Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 522

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Gebed:
Onse hemelse Vader, ons kom weer om te staan voor die Majesteit van u Woord. Dierbare Vader, in die wonderlike Naam van onse Here Jesus Christus, baie dankie vir die versekering dat daar nie een jotatjie of een titteltjie op die grond sal val voordat alles vervul is nie!
Baie dankie HERE, dat die ywer van die HERE van die leërskare dit sal doen!
HERE onse God, kom maak u woord vir ons oop, maar HERE vir ons verstand, ja; maar bo alles in die diepte van ons gees!
Dit is die gebed van my hart.
In Jesus se wonderlike Naam.
Amen.
My liewe broer en suster, die tema van hierdie boodskap wat ek van die HERE ontvang het is; Die volk en verootmoediging.
"Die volk en verootmoediging!"
Kom ons lees met mekaar saam uit 2 Kronieke 7:1-22.
(Wat ‘n mens amper kan sê voor die hand liggend is vir ‘n boodskap soos hierdie).
1 EN net toe Salomo sy gebed voleindig het, het die vuur uit die hemel neergedaal en die brandoffer en die slagoffers verteer, en die heerlikheid van die HERE het die huis vervul;
2 en die priesters kon nie in die huis van die HERE ingaan nie, want die heerlikheid van die HERE het die huis van die HERE vervul.
3 En toe al die kinders van Israel sien hoe die vuur en die heerlikheid van die HERE op die huis neerdaal, het hulle gekniel met die gesig na die aarde toe op die plaveisel, en aanbid en die HERE geprys dat Hy goed is, dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is.
4 En die koning en die hele volk was besig om slagoffers voor die aangesig van die HERE te slag.
5 Koning Salomo met naamlik die slagoffer van twee-en-twintig-duisend beeste en honderd-en-twintig-duisend stuks kleinvee geslag; en die koning en die hele volk het die huis van God ingewy,
6 terwyl die priesters op hulle poste gestaan het, en die Leviete met die musiekinstrumente van die HERE wat koning Dawid gemaak het, om die HERE te loof dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is, met die loflied van Dawid wat deur hulle voorgedra is. Intussen het die priesters teenoor hulle op die trompette geblaas, en die hele Israel het gestaan.
4
7 En Salomo het die middel van die voorhof geheilig wat voor die huis van die HERE was; want daar het hy die brandoffers en die vetstukke van die dankoffers berei, omdat die koperaltaar wat Salomo gemaak het, die brandoffer en die spysoffer en die vetstukke nie kon bevat nie.
8 So het Salomo dan in dié tyd die fees gehou, sewe dae lank, en die hele Israel saam met hom, ‘n baie groot vergadering, van die ingang na Hamat tot by die spruit van Egipte.
9 En op die agste dag het hulle ‘n feestyd gehou, want die inwyding van die altaar het hulle sewe dae lank gevier en die fees sewe dae lank.
10 En op die drie-en-twintigste dag van die sewende maand het hy die volk na hul tente laat gaan, verheug en vrolik van hart oor die goeie dinge wat die HERE aan Dawid en aan Salomo en aan sy volk Israel gedoen het.
11 En toe Salomo met die huis van die HERE en die huis van die koning voltooi het, en alles wat in Salomo se hart gekom het om in die huis van die HERE en in sy huis te maak, voorspoedig uitgevoer het,
12 verskyn die HERE in die nag aan Salomo en sê vir hom: Ek het jou gebed gehoor en hierdie plek vir My as ‘n offerhuis verkies.
13 As Ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as Ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as Ek pes onder my volk stuur,
14 en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.
15 Nou sal my oë oop wees en my ore luister na die gebed van hierdie plek.
16 So het Ek dan nou hierdie huis verkies en geheilig, dat my Naam daar kan wees tot in ewigheid, en my oë en my hart sal altyd daar wees.
17 En wat jou betref, as jy wandel voor my aangesig soos jou vader Dawid gewandel het deur naamlik te doen net soos Ek jou beveel het, En my insettinge en my verordeninge onderhou,
18 dan sal Ek die troon van jou koningskap bevestig, soos Ek dit jou vader Dawid beloof het deur te sê: Daar sal vir jou nooit ‘n man ontbreek wat in Israel sal heers nie.
