Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 738

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

Die reeks oor die Vrug van die Heilige Gees in opvolging van die Gawes van die Heilige Gees.
Matthéüs 7:15-20;
15 Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is.
16 Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ‘n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie!
17 So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte.
18 ‘n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte boom ook geen goeie vrugte nie.
19 Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi.
20 So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.
Ons moet mooi na elke woord kyk wat in God se Woord staan. As ‘n boom nie vrugte dra nie word dit uitgekap en in die vuur gegooi. Dit is waar, want dit staan so geskrywe.
Ons moet meer tot die besef kom dat ons werklik moet bewe voor God se Woord. Nie met ‘n sieklike vreesagtigheid nie, maar ek voel met die eerbied en respekte wat Hom toekom, want Hy het in sy Woord tog geskrywe, as ons soos die goeie slaaf werklik die Here Jesus dien, dan sal Hy vir ons alles laat toekom wat ons nodig het. Soos die man wat alles verkoop het om daardie een pêrel te kry. In daardie een pêrel is die waarde oor en oor vermenigvuldig van al die pêrels wat Hy verkoop het.
So as jy soek na geluk in Jesus, sal jy daardie geluk kry, en as jy soek na gesondheid, die ewige lewe, in Jesus sal jy dit kry. Maar dan moet jy die voorwaarde nakom om alles te verkoop wat jy het. Jy moet daardie pêrel koop, jy moet vir Jesus koop, jy moet Hom neem in jou lewe en Hy sal jou alles weer teruggee. As jy agterlosig of halfhartig is wat Jesus aanbetref, dan gaan jy alles verloor en dit is ‘n feit en dit is die waarheid. “So sal julle hulle dan aan hulle vrugte ken”.
Ek gee dan vir u die inleidende studie oor die Vrug van die Heilige Gees. Ons het in die vorige studies beklemtoon dat die Here sê nie; julle sal hulle ken aan hulle gawes nie maar jy sal hulle ken aan hulle vrugte. ‘n Goeie vergelyking en illustrasie vir ons is, as jy ‘n kersboom neem met allerhande wonderlike geskenke wat daaraan gehang is, ringe, horlosies, vulpenne,
6
enige pragtige ding aan daardie kersboom, en langs hom sit jy ‘n vrugteboom, appelboom of perskeboom, en jy kyk na die twee. Dan weet jy dat daardie kersboom, hoe pragtig dit ook versier is, dit is geskenke en die mense sal bly wees daaroor, maar dit is aan die kersboom gesit. Dit het nie uit die boom gekom nie.
Jy sal nie die kersboom ken aan die geskenke wat daaraan hang nie. Wat meer is, daardie kersboom, as Kersfees verby is, as die geskenke van hom afgehaal is en die blare verdor is, dan word dit weggegooi. Kom jy by die vrugteboom, en jy sien die vrugte, dan weet jy dit is ‘n appelboom, dit is ‘n perskeboom. Dit is in ‘n mate ‘n illustrasie van die verskil tussen die twee. Aan die een hang geskenke. Onthou die gawes van die Heilige Gees is geskenke van God.
Die geskenke maak nog nie die boom nie, daarom was die Heilige Gees so versigtig om deur die Apostel Paulus vir ons 1 Korinthiërs 12, 1 Kor.13, en 1 Kor.14, te gee, en vir ons 1 Kor. 13, in die middel te gee. Waar 1 Kor.12, en 1 Kor.14, handel oor die gawes, kom 1 Kor.13, (liefde) en vou sy arms rondom beide.
1 Korinthiërs 13:1-3;
1 Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek ‘n klinkende metaal of ‘n luidende simbaal geword.
2 En al sou ek die gawe van profesie hê en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek die geloof hê, sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie.
3 En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, dan sou dit my niks baat nie.
Dit is ‘n ernstige stelling daardie dit wys vir jou al het jy ook die gawes, en ons het dit al beklemtoon, dit is moontlik, alhoewel dit amper vir ‘n mens onverstaanbaar is, maar dit is moontlik om die gawes te hê en nie die liefde te hê nie. Mense wat die Pinkster pad al lankal gekom het, as hulle baie van die gawes het, was daar al in die Heilige Gees “bewegings” groot verwoesting aangerig, omdat die liefde nie daar was nie.
