Category: Afrikaanse Boeke
Editor: EKT

Hits: 541

Lent status: Available

Availability: 1/1

  / 0
PoorBest 

Review

1. God As Gees.
1.1 Die feit dat God Gees is.
Johannes 4:24;
God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.
Vraag: Wat is Gees?
Antwoord: Lukas 24:39;
39 Kyk na my hande en voete, want dit is Ek self. Voel aan My en kyk; want ‘n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat Ek het nie.
‘n Gees het nie ‘n vleeslike liggaam nie, maar is ‘n onsigbare werklikheid.
Om dus te sê God is Gees, is om te sê, dat God nie ‘n vleeslike liggaam het nie, en is onsigbaar vir die natuurlike oog.
Vergelyk: - Deuteronómium 4:15-18;
15 Neem julle dan terdeë in ag terwille van julle siele---want julle het géén verskyning gesien op die dag dat die HERE by Horeb uit die vuur met julle gespreek het nie---
16 sodat julle nie verderflik handel deurdat julle vir julle ‘n gesnede beeld, ’n gelykenis van enige afgodsbeeld, maak nie ‘n afbeelding van man of vrou,
17 ‘n afbeelding van enige dier wat op die aarde is, ‘n afbeelding van enige gevleuelde voël wat in die lug vlieg,
18 ‘n afbeelding van enigiets wat op die aarde kruip, ‘n afbeelding van enige vis wat in die water onder die aarde is;
Vraag: Wat beteken dit dan waar dit in Génesis 1:27 sê: “En God het die mens geskape na sy beeld?”.
Antwoord: Die antwoord op hierdie vraag word vir ons baie duidelik in die volgende Skrifte gegee:
Kolossense 3:10;
en julle jul met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper,
Efésiërs 4:23-24;
23 en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed
24 en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid
6
Vergelyk:
Kolossense 1:15;
Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping;
1 Timótheüs 1:17;
Aan die Koning van die eeue, die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.
Die woorde “beeld” en “gelykenis” sien: - Génesis 1:26 - - verwys klaarblyklik nie na sigbare of liggaamlike gelykenis nie, maar na intellektuele en morele gelykenis----gelykenis in “kennis”, “geregtigheid, en “ware heiligheid”.
Génesis 1:26;
En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.
1.2 Die Manifestasie van die Gees in Sigbare Gedaante.
Johannes 1:32;
En Johannes het getuig en gesê: Ek het die Gees soos ‘n duif uit die hemel sien neerdaal, en Hy het op Hom gebly.
Hebreërs 1:7;
En van die engele sê Hy wel: Hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuurvlamme;
Gevolgtrekking:
Dit wat gees is, kan in sigbare vorm OPENBAAR word.
1.3 God in sigbare gedaante geopenbaar.
Exodus 24:9-10;
9 Daarop het Moses opgeklim met Aäron, Nadab en Abíhu en sewentig van die oudstes van Israel.
10 En hulle het die God van Israel gesien, en onder sy voete net soos ‘n vloerwerk van saffierstene en so helder soos die hemel self.
Gevolgtrekking:
God het Homself soms in die verlede in sigbare gedaante geopenbaar.
1.4 Wat was in hierdie Manifestasies van God gesien?
Johannes 1:18;
Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar.
7
Exodus 33:18-23;
Daarop vra hy: Laat my tog u heerlikheid sien.
19 Maar Hy antwoord: Ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die Naam van die HERE uitroep; maar Ek sal genadig wees vir wie Ek genadig wil wees, en My ontferm oor wie Ek My wil ontferm.
20 Verder het Hy gesê: Jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan My sien en bly lewe nie.
21 Ook het die HERE gesê: Kyk, hier is ‘n plek by My waar jy op ‘n rots kan gaan staan.
22 En as my heerlikheid verbygaan, sal Ek jou in die skeur van die rots stel en jou met die hand oordek totdat Ek verbygegaan het.
23 En as Ek my hand wegneem, sal jy My van agter sien: maar my aangesig kan nie gesien word nie.
Gevolgtrekking:
Dit wat in hierdie manifestasie van God gesien was, was nie God Self nie; God in Sy onsigbare werklikheid -- maar ‘n manifestasie van God.
Vraag:
Is daar dan ‘n weerspreking tussen:
Exodus 24:9-10;
9 Daarop het Moses opgeklim met Aäron, Nadab en Abíhu en sewentig van die oudstes van Israel.
10 En hulle het die God van Israel gesien, en onder sy voete net soos ‘n vloerwerk van saffierstene en so helder soos die hemel self.
Jesaja 6:1;
In die sterfjaar van koning Ussía het ek die HERE sien sit op ‘n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het.
Johannes 1:18;
Niemand het ooit God gesien nie; die eniggebore Seun wat in die boesem van die Vader is, dié het Hom verklaar.
Antwoord: Geen hoegenaamd nie.
Om te illustreer: Iemand mag sy gesig in ‘n spieël sien. Dit kan waar wees vir hom om te sê: “ek het my gesig gesien” en ook waar om te sê “ek het nog nooit my gesig gesien nie”. Netso het die mens ‘n manifestasie van God gesien, en dit is waar om te sê dat hy God gesien het. Maar geen mens het God nog ooit gesien soos Hy in Sy onsigbare wese (essensie) is nie, en daarom is dit waar om te sê: “Niemand het ooit God gesien nie”.
Waar ons in die Ou Testament van “die Engel van die HERE” lees, val dit onder hierdie verskynsel van die manifestasies van God. Daar word in die Bybel in die oorspronklike tale ‘n duidelike onderskeid tussen “ ‘n Engel van die Here” en “Die Engel van die Here” gemaak.
8
Génesis 16:7-10,13;
7 En die Engel van die HERE het haar by ‘n fontein in die woestyn gevind, by die fontein op pad na Sur,
8 en gevra: Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan, en waar gaan jy heen? En sy antwoord: Ek vlug van my meesteres Sarai af weg.
9 Toe sê die Engel van die HERE vir haar: Gaan terug na jou meesteres en verneder jou onder haar hande.
10 Verder sê die Engel van die HERE vir haar: Ek sal jou nageslag grootliks vermeerder, sodat dit vanweë die menigte nie getel kan word nie.
13 Toe noem sy die Naam van die HERE wat met haar gespreek het: U is ‘n God wat sien. Want sy het gesê: Het ek ook gesien na Hom wat my sien?
Hier word “ die Engel van die HERE” in vers 10 baie duidelik met die Here (YHWH) in vers 13 geïdentifiseer.
Génesis 21:17-18;
Hier word “die Engel van die HERE” in vers 11 met God en vers 12 geïdentifiseer.
17 Toe hoor God die stem van die seun, en die Engel van God het na Hagar geroep uit die hemel en haar gevra: Wat is dit met jou Hagar? Wees nie bevrees nie, want God het na die stem van die seun geluister op die plek waar hy is.
18 Staan op, tel die seun op en hou hom vas met jou hand, want Ek sal hom ‘n groot nasie maak.
Génesis 22:11-12;
11 Maar die Engel van die HERE het na hom van die hemel af geroep en gesê: Abraham, Abraham! En hy antwoord: Hier is ek!
12 En Hy sê: Moenie jou hand na die seun uitsteek nie, doen hom niks nie; want nou weet Ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, van My nie teruggehou het nie.
Rigters 2:1-2;
Hier sê die Engel van die HERE baie duidelik “Ek” het gedoen wat God gedoen het.
1 Toe trek die Engel van die HERE van Gilgal op na Bogim en sê: EK het julle uit Egipte laat optrek en julle gebring in die land wat Ek julle vaders met ‘n eed beloof het, en gesê: Ek sal my verbond met julle in ewigheid nie verbreek nie;
9
2 maar julle mag geen verbond met die inwoners van hierdie land maak nie; hulle altare moet julle omgooi. Maar julle het nie na my stem geluister nie. Wat het julle nou gedoen?
Rigters 6:11-14, 19-24; (veral vers 14).
11 Toe het die Engel van die HERE gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas, die Abiësriet, behoort het, terwyl sy seun Gideon juis koring uitslaan in die parskuip om dit te beveilig teen die Midianiete.
12 En die Engel van die HERE het aan hom verskyn en vir hom gesê: Die HERE is met jou, dapper held!