19 Maar as júlle afkerig word en my insettinge en my gebooie wat Ek julle voorgehou het, verlaat en ander gode gaan dien en julle voor hulle neerbuig,
5
20 Dan sal Ek hulle uitruk uit my land wat Ek aan hulle gegee het, en hierdie huis wat Ek vir my Naam geheilig het, sal Ek van my aangesig wegwerp en daarvan ‘n spreekwoord en ‘n spotlied maak onder al die volke.
21 En hierdie huis wat so hoog was - elkeen wat daarlangs verbygaan, sal verstom staan en vra: Waarom het die HERE so gedoen met hierdie land en met hierdie huis?
22 Dan sal hulle sê: Omdat hulle die HERE, die God van hulle vaders, verlaat het, wat hulle uit Egipteland uitgelei het, en ander gode aangehang en voor hulle neergebuig en hulle gedien het, daarom het Hy al hierdie onheil oor hulle gebring.
Ek is daar seker van my liewe broer en suster, u sal onmiddellik met my saamstem dat hierdie hoofstuk verdien en vereis ons ernstige oordenking en dat u werklik diep moet nadink oor wat hier geskrywe staan!
Want dit is een van ons baie groot probleme tesame met ons ongehoorsaamheid en ons ongeërgheid en ons haastigheid en ons onverskilligheid dat ons nie kyk wat die HERE vir ons sê nie!
Ons besef nie dat die HERE ‘n God is wat nie verander nie, en u het my dit ook al baie keer hoor sê, dat as die HERE hierdie geslag (wat u en ek nou aan behoort) nie straf nie, dan moet die HERE vir hierdie vadere van ons om verskoning vra want die geskiedenis wys vir ons hoe Hy hulle gestraf het, en dat die HERE presies uitgevoer het, wat Hy hier gesê het.
As Israel ongehoorsaam was aan hom; sal Hy ons dan nie straf nie?
Is ons nie ongehoorsaam nie?
Is die volk nie in ‘n geweldige toestand nie?
My broer en suster, en moet tog nie net altyd alles net aan die volk toeskrywe nie.
Wie is die volk?
U en ek is ook die volk!
Elke individu, elke huisgesin en almal tesame maak die volk uit!
Daarom laat ons baie versigtig wees vir hierdie ou sonde en ontvlugtings praktyk wat al in die tuin van Eden begin het; toe die een vir die ander die skuld gegee het! Die vrou vir die slang; die man vir die vrou; en so aan en so aan, tot vandag toe!
Kom laat ons ‘n bietjie by onsself begin!
Maar nou geliefdes, baie van hierdie dinge sal u ook op ander plekke kan hoor. U moet onthou wie ons is! U moet onthou wie “ekklesia” is. Waar word daar vir die eerste keer in die Bybel van “ekklesia” gepraat?
In Exodus 12:6; - “gemeente”.
“ - - - - - En die hele vergadering van die gemeente,(ekklesia) van Israel moet dit slag teen die aand.
6
U moet onthou die pad wat God met ons geloop het en dit is dat God deur sy groot liefde en genade aan ons geopenbaar het, dat ons sy volk is.
En daarom kyk ons weereens ‘n bietjie na 2 Kronieke 7, die gelese gedeelte vanaf die 11de tot die 14de vers.
11 En toe Salomo met die huis van die HERE en die huis van die koning voltooi het, en alles wat in Salomo se hart gekom het om in die huis van die HERE en in sy huis te maak, voorspoedig uitgevoer het,
12 verskyn die HERE in die nag aan Salomo en sê vir hom: - - - - -
(M.a.w. hierdie woorde wat ons nou gaan lees is nie Salomo se woorde nie, maar dit is God se eie woorde, watter voorreg het ons om dit nou te hoor. Die HERE sê vir Salomo):
- - - - - Ek het jou gebed gehoor en hierdie plek vir My as ‘n offerhuis verkies.
13 As Ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, - - - -
(So God kan die hemel toesluit dat daar geen reën is nie)
- - - - - of as Ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, - - - - -
(So God kan die sprinkaan beveel om die land af te eet!)
- - - - - of as Ek die pes onder my volk stuur - - - -
(So God kan pes stuur!)
En ons lees in ander plekke in die Bybel hoedat die HERE; en ons weet dat hierdie “sprinkaan” is nie net letterlik nie, maar ook figuurlik! Veral as ons die boek ‘Joël’ lees; waar die HERE praat van die sprinkaan en die afknyper en die voetganger en al hierdie dinge, wat selfs die bas van die bome afskeur; dat die HERE van hulle praat as “my groot leërmag”.
