Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 559

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

1 Sy Oorspronklike Toestand.
1.1 Die mens in die Beeld van God geskape
Punt 1
Génesis 1:26-27;
26 En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.
27 En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.
Génesis 9:6;
Hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur die mens vergiet word; want God het die mens na sy beeld gemaak.
Gevolgtrekking:
God het die mens na sy eie beeld, en na sy eie gelykenis geskape.
Vraag: Na wat verwys hierdie “beeld” en “gelykenis”?
Antwoord:
Efésiërs 4:23-24;
23 en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed
24 en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.
Kolossense 3:10;
en julle moet jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper,
Romeine 8:29;
Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders;
2 Korinthiërs 3:18;
En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is.
Kolossense 1:15;
Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;
6
Die beeld en gelykenis het baie duidelik betrekking op die intellektuele en morele natuur van die mens.
Punt 2
Psalm 17:15;
(Die Hebreeuse woord wat hier gebruik word beteken baie duidelik, sigbare beeld.)
15 Maar ek sal u aangesig in geregtigheid aanskou; ek sal versadig word met u beeld as ek wakker word.
Vergelyk: Númeri 12:8;
(Die Engelse Revised Version sê “and the form of the LORD shall he behold”).
8 Mond tot mond spreek Ek met hom, en deur aanskouing en nie deur duister woorde nie; en hy sien die verskyning van die HERE. Waarom het julle dan nie gevrees om teen my kneg, teen Moses, te spreek nie?
Die beeld en gelykenis skyn dus ook in 'n sekere sin betrekking op die sigbare gelykenis te hê.
Dit is waar dat God in hoofsaak Gees is, - - -
Johannes 4:24;
God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.
- - - - en onsigbaar; - - - -
Kolossense 1:15;
Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;
- - - - maar God het 'n beeld waarin Hy Homself sigbaar maak.
Lees: Jes. 6:1; Hand. 7:56; Filip. 2:6. (sien Thayer se Grieks-Engelse Leksikon oor hierdie woord wat as “gestalte” in die laaste gedeelte vertaal word).
Jesaja 6:1;
In die sterfjaar van koning Ussía het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het.
Handelinge 7:56;
En hy het gesê: Kyk, ek sien die hemele geopend en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan.
Filippense 2:6;
Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie,
Dit skyn dus dat die mens nie net in die intellektuele en morele beeld of gestalte van God geskape is nie, maar ook na sy sigbare ewebeeld.
Vergelyk:- Génesis 5:1-3;
1 Dit is die stamboom van Adam. Die dag toe God Adam geskape het, het Hy hom gemaak na die gelykenis van God.
7
2 Man en vrou het Hy hulle geskape en hulle geseën en hulle mens genoem, die dag toe hulle geskape is.
3 Toe Adam honderd-en-dertig jaar oud was, het hy 'n seun verwek na sy gelykenis, na sy ewebeeld, en hom Set genoem.
Dit is seker onmoontlik om te sê hoeveel van hierdie sigbare gelykenis deur die VAL verlore geraak het, maar in die wedergeboorte word die mens nie net intellektueel en moreel in die gelykenis van God herskep nie; - - - -
Efésiërs 4:23-24;
23 en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed
24 en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.
Kolossense 3:10;
en julle moet jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper, - - - - maar wanneer die wedergeboorte in die opstanding voltooi is, dan in die uiterlike en sigbare gelykenis ook; - - - -
Vergelyk: Filippense 3:21;
wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp.
- - - - maar uit Johannes 17:5;
En nou, Vader, verheerlik My by Uself met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wêreld was.
Vergelyk: met Filippense 2:6;
Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie,
- - - - sien ons dat hierdie “gestalte” van Christus ook die gestalte van God was.
1.2 Die intellektuele en morele toestand van die mens.
Punt 1
Génesis 2:19;
En die HERE God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees.
Génesis 1:28;
En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.
8
Gevolgtrekking:
Die mens is met 'n voldoende intellektuele vermoë geskape om aan alle lewende wesens name te gee, en oor hulle te heers. Vandag verwerf ons doktorsgrade wanneer ons net een dier of plant fyn ontleed en daaraan 'n naam gee.