So kan ‘n magtige prediker, wat ‘n matige boodskap bring, stukkend sny en uitmekaar skeur met ‘n Skrif, dit is waar, maar dit kan so gebring word sonder die liefde, dat dit daardie persoon agterna verwoes het, maar dit het hom nie gebou nie. Cambell Morgan, ‘n groot prediker van ‘n eeu gelede, het dit so opgesom:
Die liefde bevat al nege “Vrugte” van die Heilige Gees
Love
Love contains all:
Joy is love's conciousness,
Peace is love's confidence,
Longsuffering is love's habit,
Kindness is love's activity,
Goodness is love's quality,
Faithfulness is love's quantity,
Meekness is love's tone,
Temperance is love's victory.
Afrikaanse weergawe:
Liefde
Die liefde bevat dit alles
Blydskap
is die liefde se gewete
Vrede
is die liefde se vertroue
Innerlike vrug
Lankmoedigheid
is die liefde se gewoonte
Vriendelikheid
is die liefde se aktiwiteit
Goedheid
is die liefde se kwaliteit
uitleef na medemens
Getrouheid
is die liefde se kwantiteit
Sagmoedigheid
is die liefde se toon / klank
Selfbeheersing
is die liefde se oorwinning
uitleef teenoor God
Lees: 1 Korinthiërs 13:4-6.
Die liefde is lankmoedig en vriendelik;
Die liefde is nie jaloers nie;
Die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblase nie,
Handel nie onwelvoeglik nie,
Soek nie sy eie belang nie,
Word nie verbitterd nie,
Reken die kwaad nie toe nie,
Is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid.
Die Here Jesus het gesê: “Aan die vrugte sal jy die boom ken”. Laat die Here ons die genade gee om opgewek te bly oor die gawes, moenie dit vergeet nie, ons gaan dit nastrewe.
Lees weer:
7
8
1 Korinthiërs 14:1; (ingeval ons dalk ‘n fout maak)
1 Jaag die liefde na, en beywer julle met die oog op die geestelike gawes, maar veral om te profeteer.
‘n Mens is ‘n snaakse ding. Jy hardloop met hierdie ding weg, en dan weer met daardie ding. Die kind van God moet nooit so wees nie. Ons moet gebalanseerd wees. U moet nie nou, nadat ons met hierdie reeks begin ingaan het op die vrugte, (mag die Here ons genadig wees om die wonderlikhede van die vrugte te sien,) sê: “vergeet van die gawes, solank ek net die vrugte het. Dit is so wonderlik, want aan die vrugte sal hulle my ken. Aan die vrugte sal hulle die Here Jesus in my sien, dit is die bedoeling. Waarom sal ek my nog moeg maak aan tale, profesieë, ens”. Dit is heeltemal verkeerd, altwee is nodig.
Ek het baie keer vir die mense gesê soos ek dit sien, die Gawes en die Vrug van die Heilige Gees en die Bedieninge van Christus is as jy dit nou in verband sou noem, soos ‘n land wat ingeneem moet word: dan is die gawes die soldate, die skoktroepe, hulle moet die land in besit neem. Jou vrugte is jou koloniste wat die land bewerk nadat dit verower is, hulle bou huise en maak die land pragtig.
Jou bedieninge is die administrateurs: Burgemeesters, Goewerneurs wat alles administreer. So is dit in die geestelike lewe. Daar is ‘n vesting van die vyand. Kanaänsland lê daar, maar daar is reuse in besit daarvan. Daar is vreemde nasies in besit daarvan. Dit is aan Abraham, Isak en Jakob met ‘n eed belowe. Dit is God se volk se land, maar die vyand sit daar en daar is reuse, en Israel is bang. Nou moet die land met geweld afgeneem word van die vyand.
