Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 516

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Wat sê die Profete in die Ou Testament
Een van my uitgangspunte is dat as Christen en as gelowige moet ek my
vinger as te ware op die wêreld kan plaas waarin ek lewe en met die ander
hand my vinger op God se Woord, en te sê soos Petrus op die dag van
Pinkster, toe die mense in hulle verdwaasdheid gevra het: “Wat beteken
dit?” Toe kon hy aanhaal uit die Profeet Joël, en sê dít is dit wat voorspel is
deur die Profeet Joël. Ek voel dit is een van die redes waarom nie méér
mense vandag in die Bybel glo nie. So baie ander wat wel in die Bybel glo,
is in so ʼn toestand van verwarring omdat hulle nie mooi verstaan wat besig
is om rondom hulle te gebeur nie, en tog is God se Woord so duidelik en so
wonderlik dat dit jou hart sal verheug, as jy net die regte sleutel kry en jy dit
net reg kan verstaan. Dit was nog altyd my uitgangspunt. Ek was van kleins
af so, en ek dank die Here, dat my hart vandag vol blydskap is, al is die
meeste mense se harte miskien vol vrees.
Ons leef in die mees fantastiese tyd wat die wêreld nog ooit belewe het,
want ons lewe in die klimaks van die eeue. Baie van die dinge wat ek vir u
gaan sê wat miskien groot kan klink, kan ek u die versekering gee, ek sê dit
nie om sensasioneel te wees nie. Dit sal seker so klink, maar ek glo dit is
die waarheid. Ons moet vir God ʼn verruiming van hart en ʼn verskerping van
oog en insig vra, dat ons hierdie tyd voluit kan belewe waarin ons is, dan
gaan ons werklik word soos ligte wat skyn in ʼn donker plek. Die wêreld sal
gou vir ons vra: “Wat is jou geheim?” Dan sal ons vir hulle kan sê dat ons
weet wat besig is om te gebeur. Aan die eenkant is die prentjie
skrikwekkend! Aan die anderkant is hy heerlik en glorieryk!
Opsomming
Ek vra u eers om saam met my ʼn gedeelte uit die Skrif te lees. Ons gaan ʼn
hele paar gedeeltes lees. Die eerste gedeelte is uit die Profeet Joël.
Joël 3: 9 – 21;
9 Roep dit uit onder die nasies, heilig ʼn oorlog! Wek die helde op,
laat al die krygsmanne nader kom, opruk!
In die Afrikaanse Bybel waar ons die woord “nasies” lees, lees ons in die
Engelse Bybel “Heathen” of partykeer “Gentiles”. Dit is waarom ek die titel
gegee het: “Die Tyd van die Heiden”. U sal sien uit watter teks ek dit gehaal
het. In die Afrikaans is dit die “tyd van die nasies”. In die Engelse Bybel
lees dit: “The time of the Heathen”.
4
Die verband waarin ons dit wil bespreek en die wêreld waarin ons lewe is
die woord “heiden” baie meer korrek en baie meer beskrywend.
Daardie nasies, is werklik heidene en dit is waarmee ons te doen het. Dit is
een van die dinge wat selfs ons staatsmanne nie verstaan nie. Ons het met
“heidense nasies” te doen. Dit is ʼn konflik en stryd, die laaste stryd,
wanneer die “heiden” gaan opstaan teen God en teen God se Volk, en in
sy opstand as te ware, om God uit te daag.
Dit is die hele opsomming van die hele saak.
Ons begin weer by:
Joël 3:9 – 21 (1953 vertaling).
9 Roep dit uit onder die nasies, heilig ʼn oorlog! Wek die helde op,
laat al die krygsmanne nader kom, opruk!
10 Smee van julle pikke swaarde en van julle snoeimesse spiese; laat
die swakke sê: Ek is ʼn held.
11 Haas julle en kom aan, alle nasies rondom - - - -
(Engels K.J.V. all ye “heathen” and gather yourselves together round
about:),
- - - - - en versamel julle. Laat u helde, HERE, daarheen aftrek!
12 Die nasies moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Jósafat;
want daar sal Ek sit om gerig te hou oor al die nasies rondom.
13 Steek die sekel in, want die oes is ryp! Kom trap, want die parskuip
is vol, die kuipe loop oor! Want hulle boosheid is groot.
14 Menigtes, menigtes in die dal van beslissing, want naby is die dag
van die HERE in die dal van beslissing!