Die mens is nie 'n ignoramus (onkundige) of barbaar geskape nie, maar 'n wese met 'n baie verhewe en skerp verstand. Wanneer ons die evolusieteorie op die mens wil toepas, val dit heeltemal plat. Die evolusie weerspreek nie net die Bybel nie, maar al die bekende feite van die geskiedenis.
Die lering dat die mens uit een of ander lae aaptipe ontwikkel het, is maar net 'n vals stukkie verbeeldingswerk wat valslik as ware wetenskap voorgehou word. Daar is letterlik nie een feit om dit te staaf nie. Die eerste keer waar ons die mens teëkom, is dit as 'n hoog verhewe wese met uitstaande intellektuele eienskappe.
Punt 2
Génesis 3:1-6;
1 Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het. En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie?
2 En die vrou antwoord die slang: Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet,
3 maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê: Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe.
4 Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie;
5 maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken.
6 Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.
Romeine 5:12,14;
12 Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het --
14 Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van Hom wat sou kom.
9
Vergelyk:
Prediker 7:29;
Kyk, net dit het ek uitgevind: dat God die mens reg gemaak het, maar hulle het baie slim planne gesoek.
Gevolgtrekking:
Die mens is nie 'n sondaar geskape nie maar die sonde het in die wêreld deur die mens gekom, en dit deur sy eie vrye keuse.
10
2 Die Sondeval.
2.1 Die feit van die sondeval.
Génesis 3:1-6;
1 Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het. En hy sê vir die vrou: Is dit ook so dat God gesê het: Julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie?
2 En die vrou antwoord die slang: Van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet,
3 maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê: Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe.
4 Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie;
5 maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees deur goed en kwaad te ken.
6 Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.
Gevolgtrekking:
Die eerste mens het geval. Die stappe in die VAL was die volgende:
(1) Om te luister na lasteringe en kwaadpratery teen God.
(2) Om aan God se Woord en sy Liefde te twyfel.
(3) Om te kyk na dit wat God verbied het.
(4) Om dit te begeer wat God verbied het.
Vergelyk: Génesis 3:6; met 1 Johannes 2:16.
Génesis 3:6;
Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet.
1 Johannes 2:16;
Want alles wat in die wêreld is -- die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe -- is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.
(5) Om God se gebooie nie te hou nie.
Die vrou was die eerste in hierdie misleiding en oortreding (v.1, ens.)
Vergelyk:
1Timótheüs 2:14;
En Adam is nie verlei nie, maar die vrou het haar laat verlei en het in oortreding gekom.
11
2.2 Die gevolge van die val.
Romeine 5:19;
Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die Één baie tot regverdiges gestel word.
Gevolgtrekking:
Deur die een mens se ongehoorsaamheid het baie sondaars geword. (Is baie sondaars gemaak.)
Adam het as die verteenwoordiger, of die oorsprong, of die fontein, van die ganse menslike ras gestaan; inderdaad, hy was die ras, en was vir alle komende geslagte verantwoordelik.
Vergelyk:
Hebreërs 7:9-10;
9 En, om te sê, het ook Levi wat tiendes ontvang, deur Abraham tiendes gegee;
10 want hy was nog in die lendes van sy vader toe Melgisédek hom tegemoet gegaan het.
In sy val het die ras geval. “Almal het gesondig”
Vergelyk:
Romeine 5:12;
Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het --
Daar is baie goddelose mense wat sê: “Ek sal liewer vir myself aanspreeklik wees”. As jy vir jouself aanspreeklik was, sou jy net soos Adam geval het. God se plan, wanneer ons dit in sy geheel sien, is ver meer genadig as dit. Net soos die eerste Adam vir ons geval het, so sou ons almal vir onsself gedoen het; so het die Tweede Adam vir ons gehoorsaam, soos nie een van ons, vir onsself sou gedoen het as ons aan onsself oorgelaat was nie.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

72722
TodayToday120
YesterdayYesterday203
This_WeekThis_Week1287
This_MonthThis_Month3752
All_DaysAll_Days72722