Hits: 766

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

1 Die Persoonlikheid Van Die Heilige Gees.
1.1 Die belangrikheid van hierdie leerstelling.
(a) Dit is van die uiterste belang om met die oog op ons aanbidding te besluit:
Of die Heilige Gees ‘n Goddelike Persoon is wat waardig is om ons aanbidding, geloof en liefde te ontvang,
Of maar net ‘n invloed wat vanaf God uitgaan,
Of ‘n krag wat God aan ons gee.
Indien die Heilige Gees ‘n Goddelike wese is en ons dit nie weet nie, beroof ons Hom van die liefde en aanbidding wat Hom toekom.
(b) Dit is van die grootste praktiese noodsaaklikheid dat ons besluit: Of die Heilige Gees ‘n krag is wat ons in ons swakheid en onkunde kan beetkry en gebruik,
Of dat Hy ‘n Persoon is wat oneindig wys, heilig en teer is, wat van ons wil besit neem en ons wil gebruik.
Die eerste alternatief is heidens,
Die tweede Christelik.
Laasgenoemde lei tot self-vernedering; self-ontlediging en self-verloëning; Eersgenoemde begrip lei tot self-verheerliking.
(c) Dit is van die grootste proefondervindelike belang dat ons die Heilige Gees as ‘n Persoon sal ken. Baie kan van seën getuig wat hulle ontvang het toe hulle die Heilige Gees leer ken het, nie net as ‘n geseënde invloed (wat van God uitgegaan het nie, dit is waar), maar as ‘n IMMER TEENWOORDIGE VRIEND EN HULP!
1.2 Die feit van die Persoonlikheid van die Heilige Gees.
1.2.1 Die gebruik van persoonlike voornaamwoorde.
Johannes 15:26;
Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My (Jesus) getuig.
Johannes 16:7-8,13-14;
7 Maar Ek sê vir julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur;
5
8 en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel:
13 Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.
14 Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig.
Gevolgtrekking:
Verskillende voornaamwoorde wat baie duidelik ‘n PERSOON aandui, word van die Heilige Gees gebruik.
Die gebruik van hierdie voornaamwoorde is nog meer merkwaardig wanneer ons daarop let dat in die oorspronklike Griekse taal die woord vir Gees, ‘n onsydige naamwoord is, en dat volgens Griekse gebruik moet die voornaamwoorde, wat daarna verwys, dus ook onsydig wees.
En tog word in baie gevalle ‘n manlike voornaamwoord gebruik, wat baie duidelik die Bybelse Waarheid van die Persoonlikheid van die Heilige Gees in die grammatikale konstruksie na vore bring.
1.2.2 Persoonlike karaktertrekke aan die Heilige Gees toegeskryf.
(1) Hier word Kennis aan die Heilige Gees toegeskryf.
1 Korinthiërs 2:10-11;
10 Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God.
11 Want wie van die mense weet wat in ‘n mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is?
So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God.
(2) ‘n Eie wil word hier aan die Heilige Gees toegeskryf.
1 Korinthiërs 12:11;
Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos Hy wil.
(3) Hier word Bedoeling aan die Heilige Gees toegeskryf.
Rom. 8:27;
En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.
6
Die woord wat hier as bedoeling (mind in Engels, vertaal word), is ‘n omvattende woord wat die gedagtes van denke, gevoel en bedoeling insluit.
Vergelyk hiermee:
Romeine 8:7;
omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.
(4) Hier word Liefde aan die Heilige Gees toegeskryf.
Romeine 15:30;
Maar ek vermaan julle, broeders, by onse Here Jesus Christus en by die liefde van die Gees, om saam met my in die gebede te stry vir my by God,
(5) Hier word Intelligensie en Goedheid aan die Heilige Gees toegeskryf.
Nehemía 9:20;
En U goeie Gees het U gegee om hulle te onderrig, en u manna het U nie van hulle mond teruggehou nie en aan hulle water gegee vir hulle dors.
Let daarop dat hierdie vers uit die Ou Testament is, waar die waarheid aangaande die Persoonlikheid van die Heilige Gees nog nie so vol ontwikkel is as in die Nuwe Testament nie.
(6) Droefheid word hier aan die Heilige Gees toegeskryf.
Die Heilige Gees dink, voel, bedoel, weet, wil, het lief, word bedroef.
Efésiërs 4:30;
En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing.
Gevolgtrekking:
Baie eienskappe wat net op ‘n persoon van toepassing is, word aan die Heilige Gees toegeskryf. (die Heilige Gees dink, voel, bedoel, weet, wil, het lief, word bedroef.)
1.3 Persoonlike dade word aan die Heilige Gees toegeskryf.