15 Die son en die maan word duister, en die sterre trek hulle glans in.
16 En die HERE brul uit Sion, en uit Jerusalem verhef Hy sy stem,
sodat hemel en aarde bewe. Maar die HERE sal ʼn toevlug wees vir
sy volk en ʼn skuilplek vir die kinders van Israel.
17 Dan sal julle weet dat Ek die HERE julle God is, wat woon op Sion,
my heilige berg; dan sal Jerusalem ʼn heiligdom wees waar geen
vreemdes meer deur sal trek nie.
18 En op dié dag sal die berge drup van mos en die heuwels vloei van
melk en al die spruitjies van Juda stroom van water; en uit die huis
van die HERE sal daar ʼn fontein uitkom om die dal Sittim te
besproei.
19 Egipte sal ʼn woesteny word, en Edom ʼn woeste wildernis wees,
weens die geweld wat hulle die kinders van Juda aangedoen het,
dat hulle onskuldige bloed in hul land vergiet het.
20 Maar Juda sal vir ewig bly, en Jerusalem van geslag tot geslag.
21 En Ek sal hulle bloed onskuldig verklaar, wat Ek tevore nie
onskuldig verklaar het nie; en die HERE sal op Sion bly woon.
5
Net nog twee kort gedeeltes.
Esegiël 30:1-3;
1 VERDER het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:
2 Mensekind, profeteer en sê: So spreek die Here HERE: Huil julle!
Ag, die dag!
3 Want naby is ʼn dag, ja, naby is ʼn dag van die HERE, ʼn dag van
wolke; die tyd van die nasies sal dit wees.
Die Engelse Bybel sê: “The time of the Heathen”. Die tyd van die nasies sal
dit wees. Dit is ʼn dag waarin die mense sal huil en sê: “ag, die dag” ”En dit
is naby, ʼn dag ja, naby is ʼn dag van die HERE.” Hier is nou iets wat ek net
wil noem, en wat u altyd ingedagte moet hou, en baie van hierdie dinge sal
vir u die sleutel wees en u sal die Skrifte begin verstaan en die Profete
begryp.
“Die Dag van die HERE” en
“Die Tyd van die Nasies” val saam
Hierdie is 'n geweldige betekenis waar boekdele oor geskrywe is. “Die Dag
van die HERE” en “Die Tyd van die Heiden” gaan saam ter selfde tyd is dit
ʼn dag van wolke; later meer hieroor.
Wat is wolke? Wolke is onheil, dit praat hier van onheil. Mense gaan huil en
sê: “ag, die dag!”
In Openbaring 1 vers 7 sê dit byvoorbeeld:
7 Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle
wat Hom deursteek het.
Mense het baie idees oor hoe dit sal wees wanneer Christus op die wolke
kom? Baie mense spot daarmee, ander gelowe wat ek nie nou op die
oomblik sal noem nie, maar wat by party van u heel moontlik bekend sal
wees. Hulle maak ʼn spottery daarvan, en sê: “hoe kan Christus op ʼn wolk
ry?” Dit is omdat daar nie kennis van God se Woord is nie. As ons die Skrif
bymekaar sit is dit die eenvoudigste van alles. Ons sal later sien wat die
Here Jesus sê in Matt. 24:28,29. Sy koms sal wees soos die weerlig wat
flits uit die Ooste tot in die Weste. In dieselfde verband sê Hy: “en waar die
liggaam lê daar sal die aasvoëls bymekaar kom”. Met ander woorde ʼn
groot slagting.
“Die Dag van die HERE” en “ ʼn Dag van Wolke”
Het u al weerlig gesien sonder wolke? In die lente op die Hoëveld kom ons
eerste groot donderstorms. Partykeer wanneer daardie wolke swart
6
opsteek en die weer dreun, kry jy daardie onheilspellende gevoel. Hoe
groot is die natuur, hoe groot is die handewerk van God. Hoe klein is die
mens.
God se Woord sê vir ons dat “Die dag van die HERE” en “Die Tyd van die
Heiden” en “Die Wederkoms van die Here”, gaan saam. Dis ʼn tyd van
wolke, dis ʼn tyd van onheil, dis ʼn tyd van weerligflitse. Ek gee vir u so ʼn
klein inleiding in u gedagte, dat u uself kan voorberei, wanneer ons verder
voortgaan en ek vir u meer in besonderhede die prent sal skilder. Ek
vertrou deur die genade van die Here dat wanneer ons klaar is, u ʼn beeld
sal hê en presies sal weet hoe die wêreld vandag is waarin ons lewe. Wat
is die uitdaging? Wat is die belofte? Dit moet u weet. En as u dit weet dan
kan u volwaardig lewe en u volwaardige plek inneem in hierdie geslag
waarin u lewe.