Dit is hier waar jou gawes die krag van die duiwel oorrompel, maar as hy klaar oorrompel is, moet die land bewoon word. Daardie persoon was duiwelbesete. Daardie duiwels word uitgedryf met die krag van die Heilige Gees. Partykeer het die persoon ‘n liederlike ding in sy lewe wat ‘n woord van kennis gaan openbaar, hom gaan skud. Die heerlikheid van God word aan die hele gemeente geopenbaar, maar as dit nou klaar is, wat maak jy dan met hom? Nou moet jy die persoon opvoed. Nou moet jy Jesus in hom gestalte laat kry, die vrugte. Jy moet daardie persoon lei en leer. Jy het die bedieninge nodig, die apostel, profeet, herder, leraar, evangelis.
Daarom moet ons nie soos baie mense maak nie, en sê: dit wil ek hê, die ander is nie belangrik nie. Die Bybel maak nie so nie, die Here maak nie so nie.
Aan die vrugte sal jy die boom ken.
9
Nou vrugte, waar het jy al vrugte gesien sonder ‘n saad? Hoe sal jy vrugte hê as daar nie eers saad geplant word nie? In daardie saad moet ook ‘n lewendige saad wees, moet kiemkrag hê, nie ‘n dooie saad nie. Party saad is dood. Jy kan dit plant en niks sal opkom nie.
Jy het die lewende saad in jou ontvang, die dag toe jy weergebore is. Dus moet jy eers weergebore word. Jy moet die Here Jesus in jou lewe inkry. Dit is die lewende saad. Dit is die lewe wat in jou gekom het. Uit daardie lewe kan die vrugte nou ontwikkel word. Dit is baie belangrik om dit te besef dat die vrugte van die Heilige Gees die resultaat is van die nuwe lewe wat binne-in ons is as gevolg van die wedergeboorte.
Wat is die wedergeboorte? Dit is niks anders as die inwonende Christus self, wat in my hart kom woon het. “My seun, my dogter, gee my jou hart. Ek staan by die deur en ek klop. As iemand oopmaak sal Ek ingaan en as julle my gebooie bewaar, dan sal die Vader julle liefhê. Ek en die Vader sal kom en by julle kom woning maak”, en nog so baie ander Skrifte.
Johannes 15:7;
7 As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.
Baie van hierdie dinge ken u miskien uit die kop uit. Dit is nog iets wat vir my opnuut aangespreek het, dat ons versigtig moet wees om nie te praat van die Fariseërs en Skrifgeleerdes nie, en sonder dat ons dit besef, nie self Skrifgeleerders word nie. Ons is in Bybel Studies, uself doen studies, u kan baie Skrifte noem, koördineer, Bybel Studie hou oor die wederkoms, gawes, u ken die tekse, u raak Skrifgeleerd, u het die gees van daardie Skrif?
Lees weer Johannes 15:7;
7 As julle in My bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry.
Hoe lank ken ons nie miskien al daardie Skrif nie?
As ek dit nou opsê, sal julle sê, maar ons ken dit! Dink ‘n bietjie daaroor na! Dit het ‘n geweldige betekenis. Dit is die waarheid. Wie van ons sal nie alles wil hê wat ek vra van die Here nie?
Laat ons dit dan ‘n bietjie ondersoek:
“As julle in My bly en my woorde in julle”.
Ons moet tyd maak om te mediteer. Baie keer kan ons op ons knieë staan, of net sit, nie eens ons oë toe maak nie en met die Here praat, en sê: Here kom, maak Uself aan my bekend. Dit is verbasend wat met jou gebeur, net daardie sit voor die Here. Jy kan gaan kniel, staan, sit voor die Here met Johannes 15:7, en sê: Here, “As julle in My bly” openbaar dit aan my. Ons
10
moenie net Skrif ken nie, daardie Skrif moet nou deur die Heilige Gees aan ons geopenbaar word.
Dit is net die Heilige Gees wat dit kan doen. Ek kan dit nie aan u openbaar nie, niemand kan dit aan mekaar openbaar nie. Die Here Jesus kan dit alleen doen deur die Heilige Gees. As jy dit as ‘n openbaring kry, dan begin daardie Skrif lewe. As dit begin lewe in jou, prys die Here, is dit wonderlik! Dit is die inwonende Christus in ons en uit Hom kom die vrugte in ons lewe.