13 Toe vra Gideon Hom: Ag, my heer, as die HERE met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders waar ons vaders ons van vertel het, deur te sê: Het die HERE ons nie uit Egipte laat optrek nie? Maar nou het die HERE ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete.
14 Toe draai die HERE na hom toe en sê: Gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie Ek wat jou stuur nie?
19 Toe het Gideon ingegaan en ‘n bokkie berei, en van ‘n efa meel ongesuurde koeke; die vleis het hy in ‘n mandjie gesit en die sous in ‘n pot gegooi; en hy het dit na Hom uitgebring onder die terpentynboom en dit naby neergesit.
20 Maar die Engel van God het vir hom gesê: Neem die vleis en die ongesuurde koeke, en sit dit op hierdie rots neer en gooi die sous daaroor uit. En hy het so gedoen.
21 Daarop steek die Engel van die HERE die punt van die staf wat in sy hand was, uit en raak die vleis en die ongesuurde koeke aan; toe gaan daar ‘n vuur op uit die rots en verteer die vleis en die ongesuurde koeke. Intussen het die Engel van die HERE verdwyn uit sy oë.
22 Toe Gideon bemerk dat dit die Engel van die HERE was, sê Gideon: Ag, Here HERE! -- want ek het die Engel van die HERE gesien van aangesig tot aangesig!
23 Maar die HERE sê vir hom: Vrede vir jou! Vrees nie! Jy sal nie sterwe nie.
24 Toe bou Gideon daar ‘n altaar vir die HERE en noem dit: Die HERE is vrede! Dit staan vandag nog daar by Ofra van die Abiësriete.
‘n Baie belangrike gedeelte is:
Génesis 18:1-2, 9-10, 13-14, 16;
In hierdie verse identifiseer een van die drie Homself baie duidelik met die HERE of Yahweh.
10
1 Daarna het die HERE aan hom verskyn by die terpentyn bome van Mamre terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag.
2 Toe hy sy oë opslaan en kyk, staan daar drie manne voor hom. En toe Hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig hom na die aarde toe.
9 Toe sê hulle vir hom: Waar is Sara, u vrou? En hy antwoord: Daar in die tent.
10 En Hy sê: Ek sal oor ‘n jaar sekerlik weer na jou toe kom---dan sal jou vrou Sara ‘n seun hê. En Sara het geluister by die ingang van die tent wat agter Hom was.
13 Toe sê die HERE vir Abraham: Waarom het Sara daar gelag en gedink: Sou ek ook werklik baar nou dat ek oud geword het?
14 Sou iets vir die HERE te wonderbaar wees? Hierdie tyd, oor ‘n jaar, sal Ek na jou terugkom, en Sara sal ‘n seun hê.
16 Toe staan die manne daarvandaan op, en hulle het gekyk na die kant van Sodom; en Abraham het saam met hulle gegaan om hulle weg te bring.
In Génesis 19:1; kom net twee in Sodom aan.
Een het agtergebly, en twee het aangegaan. Wie die een was wat agtergebly het, sien ons wanneer ons aanlees:-
Génesis 18:17, 20;
1 En die twee engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit; en toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan en hom gebuig met die aangesig na die aarde toe.
17 Daarop sê die HERE: Sal Ek vir Abraham verberg wat Ek gaan doen,
20 Verder het die HERE gesê: Die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot, en hulle sonde is waarlik baie swaar.
Génesis 18:22, 33;
22 Toe het die manne daarvandaan weggedraai en na Sodom gegaan, maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die HERE.
“maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die HERE”.
Dit is duidelik dat die een van die drie wat agtergebly het was die HERE Self in die gedaante van ‘n mens.
Hier gaan die verhaal voort:
33 En die HERE het weggegaan toe Hy opgehou het om met Abraham te spreek, en Abraham het na sy woonplek teruggekeer.

MiniCalendar

August 2019
SMTWTFS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Shop

Visitors Counter

74450
TodayToday113
YesterdayYesterday162
This_WeekThis_Week1379
This_MonthThis_Month5480
All_DaysAll_Days74450