Net sodat u verder die wolke die onheil en die weerligstraal kan verstaan
lees ons wat Petrus in sy sendbrief skryf:
2 Petrus 3: 10;
10 Maar die dag van die Here - - - - -
(sien u, hier is die dag van die HERE weer, onthou wat ons gelees het in
Eseg.30:3: “Want naby is ʼn dag, ja, naby is ʼn dag van die HERE, ʼn dag van
wolke”).
- - - - - maar die dag van die Here sal kom soos ʼn dief in die nag,
waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal
brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal
verbrand.
Die dag van die Here is ook ʼn dag wanneer die hemele met gedruis sal
verby gaan. Sekerlik die grootste donderstorm wat u ooit belewe het. Dít
sal kinderspeletjies wees in vergelyking met: “en dat die elemente sal
brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand”.
”Dit is ook die dag van die HERE, dit is ook die dag van die tyd van die
heiden, dit is ook die dag van wolke.
Om die Bybel te Verstaan
Een ding wat ons baie goed moet onthou om die Bybel te verstaan, en dit
is waarom mense die Bybel nie verstaan nie. Hulle reken die Bybel praat
op een plek van een ding en op ʼn ander plek weer van ʼn ander ding. Die
Bybel ruil nooit sy terme om nie. Daarom kan u byvoorbeeld ʼn
konkordansie neem, en al die tekste vat waar “Die Dag van die HERE” in
voorkom en u het net een onderwerp oor. Of dit in die Ou Testament, of in
Eségiël is waar hy praat van die dag van die HERE, en of dit in Mattheus is
waar hy praat oor die dag van die Here en of dit in Petrus is waar hy praat
7
van die dag van die Here en of dit in Openbaring is waar hy praat van die
dag van die Here, dit is die dieselfde dag. U sal die hele betekenis kry.
U sal byvoorbeeld sien dat die dag van die Here kom soos ʼn dief. Dit is nie
ʼn kwessie van as ek my oë knip vir ʼn oomblikkie, dan is die helfte van u;
nie meer hier nie, maar niks het buitekant gebeur nie, ʼn klompie mense het
net stil verdwyn. Heeltemal ʼn verkeerde begrip. Omdat mense God se
Woord nie kans gee om homself te verklaar nie.
Ek lees ook vir u Jeremia 30:4- 7;
4 En dit is die woorde wat die HERE gespreek het oor Israel en Juda:
(onthou Israel en Juda.)
5 Want so sê die HERE: Ons het ʼn stem van verskrikking gehoor;
daar is vrees en geen vrede nie!
(Onthou dit.)
6 Vra tog, en kyk of ʼn manspersoon baar? Waarom sien ek elke man
met sy hande op sy heupe soos een wat baar, en is alle
aangesigte in bleekheid verander?
7 Wee, want die dag is groot, sonder weerga! En dit is ʼn tyd van
benoudheid vir Jakob; maar hy sal daaruit verlos word.
Die Engels sê: “The time of Jacob’s trouble.” ʼn Tyd van benoudheid vir
Jakob. Onthou vir wie? Vir Jakob. ʼn Tyd van benoudheid, en hier praat dit
wéér van die dag. Want die dag is groot, dit is ʼn tyd van verskrikking. Daar
is vrees en geen vrede nie. Weer die tyd van die heiden. Weer die tyd van
wolke. Weer die tyd van die dag van die HERE.
Wat Beteken Hierdie Dinge?
ʼn Ander baie belangrike saak wat ons moet verstaan, as ons ooit die Bybel
wil verstaan, as ons ooit die profesieë wil verstaan, is dit dat die Bybel die
mense ras, die ganse mensdom, in twee hoofgroepe verdeel. Die een
groep word genoem die nasies of “the heathen” of “the gentiles”. Die ander
groep is: “Israel.” Daar is net hierdie twee hoof indelings in die Bybel. Ons
moet mooi kyk met wie God handel. Of Hy handel met die “nasies” of Hy
handel met “Israel.” U sal vind dat dit altyd die nasies versus Israel is, wat
God se “uitverkore volk” is.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

74449
TodayToday112
YesterdayYesterday162
This_WeekThis_Week1378
This_MonthThis_Month5479
All_DaysAll_Days74449