(1) Die Gees ondersoek die dieptes van God.
1 Korinthiërs 2:10;
Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God.
(2) Die Heilige Gees praat.
Openbaring 2:7;
7
Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne-in die paradys van God is.
(3) Die Heilige Gees roep.
Galásiërs 4:6;
En omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur en Hy roep: Abba Vader!
(4) Die Heilige Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge.
Romeine 8:26;
En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge.
(5) Die Heilige Gees getuig.
Johannes 15:26;
Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My getuig.
(6) Die Heilige Gees leer en lei in alle waarheid.
Johannes 14:26;
maar die Trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my Naam sal stuur. Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.
Vergelyk:
Johannes 16:12-14;
12 Nog baie dinge het Ek om vir julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie.
13 Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig.
14 Hy sal My verheerlik, omdat Hy dit sal neem uit wat aan My behoort, en aan julle verkondig.
En:
Nehemía 9:20;
En u goeie Gees het U gegee om hulle te onderrig, en u manna het U nie van hulle mond teruggehou nie en vir hulle water gegee vir hulle dors.
8
(7) Die Heilige Gees lei mense in wat hulle moet doen.
Romeine 8:14;
Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God.
(8) Die Heilige Gees beveel en beheer mense.
Handelinge 16:6-7;
6 En hulle het deur die land van Frígië en Galásië gegaan, omdat die Heilige Gees hulle verhinder het om in Asië die woord te verkondig.
7 En toe hulle by Misië kom, het hulle probeer om na Bithinië te gaan, maar die Gees het hulle dit nie toegelaat nie.
(9) Die Heilige Gees roep mense uit vir hulle werk en stel hulle aan.
Handelinge 13:2;
En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê: Sonder nou Bárnabas en Saulus vir My af vir die werk waarvoor Ek hulle geroep het.
Handelinge 20:28;
Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat Hy deur sy eie bloed verkry het.
(10) Die Heilige Gees gaan uit op sending waarvoor Hy gestuur is.
Johannes 15:26;
Maar as die Trooster gekom het wat Ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal Hy van My (Jesus) getuig.
Gevolgtrekking:
Baie dade wat net deur ‘n persoon verrig kan word, word aan die Heilige Gees toegeskryf.
1.4 Persoonlike bediening.
Johannes 14:16-17;
16 En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid:
17 die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.
Die bediening van die Heilige Gees is om ‘n ander Trooster te wees, wat die plek van ‘n afwesige Jesus (in Sy liggaam) sou inneem.
Dit kan mos nie moontlik wees dat onse HERE Jesus sulke woorde sou gebruik om van net ‘n onpersoonlike invloed of krag te praat nie.
9
Vgl. Johannes 16:7;
Maar Ek sê vir julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur.
Gevolgtrekking:
‘n Bediening word vir die Heilige Gees voorgestel wat net op ‘n persoon kon betrekking hê.
1.5 Persoonlike behandeling.
(1) Mense is wederstrewig teen, en bedroef die Heilige Gees.
Jesaja 63:10;
Maar húlle was wederstrewig en het sy Heilige Gees bedroef; daarom het Hy vir hulle in ‘n vyand verander Hy self het teen hulle gestry.
Vgl. Efésiërs 4:30;.
En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing.
(2) Die Heilige Gees kan gesmaad word.
Hebreërs 10:29;
hoeveel swaarder straf, dink julle, sal Hy verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag en die Gees van genade gesmaad het?
(3) Die Heilige Gees kan voor gelieg word.
Handelinge 5:3;
Toe sê Petrus: Ananías, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou?
(4) Daar kan teen die Heilige Gees gelaster word.
Matt. 12:31-32;
31 Daarom sê Ek vir julle: Elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mense nie vergewe word nie.
32 En elkeen wat ‘n woord spreek teen die Seun van die mens, dit sal hom vergewe word; maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie; in hierdie eeu nie en ook in die toekomende nie.
Gevolgtrekking:
Hier word ‘n behandeling van die Heilige Gees voorgestel wat net van ‘n Persoon voorgestel kan word.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

74444
TodayToday107
YesterdayYesterday162
This_WeekThis_Week1373
This_MonthThis_Month5474
All_DaysAll_Days74444