Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 829

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Verskil tussen die Fisiese en die Geestelike Natuur van die Mens
Die mens is nie net ‘n fisiese wese nie; in werklikheid is die mens in wese gees. Die Bybel leer vir ons baie duidelik dat die mens ‘n geestelike natuur het, wat heeltemal afsonderlik is van die liggaam waarin dit woon.
Job 32:8 sê;
Maar dit is die Gees in die mens en die asem van die Almagtige wat hulle verstandig maak.
Sagaría 12:1;
GODSPRAAK. Die woord van die HERE oor Israel. Die HERE spreek, wat die hemele uitsprei en die aarde grondves en die gees van die mens in sy binneste formeer:
Die “gees binne-in die mens” en die “mens” wat ons kan sien, is so verskillend van mekaar soos ‘n huis en die een wat daarin woon van mekaar verskil.
Vergelyk ook die volgende:
Job 14:22;
Net sy vlees aan hom voel pyn, en sy siel in hom treur.
Matthéüs 10:28;
En moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie; maar vrees Hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel.
1 Korinthiërs 2:11;
Want wie van die mense weet wat in ‘n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God.
1 Korinthiërs 6:20;
Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.
Ons lees in:
Génesis 2:7;
En die HERE God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.
Hier sien ons dat God eers die mens se liggaam uit die stof van die aarde geformeer het en toe daarbinne in die asem van die lewe geblaas, en sodoende het die gees van die mens dan sy woning binne in die stoflike liggaam gemaak.
Lees ook:
6
1 Thessalonicense 5:23;
En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus!
Hebreërs 4:12;
Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.
Hier sien ons dat die mens ‘n “drieledige” wese is, want hy is geskape na die Beeld van God – - - - -
Génesis 1:26;
En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.
God het nooit die mens bedoel om van sy liggaam geskei te wees nie, daarom kan die hemel soos ons dit vandag ken, ook nooit as die mens se finale tuiste beskou word nie. Daar sal ‘n dag kom wanneer God nuwe hemele en ‘n nuwe aarde gaan skep, waarin daar geregtigheid woon.
2 Petrus 3:13;
Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon.
Lees ons boekie “Die Nuwe Hemele en die Nuwe Aarde”.
In sy onsterflike liggaam met sy wedergebore gees sal die mens nie meer gebonde wees aan ruimte of tyd nie en dus vry beweeg in beide die nuwe hemele en die nuwe aarde.
Lees:
Filippense 3:20-21;
20 Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus,
21 wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.
1 Johannes 3:2-3;
2 Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.
7
3 En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.
1 Korinthiërs 15:51-55;
51 Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,
52 in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.
53 Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.
54 En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning.
55 Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning?
8
Hoofstuk 2
Wanneer is ‘n Mens “Dood”?
Hierdie vraag het vir die mens baie aktueel geword met die jongste prestasie van die Mediese Wetenskap, naamlik die hartoorplanting.
Die Bybelse definisie van dood is:
Wanneer die gees van die mens finaal van sy liggaam geskei word. Dit is die eerste dood.
Daar is ‘n tweede dood waarvan die Bybel praat:
Dit is wanneer die gees van die mens, die werklike “jy”, finaal van God geskei word, hiervan praat ons verderaan in hierdie artikel.
Dit is baie interessant om in verband met die eerste dood, die boekie van Wyle Ds. M. J. de Kock te lees: “Op Die Grense van die Ewigheid”, waarin hy beskrywe wat hy in die Geesteswêreld “gesien” en “ondervind” het, toe hy in ‘n skyndood was.
Die boeke van John Bunyan, die skrywer van:
“Die Pelgrim se Reis na die Ewigheid” en “Hemel en Hel”, is ook baie leersaam en aangrypend.
Hierin beskryf hy hoedat hy uit wanhoop sy hand aan sy eie lewe wou slaan toe hy nog ongered was, maar dat ‘n engel aan hom verskyn het en hom gewaarsku het om dit nie te doen nie. Hierdie hemelse wese het hom toe geneem en aan hom die Hemel en die Hel gaan toon.
Salomo sê in:
Prediker 8:8;
Daar is geen mens wat heerskappy het oor die wind om die wind teë te hou nie, en niemand het mag oor die dag van die dood nie, en daar is geen vrystelling in die oorlog nie; so sal ook die goddeloosheid hom wat dit begaan, nie red nie.
Prediker 12:7;
en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het, en die gees na God terugkeer wat dit gegee het.
Van die liggaam sê:
Génesis 3:19;
In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet totdat jy terugkeer na die aarde, want daaruit is jy geneem. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer.
In Génesis 25:8;
Abraham het die asem uitgeblaas en in goeie ouderdom gesterwe, oud en afgeleef. En hy is by sy volksgenote versamel.
9
Van Jesus word dit gesê:
Lukas 23:46;
En Jesus het met ‘n groot stem uitgeroep - - - -
(Hy was nog in Sy volle krag).
[Vergelyk: Johannes 10:17-18;
17 Daarom het die Vader My lief, omdat Ek my lewe aflê om dit weer te neem.
18 Niemand neem dit van My af nie, maar Ek lê dit uit Myself af. Ek het mag om dit af te lê en Ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het Ek van my Vader ontvang].
- - - - en gesê: Vader, in u hande gee Ek my gees oor! En toe Hy dit gesê het, blaas Hy die laaste asem uit.
Die profeet Elía het oor die gestorwe seun van die weduwee gebid:
1 Konings 17:20-22;
20 en hy het die HERE aangeroep en gesê: HERE my God, het U selfs oor die weduwee by wie ek as vreemdeling vertoef, ‘n onheil gebring deur haar seun te laat sterwe?
21 Daarop het hy hom drie maal uitgestrek oor die kind en die HERE aangeroep en gesê: HERE my God , laat die siel van hierdie kind tog in hom terugkeer.
22 En die HERE het Elía verhoor; en die siel van die kind het in hom teruggekeer, sodat hy weer lewendig geword het.
Paulus skryf aan die Korinthiërs:
2 Korinthiërs 5:6-9;
6 Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon.
7 Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie.
8 Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon.
9 Daarom lê ons ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om Hom welbehaaglik te wees.
Aan die Filippense sê hy:
Filippense 1:21-24;
21 Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins.
22 Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid; en wat ek sal kies, weet ek nie.
23 Want ek word van weerskante gedring: ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste;
24 maar om in die vlees te bly, is nodige om julle ontwil.
Die dood is dus die skeiding van die gees, die werklike “jy”, van die liggaam.

MiniCalendar

October 2019
SMTWTFS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Shop

Visitors Counter

85282
TodayToday44
YesterdayYesterday59
This_WeekThis_Week172
This_MonthThis_Month3817
All_DaysAll_Days85282