Joël 2:25; “ - - - - my groot leërmag wat Ek teen julle gestuur het.
Dus as hierdie klomp sprinkane figuurlik gesproke; hierdie klomp swartes, ons land verteer en ons volk verwoes, dan weet ons my broer en suster dat die toestande wat u en ek in verkeer op die oomblik van God gestuur is vir ‘n rede!
Maar nou vers 14;
14 en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal Ék uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.
Ek wonder of daar veel meer verse en tekse in die Bybel is wat vandag deur verskillende kerke gebruik word as 2 Kronieke 7:14. Maar daar is min mense (en ek sê dit met groot nederigheid, my broer en suster, maar ook met groot beslistheid) daar is min groot predikers en groot organisasies wat werklik weet wat daar staan. Want as jy nie streng by God se Woord bly nie, en jy begin jou eie vertolkings maak; dan kan daar baie vertolkings uit die Bybel uitkom, en ons weet daar is baie!
7
Kyk maar na die baie kerke!
Kyk maar na al die baie predikers!
Maar my broer en suster, ons het tenminste probeer, deur die genade van God om dit vir u te leer deur al die jare heen.
Kom ons bly by die Skrif!
Kom ons kyk baie noukeurig wat sê die Woord.
Daarom wil ek graag ook hierdie vers ‘n bietjie vir u ontleed, onder die tema van – “verootmoediging”.
Kom ons kyk daarom weer na 2 Kronieke 7:14.
14 en my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, - - - - -
Kom ons kyk ‘n bietjie na – “my volk”.
Jy kry dit vandag baie, ek het dit gesien in baie groot dienste; dan sal daar ‘n “bont menigte” sit, dan sal die prediker sy hand so uitstrek oor die gehoor en sê: “volk van God” en hy sal sê: “my volk”.
Maar is dit skriftuurlik, staan dit so geskryf in die Woord van God?
Kom ons kyk in die Bybel – “en my volk”.
My broer en suster, vir wie noem God sy volk?
As ons nou streng by die woord bly, afgesien van watter opleiding of agtergrond of organisasie wat ons ook al aan behoort, en ons bly by hierdie woord, dan sien ons daar is net EEN volk wat God “my volk” noem en dit is Israel!
Daarom moet ons daaraan aandag gee as ons werklik wil luister na God se woord! Ek gaan vir u maar net ‘n paar bekende tekse gee, vir die van ons wat hierdie pad ken, maar ek aanvaar altyd en ek sien altyd ons hele volk voor my wanneer ek God se woord bring, al is dit net ook vir die dae wat ek net vir die tweetjies en die drietjies gepreek het.
Kom ons kyk na:
(en ek sê: o, HERE gee vir ons respekte vir U Woord! Help ons om die majesteit van U Woord te erken en as God gespreek het, laat ons dan buig en sê: “spreek HERE, u dienskneg en u diensmaagd luister”.
Deuteronomium 7:6-8.
6 Want jy - - -
(Die HERE praat hier met Israel)
- - - is ‘n volk heilig - - - - -
(Daardie woord heilig kon jy ook gesê het - jy is ‘n aparte volk)
- - - - aan die HERE jou God; jou het die HERE jou God uitverkies om uit die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees.
7 Die HERE het ‘n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies, nie omdat julle meer was as al die ander volke nie, want julle was die geringste van al die volke.
8
8 Maar omdat die HERE julle liefgehad en die eed gehou het wat Hy vir julle vaders gesweer het, het die HERE julle met ‘n sterke hand uitgelei en jou uit die slawehuis, uit die hand van Farao, die koning van Egipte, verlos.
Ek vra so baie keer in my prediking;
Ek vra so baie keer in my diskoerse met ander mense;
Ek sê, wat het van hierdie woorde van God geword? - (vers 7) “Jy is ‘n heilige volk aan die HERE jou God.
Die HERE het gesê – (vers 8) “en die eed gehou wat Hy aan julle vaders gesweer het”.
As jy gaan na die eed wat God by sy heilige Naam gesweer het, my broer en suster; aan Abraham, Isak en Jakob, sal ons sien dat dit ‘n ewige, onherroeplike onveranderlike eed is!
Waar is hy vandag?
Dank God u en ek weet waar dit is.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

74454
TodayToday117
YesterdayYesterday162
This_WeekThis_Week1383
This_MonthThis_Month5484
All_DaysAll_Days74454