het na Egipte afgetrek en daar as vreemdeling vertoef met min mense; maar hy het daar ‘n groot, magtige en talryke nasie geword.
Maar ons weet dat Jakob nie ‘n Arameër (Siriër) was nie, maar ‘n Israeliet (die eerste Israeliet), maar ‘n Arameër genoem was omdat hy vanaf Aram afgetrek het na Egipte.
Rebekka:
In Génesis 25:20, word Rebekka die dogter van Betuel, die Arameër, en die suster van Laban, die Arameër genoem. Ons weet dat hulle nie Arameërs was nie, maar Hebreërs, die familie van Abraham, die Hebreër.
In Génesis 24:1-4 lees ons dat Abraham sy dienskneg laat sweer het dat hy vir sy seun, Isak, ‘n vrou vanuit sy land en sy familie sal gaan haal. Betuel en Laban en Rebekka was dus Hebreërs, maar hulle was Arameërs genoem omdat hulle daar gewoon het toe Abraham se dienskneg vir Rebekka gaan haal het om Isak se vrou te word.
Hierdie strengheid aangaande die suiwerheid van ras by die aartsvaders kan ook in Jakob gesien word waar Isak hom in Génesis 28:1,6,8; beveel het om vir hom geen vrou uit die dogters van Kanaän te neem nie.
Rut:
Uit Númeri 32:33 en Josua 13:24-32, sien ons dat die land aan die Ooste van die Jordaan aan die twee stamme van Israel, naamlik Gad en Ruben
5
en die halwe stam van Manasse gegee is. Op enige goeie Bybel kaart van daardie tyd sal ons sien dat daardie gebied bekend gestaan het as die vlaktes van Moab.
In 1 Kronieke 4:22, sien ons dat daar sekere families van Juda was wat oor Moab geheers het.
verder Jokim en die manne van Koséba en Joas en Saraf - hulle wat oor Moab geheers het - en Jasubi-Léhem; maar die geskiedenisse is oud.
Hierdie laaste gedeelte is baie betekenisvol.
In hierdie “veld van Moab” - (Rut 1:1), kon Eliméleg en sy vrou Naómi en sy twee seuns onder hierdie twee en ‘n half stamme van Israel wat ook in daardie gebied gevestig was, soos ons gesien het, of met hierdie families van Juda wat oor Moab geheers het, kontak gemaak het. Maglon en Giljon, die twee seuns van Eliméleg en Naómi kon dus vir hulle vroue geneem het uit hierdie Israel Stamme wat in die gebied van Moab gewoon het.
Verder is dit heel natuurlik volgens die gebruik van daardie tyd, soos reeds aangetoon, dat toe Rut uiteindelik saam met Naómi in Juda aangekom het, dat sy ‘n Moabiet genoem is omdat sy uit daardie landstreek gekom het. Rut het ook vir Naómi gesê:
“- - - - - - u volk is my volk, en u God is my God - (Rut 1:16).
Nou kom ons by die man Boas:
Uit ‘n noukeurige studie van sy optrede sien ons dat hy ‘n baie opregte en vroom man was wat streng volgens die wet van God geleef het. Selfs toe Rut daardie eerste nag by sy voetenent gaan staan het en hom gevra het om sy vleuel oor haar uit te brei (dit is, om met haar gemeenskap te hê omdat hy die naaste losser was volgens die Wet, om uit haar namens haar man wat gesterf het, kinders te verwek), het hy vir haar gesê dat hy aan haar begeerte sou voldoen, maar hy het geweet van ‘n ander losser wat ‘n nader familielid van die ontslape man van Rut was, en dat hy eers ‘n geleentheid moes gegun word om sy lossingsreg uit te oefen.
Lees dit alles in Rut 3.
In Rut 4 sien ons hoedat daardie nader familielid nie sy lossings voorkeur wou uitoefen nie, en Boas toe vir Rut tot vrou geneem het. Uit hulle is Obed gebore die vader van Isai, die vader van Dawid uit wie se nageslag ons Here Jesus Christus gebore is.
6
In Deuteronómium 23:3, lees ons dat geen Ammoniet of Moabiet in die vergadering van die HERE mag kom nie, selfs nie tot in die tiende geslag nie, met ander woorde, nooit! Ons het ook reeds gesien hoe streng Abraham, Isak en Jakob was om hulle bloed suiwer te hou. Op talle plekke in die Ou Testament het die HERE vir Israel beveel om nie met ander nasies te ondertrou nie.
Ek sal verderaan in hierdie artikel hierop terugkom, maar dink maar daaraan hoe vertoornd die HERE op Israel was toe hulle met die Moabiete begin ondertrou het nadat Bíleam vir Balak die raad gegee het om die Israeliete na hulle feeste uit te nooi, - (lees Núm. 25:1-3; Núm 31:16).
Kom ons lees ook:
Deuteronómium 7:6-8;
6 Want jy is ‘n volk heilig aan die HERE jou God; jou het die HERE jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees.
7 Die HERE het ‘n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die volke nie, want julle was die geringste van al die volke.
8 Maar omdat die HERE julle liefgehad en die eed gehou het wat Hy vir julle vaders gesweer het, het die HERE julle met ‘n sterke hand uitgelei en jou uit die slawehuis, uit die hand van Farao, die koning van Egipte, verlos.
Hier is ewige dinge op die spel.
Kom laat ons dus baie noukeurig na hierdie saak kyk:
Sou Boas, wat ‘n baie opregte en vroom man was, en dit bewys het in die geval van Rut, die Wet van God wat so streng was om die bloed van Israel suiwer te hou, nou die Wet op so ‘n belangrike punt soos hierdie gaan verbreek? Het Boas vergeet hoe God vir Israel gestraf het omdat hulle op Bíleam se raad met die Moabiete begin ondertrou het?
Dit is ondenkbaar.
Sou die Bybel wat so noukeurig is, en vir ons so mooi laat sien het hoe presies Boas was aangaande die lossingsreg in die geval van Rut (wat een van die verordeninge was wat God vir Israel as ‘n insetting gegee het) Boas se optrede nou sommer verniet vir ons so noukeurig beskryf het?
Sou God, wat beloof het dat die Messias uit Juda sou kom nou toelaat dat die voorouers van Jesus nou die helfte heidens (as Rut ‘n egte Moabiet was, soos beweer word) en die helfte Israelities (deur Boas) wees? Dit is teenstrydig met die Boodskap van die Ou Testament.
7
Moses se Vrou
Nou kom ons by Moses en sy Kusitiese vrou.
Een van die eerste dinge wat ons duidelik voor oë moet hou is dat die nasies van die dae van die Bybel nie almal meer in dieselfde gebiede in hierdie tyd van ons woon nie. Daar het groot volksverhuisings plaasgevind. Die Egiptenare van vandag is byvoorbeeld glad nie dieselfde as die Egiptenare in die dae van Josef nie. Daar was ook twee lande van Kus (of Ethiopië in Engels) in die dae van Moses, een in Asië en een in Afrika.
Om reg aan ons ondersoek na die vrou van Moses te laat geskied, moet ons daarop ingaan wie hierdie man Moses werklik was, en wie sy vrou was.

MiniCalendar

October 2019
SMTWTFS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Shop

Visitors Counter

85275
TodayToday37
YesterdayYesterday59
This_WeekThis_Week165
This_MonthThis_Month3810
All_DaysAll_Days85275