Galásiërs 2:20;
Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.
“Maar Christus leef in my”.
Ook ‘n teks wat u seker al uit die kop kan opsê.
Dink weer na: “maar Christus leef in my” nie as ‘n teorie nie, dit is ‘n feit, maar dit moet substansie kry. Dit moet kristalliseer in my lewe. Dan gaan u klaar sien hoe die vrugte daaruit gaan kom. Dit is soos die saad wat kiemkrag het, met ander woorde, ‘n lewende saad wat jy in die grond sit. Wat maak jy met ‘n saad? Jy laat die saad in die grond bly. Dit het sy ontkiemingstyd nodig. Dit het die nodige vogtigheid, hitte en so aan nodig. Dit het ‘n natuurlike proses nodig om te ontkiem en sy eerste blaartjie deur die grond te laat oopbars.
So het God se Woord ‘n ontkiemingstyd in ons lewe nodig. Ek moet dit neem en in my hart sit. Dan sal ek nou, as ek werk toe gaan, net hierdie versie neem en die hele dag met dié vers loop en dit oor en oor sê, en bedink en na die Here Jesus kyk en begin met Hom praat. Is dit nie wonderlik nie! Ek leef, maar nie meer ek nie, maar Christus leef in my. Begin mediteer, kou daaraan, kyk wat gebeur. Die Woord gaan groei in u.
Johannes 15:3;
Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het.
Filippense 1:11;
vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God.
Dit is die inwonende Christus wat ook daardie vrug van geregtigheid in my lewe volbring. Maar hierdie inwonende teenwoordigheid van Christus in die gelowige kom na hom deur die Heilige Gees, en dan in hierdie geval, die Gees van Christus.
Hoe sal hierdie inwonende teenwoordigheid van Christus na my toe kom?
11
Die Here Jesus, in sy liggaam, is aan die regterhand van God. (so glo ons tog almal). Dieselfde liggaam wat Hy vir ‘n Thomas gesê het: “Kom voel en vat aan my, Ek is nie ‘n gees nie, ‘n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie”. Die Here Jesus in sy liggaam is aan die regterhand van God, maar deur sy Heilige Gees woon Hy in my hart en dit is nie as ‘n teorie of ‘n teks nie, maar as ‘n werklikheid, en dit moet ek so glo, en daarin moet ek my begin verbly en ek moet daaroor bepeins. Ek moet die Here daaroor prys, met Hom daaroor praat, Hom daarvoor dank dat dit ‘n werklikheid is. Dan word dit ‘n werklikheid, want dit is ‘n werklikheid. Dan begin die vrugte ook daaruit ontkiem.
Onthou, die doping in die Heilige Gees is ‘n tweede en afsonderlike ondervinding van die wedergeboorte, dit het ons nou al geleer en gesien, en dit is nie om lewe te gee nie, maar om krag te gee. Sy onderskeidende manifestasie is nie vrugte nie maar gawes, dit is nou die doping in die Heilige Gees. Dit word oor ons gehang, dit is die mantel wat vir jou aangetrek word vir krag en om sekere werk vir God te doen. Dit klaar baie probleme op, waarom vrugte en nie gawes nie, en andersom, waarom daar vrugte is en waarom daar gawes is. Die doping in die Heilige Gees is iets wat van bo af kom, en wat vir jou gegee word vir krag.
Die vrugte kom van binnekant af, hier van binne in jou hart, want dit kom van binne die Here Jesus. Hoe baie keer het ons gesien, in ons Studies van die Gawes, die Heilige Gees het op hulle gekom. Die Heilige Gees het op Gideon gekom en hy het die ramshoring geblaas en hulle het die Midianiete verslaan. Die Heilige Gees het oor Simson vaardig geword.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

74444
TodayToday107
YesterdayYesterday162
This_WeekThis_Week1373
This_MonthThis_Month5474
All_DaysAll_Days74444